Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1941

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 299 – 316.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Kátě Mikešové

1941

Počasí

Na Nový rok počalo mrznouti, sypal se sníh a tvořily se závěje, takže jimi přerušen provoz a ani pěší se na cesty navydávali. V důsledku toho z příkazu okresního úřadu nařízena pracovní povinnost. Muži od 16-60 roků v počtu as 130 odklízeli sníh ve dnech 6. a 8. ledna. Snad by to bylo vykonáno dříve, ale někteří raději křehli, než aby se zahřáli prací. Prvního dne pracoval též Dr. Musil, vnucený správce velkostatku a starosta obce Václav Souček.

Anonymy

29. ledna Provedeno na četnické stanici členy říšské policie vyšetřování anonymního udání na Josefa Buzka, rolníka z Hubova, které bylo zasláno říšské tajné policii v Táboře a později i do Prahy. Zatčeni Josef Souček a Bohumil Kos z Hubova a odvezeni do Tábora. Ježto psaní anonymních dopisů je zavržení hodný způsob mstivosti, nehledě k nepravdám obvykle tam tvrzeným, nařízeno říšskou policií vyhlásiti v obci, že každý je povinen podání podepisovati svým jménem, jinak se vystavuje stíhání a přísnému potrestání!

Pracovní

6. února Pracovní povinnost prodloužena následkem vánic 4. a 5. února.

Rozpočet

26. února Rozpočet na rok 1941 schválen obec. zast. a vykázaný schodek uhražen 90% přirážkou k dani činžovní (2446K90h) a 300% k daním ostatním (4827K40h) = 16684 K, schodek 16719 K.

Nedělní klid = obchody

K přípisu okresního úřadu o zavedení nedělního klidu v obchodech vyjádřilo se obec. zast. 11 hlasy kladně.

Úroků dělení

Fondové úroky v částce 1320 K rozděleny 18 osobám po 50 K, 14 po 30 K, na pohřebné matky Anežky Koubové 100 K a zbytek ponechán pro nepředvídané výdaje.

Postřik

Postřik ovocného stromoví bude proveden v dubnu.

Domovské

Přijat do domovského svazku obce zdejší praporčík Jelínek z Prahy s rodinou. Také Josef Jindrák, zedník a Antonín Nygrýn, kolář s rodinami. Do obce Osnice, okres Jílové, přijat Josef Plocha.

Komise

Do mléčné komise k výpomoci navržen Antonín Šitner z čp. 55.

Stromy

Vzhledem k elektrickému vedení vykáceny 3 kaštany u flusárny a lípa u domku čp. 9 Mariana Václava Jandy, které obec prodala.

Poplatky

Usneseno zvýšiti poplatek z výdeje dobytčího pasu z 50h na 3K50h.

Příděly

Na XVIII. zásobovací období zmenšen příděl pšeničné mouky o 75 dkg. Nyní jest 6 kg chleba, 1 kg 60 dkg pečiva nebo 1 kg 20 dkg mouky pš., 671/2 dkg ječné mouky, 371/2 dkg pšen. mouky. Umělé tuky zvýšeny z 28 dkg na 441/2 dkg, sádla 32 dkg a těžce pracující mají ještě 32 dkg přídavku na období.

Poštovné

Od 1. ledna nutno známkovati i dopisy mezi úřady známkami, označenými DMSZ v obdobných hodnotách, jako u ostatní korespondence. Také paušální poplatek 50 h z poukázané částky poštovní složenky změněn odstupňovaně: do 100 K=50 h, do 250 K=1K50h, do 1000K= 2K a další zvyšování do 20000 K pak 10 K z dalších částek. Dodané peněz a balíků nyní odpadá.

Počasí

Po přechodném zmírnění ze dne 21. února změnilo sněhovou vánicí a bylo nutno obnoviti pracovní povinnost 22., 24. a 25.února kdy dozíral Dr. Musil. Naši lidé chápou své povinnosti, když jim bič práská nad hlavou, jinak více debaty, než práce.

Němčina

Zaměstnanci pošt učí se povinně němčině a učitelstvo má na vybranou, buď složit zkoušky z němčiny do března příštího roku, anebo změnit povolání. Děti se mají co nejdříve naučiti říšským hymnám: Deutschland, Deutschland — a Horst Weselově. – Do školy jsou opět zaváděny břidlicové tabulky.

Schůze a hrozby

Počátkem února byla svolána okresním úřadem schůze samosprávných činovníků a N. S. do Sedlce, kde vyzdvižena nutnost dobrého chodu zásobování.

Poměry

Jsou prý v tom směru vládě činěny výtky jakož i pro mírné stíhání obchodování „ na černo“ a nebudou-li vytýkané závady v rychosti napraveny, bude prý říše zásobovati jen svoje lidi a Češi se pak budou muset zásobovati sami (ovšem, bude-li z čeho). Každý přestupek nařízení bude přísně trestán vysokými tresty na penězích, na svobodě i na hrdle. Je prý proto nutné plniti předepsané dodávky obilí, mléka, másla, dobytka apod. Na drahách započnou prohlídky zavazadel. Omezení počtu protektorátního úřednictva a zaměstnanectva a snížení doby výslužby do 45 let se u nás neprojevilo. Také před nedávnem rozvířená legionářská otázka článkem státního tajemníka, K. H. Francka, trochu utichla a neměla u nás živné půdy k zásahu. Ať si kdo chce, co chce říká, banda lupičů to přece jenom nebyla a sdružila je touha po národní a sociální svobodě, vlastně totéž, co sdružilo stranu národně sociální v Německu. Ovšem Němci jsou početně velkým národem, my ne a tak je nám předkládána nutnost ideologicky se přetvořit. Držme se pravdy a zůstaňme jí věrni!

Závody

10. března uspořádalo M. N.S. lyžařské závody na 10 km. I.cenu obdržel náčelník M.N.S. Karel Kaprál, časem 1h 14 m 2 vt, II. Cenu Karel Běhal, lesní hajný, 1h 15m 3 vt, III.cenu B. Jedlička, čet. Strážmistr 1h 17 m 3vt. Závodů se účastnilo 6 závodníků.

Příděly

17. března počíná XX. Zásobovací období a snížena dávka obilí pro samozásobitele ze 171/2kg na 14 kg žita nebo pšenice na 4 týdny. Krupičná mouka pšeničná nesmí se již vydávati dospělým. Pouze děti do 18 měsíců obdrží tuto pokud zásoby stačí. Ku zlepšení dávek tuků vydáván též umělý med pro dospělé 125 gr, pro děti 250 gr na období za cenu 12 K za kg.

Jugoslávie

25. března Jugoslávská vláda přistoupila k paktu tří mocností. Vzápětí došlo v Jugoslávii k vojenskému převratu a očekává se konflikt s Německem.

Nemoce

Mezi dětmi se vyskytují spalničky, dospělí prodělávají chřipky a dostavují se zápaly plic a pohrudnic. Během posledního týdne na plicní a krční souchotiny zemřeli v okolí dva mladí hospodáři ( Josef Hadáček, rolník, Vratišov č. 1, Bohumil Hadáček, rolník, Vlksice, ve stáří 40 – 43 roků).

Ceny

Housata se kupují po 28 – 40 K, kůzle 50 K.

Válka

6. dubna na „květnou“ neděli o 6h ráno vydán říšským kancléřem jihovýchodní armádě rozkaz k nástupu proti Řecku a Jugoslávii. Chvějme se o osud Jihoslovanů a ptáme se : Co udělá Rusko?

Lihoviny

Od 5. dubna zdražen líh z 59,50 K na 67, 50 K. Výrobci lihovin a obchodnící zásoby, pokud přesahují 10 l, jsou povinni přihlásiti a zdaniti 10 K z 1 l. Rum stojí 34,50 K, žitná 17,50 K, punč 29,20 K, brandy 47,20 K, kmínka 40% 39,20 K.

Sokol

13. dubna zastavena činnost Tělocvičné jednoty Sokola zabaveno jmění. Toto opatření týká se všech sokolských jednot. Zjištění a zabavení jmění provedeno 2 úředníky okresního úřadu dnes, na hod boží velikonoční. Inventář ponechán zatímně v obci. Na vkladních knížkách měl spolek as 1500K, má hrazdu, bradla, koně, kladinu, kruhy (vzduchovka a pamětní kniha uschovány). Prkna z podia a látkovou oponu převzal Čtenář. Ochot. Spolek Fikar.

Příděly

Počínaje XXI. zás. obdobím (od 14. dubna) změněny dávky potravin takto: 1. týden „a1“ místo 71/2 dkg krupičky 71/2 dkg krup. Na b1-3 místo krup a krupek jsou ovesné vločky ve stejné dávce 71/2 dkg, a 2-71/2 dkg těstovin beze změny,“ a 3“ místo ječné mouky luštěniny 71/2 dkg, které již delší dobu nejsou a tedy patrně odpadnou, na „a4-b4“ po 71/2 dkg bramborové škrobové mouky. Pšeničnou krupičku dostávají děti na „c d e f“ po 175 gr do 6 let a není- li, tedy krupičnou mouku.

Setí,

které bývá již v proudu, pro nepříznivé počasí ještě nepočalo. Osivo museli lidé opět kupovati, ježto ozimy vyhynuly. Přidělené osivo pšenici a ječmen rozděluje hospodářské družstvo. Červeného jetele jen asi 10% přihlášeného množství dostávají lidé k setí a zbytek švédského jetele.

Pohřeb

16.dubna pohřeb tříletého chlapce řídícího učitele Karla Krejčího, jenž po lehkém průběhu spalniček onemocněl zápalem průdušek, konal se za doprovodu malých i velkých drůžiček a mládenců. V čele šly bílá a černá drůžička, nesoucí papírovou podušku se zlomenou svící.

Válka

18. dubna kapitulovala Jugoslávie po odtržení Chorvátska, které se prohlásilo samostatným

Dar N. S.

V měsíci dubnu obdržel Josef Maroušek z Kaliště z akce „ mladí sobě“ dar do manželství 1000 K.

Tresty

Trestním nálezem okresního úřadu v Sedlčanech
Ze dne 25. dubna 1941, čj. 21563/1941 byl pro přestupek § 10 vl. nař. č. 211 Sb z. a nař. z r. 1939 a výnosu min. zem. čj. 87507-IV-C-1939 ze dne 14. XII. 1939 odsouzen k  pokutě K 20. 000,- v případě nedobytnosti do vězení na dobu 2 měsíců a k trestu vězení na dobu 14 dnů a k uveřejnění trestního nálezu v denním tisku,
Jan Pejša,
řezník, Nadějkov, okres Sedlčany,
pro porážení vepřů na černo a prodej masa bez potravinových lístků. 88077

Velmi citelně postižen nájemce řeznictví v Nadějkově č.18 Jan Pejša, vyměřenou mu pokutu, až dosud zde nejvyšší.

Zákazy

Den 1. května prohlášen za den klidu, ale zakázány veřejné oslavy, neb nošení trikolorových a rudých odznaků. Také zakázáno „pálení čarodějnic“ a stavění „máje“.

Úmrtí

12. května zemřel ve Wurzburgu v Bavořích Karel Beck, bývalý majitel zdejšího velkostatku, kam se s rodinou odstěhoval.

Příděly

Dávky mýdla činí: 125 gr mýdla 250 gr mýdlového prášku na (měsíc) šest týdnů. O mýdle nutno prodavačům vésti přesné záznamy a ústřižky na odběr za I-XX. Období (do 1.11. 1940) nařízeno odvésti okresnímu úřadu s výkazy o mýdle.

Oslava

18. května na nabídku jistebnického hudebního kroužku, kde účinkují i naši hudebníci, uspořádána oslava na počest hudebního skladatele Antonína Dořáka v sále hostince „u Jandů“. Hudbu řídil odborný učitel K. Kratochvíl. Též učinkovala pěvkyně uč. Kaiferová a Laudová. Místní pořad vyplněn výstupy dítek a mužským i smíšeným sborem, který nacvičil odborný učitel Jaroslav Veselý, působící v Chyškách a dirigoval Antonín Šitner z čp. 55. Účast byla pěkná. Vybráno 1800,- K a z toho účinkujícím z Jistebnice vyplaceno 1300 K, čistého výtěžku nebylo. Účinkujícím poděkoval místní vedoucí N.S.

Účty

26. května schváleny obecní účty za r. 1940 spolu s účty osadními Nadějkova, Kaliště a Hubova.

Ponocný

Odměna ponocnému stanovena na ročních 1000 K.

Škola lidová

Usneseno zříditi hospodářskou školu lidovou v Nadějkově a k Chyškám se nepřipojovati. Rovněž má býti podán protest proti zařazení Kaliště do obvodu újezdní měšťanky v Chýškách, třebaže některé děti tamní školu navštěvují vzhledem k nedostatku této školy zde, ač se obec o ní po několik let již uchází.

Elektrisace

Na dokončení prací věnováno dělníkům ¾ hl piva.

Domovské

Jan Vacek z Mostecka přijat s rodinou do zdejší obce.

Zalesnění

Za práci s vysázením 12.200 lesních sazenic na obecních drahách usneseno platiti 2 K na hodinu. Hájením pověřen Bohuslav Čipera, domkář čp. 16 (15). Za odměnu obdrží díl trávy. Velkostatku zaplaceno za sazenice 1 342 K.
Poplatky z obecních pozemků, pokud držitelé je užívají jako zahrádek, stanoveny na 10 hal ročně z 1 m2. Usnesení vyvolala žádost Josefa Kaprála, pekaře, o pronájem místa pro zahrádku u farní budovy.
Zalesnění započato se zalesňováním obecních pastvin z popudu okresního úřadu. Dřívější návrhy občanů byly odmítány, hlavně držiteli dobytka, kteří namítali, že by byli zkráceni v pastvě a tím i v počtu dobytka. Mocí nařizovací to šlo tedy snáze, než lidovým rozhodováním, které bývá ku všem novotám, byť prospěšným, zaujato a každé nové dílo se potkává s odporem a protesty. Dělnická práce stála 1830 K (8 prac. hodin denně po 2K).

Divadlo M. N. S.

8. června sehrána M. N. S. a členy „Fikaru“ satirická komedie J. Wernera U pokladny stál. Účast byla hojná vzhledem k zákazu tanečních zábav a hrálo se odpoledne i večer. Příjem činil 2205 K, z čistého výtěžku 1450 K a zaplacení 362 K 50h „Fikaru“ věnován zbytek škole.

Knihovna

12. června podal knihovník zprávu knihovní radě ( V. Souček, A. Bidlo,) a letopisecké komisi (B. Veselý, V. Souček, Jar. Benda) o stavu knihovny a přečetl poznámky. Družstvo hospodářských lihovarů v Praze darovalo 10 brož. knih. Dále za smutnou povinnost považuje sděliti, že z nařízení okresního úřadu byl nucen vyřaditi legionářské spisy a ostatní, související s dřívějšími státoprávními poměry, jakož i knihy některých francouzských a anglických autorů, kromě klasiků. Vyřazeno 47 knih, které uloženy u knihovníka a na obecním úřadě. Knihy B. Benešové: Úder a V. Rakouseb: Vojkovičtí a přespolní odebrala četnická stanice. Knihy půjčoval Antonín Šimák. 30 čtenáři přečteno 786 knih a na příspěvcích zaplatili 79 K. Zakoupeny 4 brožury od Moravského kola spisovatelů, dále kniha „Nem, nem, soha“ ze dřívějška zaplacena, na doporučení ministerstva zakoupena kniha: Podblanicko. M.N.S. věnovalo nástavkové skříně za 410 K. na výzvu okres. úřadu zda si obec přeje zařaditi německé knihy do obecní knihovny podle návrhu zem. Rady (Oberlandrat) z Tábora, odpověděl knihovník záporně, ježto pro neznalost řeči, ležely by knihy ladem. Obecní úřad zakoupil 31 svazků válečné literatury za 605 K.

Sbírka

15. června provedena sbírka na „Národní pomoc“ do pokladniček, umístěných pod lipou před kostelem a vybráno 109 K.

Elektrisace

19. června ve čtvrtek prožilo nadějkovské občanstvo jeden ze vzácných slavnostních okamžiků. Přijela kolaudační komise jihočeských elektráren, aby prohlédla síť a v případě bezvadnosti zapjala proud do obce. Ačkoliv měla býti zatímně zapojena pouze šlechtitelská stanice Selecty na Větrově, podařilo se jednáním se členy komise zapojiti též. Část Nadějkova pokud stačil čas a tak o ¾ 7h večer zazářilo v hostincích, v živnostech a některých soukromých domech, očekávané a toužené elektrické světlo! Ostatní budou zapojeni příští týden.- Všechno jakoby znovu ožilo. Obecní strážník Václav Sazima rachotem bubnu a pozdviženým hlasem oznámil slavnostní zasedání obecního zastupitelstva v hostinci u Pánků č. 46 (nájemce K. Nymš), ku kterému pozváno občanstvo. Z hostince „u Jandů“ ozvalo se právě na síť zapojené radio a lidé zkoušeli, jak jim to svítí. Kolem 9h večer zasedalo obecní zastupitelstvo, kolaudační komise a občanstvo „ve svátečním“ kolem prostřených stolů v sále. Po uvítání starostou Václavem Součkem ujal se slova kronikář jako místní vedoucí N.S., aby načrtl historii elektrisace a jejího budování v Nadějkově. Poděkoval všem, kdož o uskutečnění díla se zasloužili a to jak obec. starostovi a zastupitelstvu, tak i správě šlechtitelské stanice Selecty, správě velkostatku, Ing. Čechovi, který převážně prováděl vnitřní zařízení, správě jihočeských elektráren a všem jmenovaným i nejmenovaným. V závěru pronesl přípitek na zdraví všech, kteří na eletrisaci pracovali, na zdar obce i všech podniků, kteří v budoucnu elektrických zdrojů budou užívati s přáním, aby všem elektřina k rozkvětu sloužila, zakončiv pozdravem „Vlasti zdar!“ za zvuků místní hudby pak pokračovala zábava. K elektrizaci se připojilo 87 čísel v Nadějkově, 17 v Kališti a 7 v Hubově. Radioaparátů jest v obci 14. Náklad občanstva na zařízení vnitřní a motory činil 272.228 K 40 hal, na vnější přípojky 55.344 K 60 hal po odpočtu 40% subvence. Obec vynaložila na stavbu 151000 K. V nákladech nezapočtena Selecta, která zaplatila společný transformátor pro osadu Kališť.

Odhad nemovit.

19. června proveden okresní komisí odhad domu č. 20. vzhledem k jeho prodeji firmě Baťa ze Zlína. Odhadní cena stanovena na 74 280 K.

Válka

22. června vzniklo válečné nepřátelství mezi Německem a Ruskem a tím se válka rozšířila do nových velikých rozměrů.

Divadlo školní

Školní dítky sehrály div. hru : Krakonoš a kmotr Kalous za obstojné návštěvy vzhledem k pilnému sušení sena. Výnos bude použit na zakoupení školního rozhlasového přijímače.

Sbírka

Sbírka barevných kovů v obci vynesla 23 kg různých kovů.

Biograf

30. června přijel pojízdný biograf. Také venkovský cirkus s několika koníky, buvolem a krávou, aby tu za vstupné 4-5 K uspořádal dvě představení. Biograf hodlá zůstati do konce roku.

Příděly

Na zvláštní ústřižek potravinových lístků (h1) vydáván mimořádný příděl 1 kg cukru v době od 1. – 12. července.

Knihovna

14. července zabaveno z příkazu okresního úřadu místní četnickou stanicí 7 knih ruských autorů: Čirikov, Cizinci, Dančenko: V zapomenuté pevnůstce, Dostojevskij: Zápisky z mrtvého domu, Kuprin: Sulamit, Lejkin: Naši v cizině, Michejev: Tajemství zlatých dolů, Turgeněv: Rudin.

Příděly

Vydány spotřebitelům lístky na mýdlo na 10 zásobovacích období po 6 týdnech počínaje 1. srpnem. Pro osoby od 8 let činí příděl 125 gr mýdla a 250 gr. prášku, pro děti do 2 let ještě 150 gr jemného mýdla a pro děti od 2-8 let ještě 750 gr mýdlového prášku, který lidé všechen nevybírají. Mýdlo je podřadné jakosti.

Mince

Podle vyhlášky min. financí jsou do konce července brány z oběhu niklové 5 K, mědiniklové 1 K do konce září 50 h, 25 h, 20 h 5 h.

Myši – trávení

16. července z příkazu okres. úřadu prováděno hromadné trávení potkanů a krys. Přípravek obec povinně odebrala a rozdělila občanům k použití určeného dne.

Elektrisace

Placeno za povozy velkostatku 2 424 K , Frant. Márovi 1 283 K Josefu Buzkovi 1 370 K a za skladování materiálu Josefu Weigerovi 2 500 K.

Domovské

Z obce Petříkovic přijat František Fara, tesař pracující u velkostatku a bydlící v čp. 54 s rodinou.

Komise

ustanovena pro dodávku jatečného dobytka. Členy jsou: Josef Fořt, hospodářský správce velkostatku, Václav Bláha, domkář v Kališti, Jan Janoušek, rolník, Hubov. Členy komise pro dodávku brambor ustanoveni : František Horych, kovář v místě, Josef Kotalík, rolník v Kališti, Josef Kolář, rolník v Hubově.

Elektrisace

Za skladování součástek vyplaceno Boženě Machutové z Kaliště 196 K.

Domovské

Jaroslav Maroušek s rodinou přijat do Kladna.

Dražba

lesní trávy z vysázené plochy pastvin vynesla 545 K.

Odstředivky

21. července odstředivky na mléko a soudky na máslo lidem úředně zapečetěny.

„V“

Okresním úřadem doporučeno na veřejných i soukromých budovách a prostranství vyznačiti písmeno „V“. (Viktoria – vítězství jest heslem dne vzhledem k válečným úspěchům říše.) Obecní úřad najal holiče, Karla Kalinu, který na vratech domů, plotech i chodnících toto „V“ zřetelně vyznačil vápnem. Zvláště ve městech vše hýří znakem vítězství. Připomíná nám to doby volebních kampaní. Heslo povzbuzující a dělající náladu!

Hlídky

požární ku zamezení sabotáží nařízeno konati ve dne i v noci od 24. července. Ve schůzi za tím účelem konané usneseno vzhledem k tomu, že jsou přes den lidé v polích, konati hlídky pouze přes poledne od 12-14 h a to dívky od 18-25 roků, večer od 20 – 1 h a od 1 – 6h vždy dva muži od 18 – 60 roků na stanovišti na vrchu k Číčovicům, kde zřízena bouda. V hasičské zbrojnici bude v pohotovosti člen sboru po celou noc.

Sbírka

Uspořádaná obecní sbírka na německý Červený kříž vynesla 346 K 25 h.

„V“

Došlo nařízení, aby úřední budovy a potravinářské obchody byly opatřeny prapory s V v červeném anebo bílém poli. Pro nedostatek látky možno zakrýti znak hákového kříže přišitím „V“.

Příděly

Na XXIV. období na ústřižky a4 a b4 vydáván zvláštní příděl cukru 500 gr. vyjma židů.

Kartotéka

30. července podle nařízení založena popisná kartotéka občanstva tou dobou v obci byť i přechodně bydlícího. Kartoteční lístky sepisovány v hostinci „ u Kramperů“ obecním starostou a devíti pomocníky ručně hůlkovým písmem a na strojích. Celkem sepsáno 612 kartotečních lístků.

Odvody dělníků

4. srpna proveden v Sedlčanech odvod dělníků pro Říši, zvláště stavebních a pracujících na okresních silnicích. Od nás odvedeni Štěpán Šitner z čp. 28, Jaroslav Říha z čp. 81a bedřich Havel z čp.77, kteří mají nastoupiti cestu 6. srpna.

Ovce

Prostřednictvím Hospodářského družstva ze Sedlce dovezeno pro obec a okolí 32 ovcí, které prodány po 14 K 20 h za 1 kg ž.v., takže za kus se platilo od 300 – 500 K, cena s poplatky činila 16 K za 1 kg ž. váhy. Také došla selata podle přihlášek za 22 K 1 kg živé váhy.

Kuřivo

Od 1. srpna omezen nákup kuřiva pro trafikanty na 70% a pro kuřáky 10 cigaret denně. Kuřáci se musí přihlásiti do 8.srpna jako stálí zákazníci v trafice, kde jim bude kuřivo vydáváno. Cena následkem válečných přirážek se zdvojnásobila. Od 1. září dostává kuřák 30 cigaret, od 22.září 40 cigaret týdně.

Příděly

Ve 26 zás. období od 1./9.– 28./9. odpadl příděl 16 dkg syrového neb 12 dkg škvařeného sádla a místo něj přidáno 8 dkg margarinu. Měsíční dávka obilí pro samozásobitele činí 141/2 kg žita nebo pšenice, které má být nejvýše 5 kg. Pšeničná krupička pro děti do 6 let se v tomto období nevydává, ježto mlýny pro nepoměrné vymílání ( z 1q 4 kg) ji nedodaly. Týden přechodného nedostatku chleba nahradili lidé z Jistebnice. Příděl hráchu zvýšen z 15 na 30 dkg.

Škola

Školní vyučování započalo jako obvykle dnem 1. září. V první třídě, kde doposud vyučováno podle slabikářů, zavedeny „Poupata“. Dne 11. září zavedeno pro všechny třídy rozhlasové zařízení nákladem as 6000 K, místní Kampelička přispěla částkou 500 K, Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar 1000 K. jedná se o přeložení školního prázdna ze čtvrtka na sobotu. Vyučováno jest v šesti třídách, z nichž jedna umístěna v čp. 4 (u Josefa Reichla) již po několik let. Správcem školy jest Jaroslav Benda po Karlu Krejčím, který přesídlil do Střezimíře, odkud pochází. Mimo správce školy působí zde : Antonín Chomout, Anna Slunečková, Věra Veselá, Miloslava Bohatová – Chomoutová (dom. nauka), Eliška Hříšná a Josef Sedláček. Na školský rozhlas přispěli ještě: Mládež N.S. 1000 K, Bohuslav Veselý, farář, 100 K, Karel Veselý 100 K, Hospodář. záložna ze Sedlce 600 K, občanská záložna, tamtéž, 100 K Selecta 100 K, a ze školního divadla 900 K.

Židé

Od 19. září jsou povinni všichni židé nositi žlutou šesticípou „Davidovu“ hvězdu na modrém podkladě a na vrchním oděvu.

Hlídky „ V“

21. září odvolány hlídky v polích a rovněž sejmuty prapory s „ V“

Stav výjimečný

27. září vyhlášen civilní stav výjimečný na území Protektorátu. Podle rozhlasových zpráv, požádal říšský protektor, svob. pán Konstantin Neurath Vůdce o zproštění úřadu vzhledem k zdravotnímu stavu. Žádosti nebylo vyhověno a po dobu dovolené zástupcem ustanoven S. S. Obergrupenfuhrer a generál policie Heydrich, který vyhlásil dnem nástupu výjimečný stav a již dne 28. září vykonáno 6 rozsudků zastřelení pro velezradu, nošení zbraně a sabotáž. Tresty Mezi odsouzenými byl bývalý armádní generál Bílý a divisní generál Vojta. Dne 29. září vykonáno 20 rozsudků smrti a 30.září dalších 58 rozsudků. Jména jsou uvedena jen v několika případech, mezi nimi zemský náčelník Sokola Dr. Pechlát, Karel Čapek, plukovník v.v. a jiní. Dne 1. října 39 rozsudků smrti a 228 případů postoupeno tajné státní policii, až dosud 142 rozsudky smrti, ve kterých v menším rozsahu se pokračuje. Organizace sokolská rozpuštěna a jmění propadlo ve prospěch říše.
(Vypadá to jako za knížete Lichtenštejna! Až dosud si lidé dosti volně vyměňovali názory a humor neutuchal. Myšlení a konání až do nástupu zástupce protektorova dalo by se vyjádřiti dvěma anekdotami. Anekdoty Rozdíl: mezi hřbitovem a Nár. souručenstvím žádný, musíme tam všichni! – Návštěva u Neuratha: President Hácha dívá se na hodiny a jeví nervositu – blíží se šestá, protektor pozoruje neklid a dí : „Nač ten spěch, pane presidente, poslechneme si cizinu společně!“ Na poslech zpráv z ciziny ustanoven totiž trest smrti.)

Příděly

Ve 28. období vázána též marmeláda na lístky a vydáno buď 45 dkg cukru aneb místo něj 70 dkg marmelády. Na toto období nevydává se čaj, cikorka jen do vyčerpání, taktéž i obilná káva, místo těchto vydává se kávovinová směs.

Soupis zvířat

24. října proveden „důkladný“ soupis hospodářského zvířectva, kromě slepic. Možno beztrestně opravit dřívější hlášení. U velkostatku, kde mají hejno husí as 70, nepřihlásili ani jednou.

Přirážka válečná

Od 3. listopadu vstupuje v platnost zvýšení válečné přirážky na tabák (30%), šumivá vína a lihoviny (10 K na 1l líhu více) a stojí líh 1 l 70 K 50h, rum 38K50h, punč 32 K 20h.

Sbírka N.P.

provedená ve dnech 1. – 9. listopadu, vynesla 510 K včetně příspěvku obce 125 K vzniklého výběrem elektrizačních poplatků za přípojky. Kampelička poukázala svůj příspěvek 285 K přímo.

Úroky

12. listopadu úroky z chud. fondů rozděleny 19 osobám po 80K a 14 osobám po 40K. Publikace , které obci byly zaslány (Německý voják a o vzniku války) rozdány členům obecního zastupitelstva.

Dohlížitel dobytka

Podle přípisu okresního úřadu č. 47835 z 19.září usneseno zařditi prohlížitele dobytka a masa do služebního poměru zaměstnanců v obci a bude s ním uzavřena smlouva. Jest jím Karel Barda, domkář a vyučený řezník z čp. 45., který konal prohlížitelský kurs v Táboře.

Elektrisace

Usneseno od 1. ledna 1942 vybírati za použití proudu z 1 Kwh 50 haléřů (Povoleno 10 hal.)

Dávky

Rovněž ze zábav usneseno vybírati dávku dle rozprodaných vstupenek.

Knihovna = Dar

13.listopadu obdržela obecní knihovna dar ministerstva školství a národní osvěty a sice dvě knihy: W. Schwarz: Věčné Čechy a Dr Ed. Winter: Tisíc let duchovního zápasu.

Příděly

Ve XXIX. zás. období od 24.1 1. – 21. 12. obdrží spotřebitelé opět mimo pravidelného přídělu 1200 gr cukru ještě 450 gr cukru nebo 700 gr marmelády. Těžce pracující ze zvláštního přídělu 420 gr umělého tuku obdrží 350 gr. U nás jsou to stálí zemědělští dělníci, kteří mimo normálního přídělu dostávají 320gr um. Tuku a 120gr sádla. – Snížena dávka mléka pro dospělé místo 10 ½ dkg 16 dkg másla na období.

Mlýny

Od 25. listopadu samozásobitelelé obilím musí obilí do mlýna a melivo ze mlýna odvážeti společným povozem přesně dle stanovených dávek, který činí 14 kg na osobu a měsíc. Pro zdejší obec ustanoven mlýn Petra Kubky v Hodkově č.9. (samota Slabov). Každý mleč musí míti mlecí povolení a mlýny, které nemají povolení okresního úřadu, mlíti nesmí.

Utonutí

2. prosince konal se v Jistebnici pohřeb dvou chlapců Dohnalových (9 – 11r.), kteří při bruslení utonuli na rybníce Novém v Jistebnici.

Doba uzavírací

stanovena pro obchody pro zimní měsíce od pondělka do pátku od 8 – 13 a od 15 – 18.30 h, v sobotu od 8 – 12.30 h a od 14 – 17 h. V ostatních měsících od 1/4 – 30/9 otevírají se obchody o ½ hodiny dříve a zavírají o ½ h později kromě soboty.

Válka

8. prosince zahájilo Japonsko otevřené nepřátelství se Spojenými státy severoamerickými a Anglií a Německo vypovědělo rovněž válku U.S.A.

Obilí

Do 15. prosince nařízeno zemědělcům pod pohrůžkou stíhání přísnými tresty přihlásili veškeré zásoby obilí veškeré zásoby obilí a tyto po odečtení samozásobitelských dávek odvést do skladišť komisionářů.

Rozpočet

19. prosince schválen obecní rozpočet, vykazující schodek 15.986 K, který má býti uhražen : zavedením dávky z elektrického zdroje a to 10hal. Z Kwh, z obývaných místností po 15 K, 80% přirážkou k činžovní dani (2397) 1918,- , 290% k ostatním daním (4833) 14.015 K, neuhraženo 53 K. Počítá se s výnosem dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí v obnosu 6000K ze zábav 2500,- z vyrovnávacího fondu 3650K, z elektrické energie 2500,- a z bytů 4500K. Výdaje : na školní paušál 250,-, schodek školního rozpočtu 5230 K, školní paušál do Chyšky 1049,-, na obec. knihovnu 306K, na paměť. Knihu 50K. Na ústřední správu 9700K, na sociální péči 100K na dluh u Zem. Banky 9267,- K. Chudinský rozpočet vykazuje přebytek 90 K.

Elektrisace

Náklad na zřízení transformátoru Kališť – Větrov   22 652,93 K
„ „ „ sekundární sítě „ „    24 181,07 K
___________________________________________________________________
46 834,- K
– 45% subvence      21 075,30 K
___________________________________________________________________
25 758,70 K
Ježto Selecta dala 45000 K, vráceno 19.241,30 K.

Divadlo

26. prosince sehrálo členstvo „Fikaru“ divadelní hru F. Šamberka: Jedenácté přikázání. Vybráno 1720K. Vydání 1093,30 K zvětšeno v položce obecní dávky, která stanovena dle prodaných lístků na místě dřívějšího paušálu.

Populace

V letošním roce narodilo se na zdejší farnosti 11 dětí, 6 hochů a 5 děvčat, zemřelo 10 osob (6 mužů, 2 ženy, 2 děti), oddáno 8 párů.

Osevní plocha

Předpis osevní plochy činil : 28 ha pšenice (ozimné nejméně 19 ha), 64 ha žita, 30,0 2 ha ječmene a 22,23 ha ovsa.

Sklizeň

Sklizeno 438,81 q žita, 273,49 q pšenice, 339,94 q ječmene, 351,90 q ovsa, z toho nuceně odevzdáno 169,90 q žita, 90,28 q pšenice, 52,48 q ječmene a 37,35 q ovsa. K setí přikoupeno od Selecty 41,75 q žita a 10,50 q pšenice.

Dodávky

Předepsaná dodávka brambor činila 2780q a dodáno 2450,25q. Dodávka dobytka : 16 krav ve váze 65,10 q 36 jalovic ve váze 106,64 q, 19 volů o váze 83,40 q, 22 prasat o váze 15,16 q a 53 telata o váze 32,68 q.

Počasí

V dubnu chladno a deštivo. Prvé dny květnové rovněž pršelo i sněžilo. Počátkem června teplo, později přechodně deštivo, v druhé polovině velmi pěkně, takže senoseč úspěšně započala. Koncem června a počátkem července až do 6. deštivo. Počátek srpna slibně zahajoval žně, ale již 6. Se velmi ochladilo a pršelo, takže nebylo lze ve žních pokračovati až teprve od 14. srpna se ustálilo na týden a omožnilo další žňové práce. Později přechodně pršelo. Dne 31. října napadlo hojně sněhu a byly i závěje. Studené počasí potrvalo i v listopadu. Polní práce nebylo možno ani dokončiti, zvláště když nařízen urychlený výmlat obilí. Bylo žádáno o 1100 litrů benzinu na výmlat a obdrženo 843 litry. Mnoho půdy zůstalo neoseto a brambory nedobyty, třebaže se práce konaly za nepříznivého počasí až do prosince, kdy zůstalo beze sněhu. Teprve 24. prosince napadl sníh a umrzlo.


rok 1942 >>>
<<< rok 1940
<<< zpět na Kroniky a matriky