Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1944

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 351 – 366.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Mirce Dvořákové

1944

Poměry

Do letošního roku vstupujeme opět ve znamení války, o které tak mnozí se domnívali, že skončí již v minulém roce! Zápolení je ještě v plném proudu, strasti a bědy nejsou ještě u konce a jaké do konce přijdou, nevíme. Ač hluk válečného běsnění nedoléhá tak přímo, přece i my cítíme tíhu doby a nejistot, kterými je provázena. Loni bylo nucené stěhování na Neveklovsku a Sedlčansku, letos do 15. února mají se vystěhovati Vrchotovy Janovice a přilehlé obce a proslýchá se, že i na nás dojde. Zatím tomu nevěříme, ale jistoty nemáme. Pracovní úřady povolávají další ročník 1924 k nástupu práce do Říše. V oboru zásobovacím zvětšen počet odběrních lístků o lístek na odběr palivového dříví a to pro domácnost 200 kg či ½ m3 na rok. Odběr petroleje soustředěn na dva obchody. Na vánoce uvolněn prodej punčoch a ponožek a to jeden pár pro osobu; ostatní textilní zboží je dále vázáno pro postižené leteckými nálety. Poukazy na obuv jsou rovněž omezeny. Zboží všeho druhu je nedostatek a vesměs vázáno na odběrní poukazy a na známky.

Úmrtí

V prvém týdnu roku byly tři pohřby: Antonína Martiny, posledního bývalého mlynáře na panském mlýně zdejším, Josefa Hulváta, výměnkáře z Kaliště a Jana Součka, výměnkáře v Křenových Dvorech, který byl dobrým ovocnářem a pěstitelem stromoví. K úmrtí A. Martiny malou poznámku připojuji: Zemřel téměř náhle v prčické nemocnici právě když měl býti propuštěn, takže pozůstalí nevěděli, kam uschoval vkladní knížky a nemohli je nalézti. Po pohřbu zjevil se ve snu synovi, kterému udal místo úschovy a na tomto místě byly také knížky nalezeny. –
Letos nebylo možno ani kalendáře počátkem roku opatřiti.

Koncert

9. ledna organisace mládeže ve Starcově Lhotě uspořádala koncert v hostinci u Jandů.

Peníze

Dnem 15. ledna přestanou býti zákonným platidlem tisícikorunové bankovky s datem 8. dubna 1932 a do 8. dubna t.r. se stahují.

Koncert

23. ledna uspořádala mládež N.S. koncert s hudbou Františka Horycha v hostinci u Jandů při plném obsazení sálu. Vstupné 12 K. Vybráno na 5000 K i s tombolou a „poštou“.
6. února uspořádali hasiči z Brtce koncert u Jandů; návštěva byla vzhledem ku špatnému počasí menší.

Pracovní; Sníh

11. února vyhlášena obecním úřadem pracovní povinnost za účelem prohazování sněhu a to mužů od 18-60 roků z čp. 1-40 a protože sníh dále připadává a se věje, dostane se i na další. – Sníh byl prohazován po tři dny a pak ještě v prvé i druhé polovině března; od 22. března nebylo možno pro stálé vánice ani prohazovati. Závěje na Petranici přesahovaly 2 m. U Miličína i vlakové spojení bylo přerušeno a k odstraňování sněhu povoláno vojsko. Doprava úplně uvázla.

Vesuv

Jak ze zpráv ze světa se dovídáme, v druhé polovině března projevil také Vesuv v Italii sopečnou činnost. Výbuchy byly velmi prudké, láva se řinula třistametrovým proudem v tloušťce 27 metrů, sopečné páry dosahovaly výše 4000 m a do vzdálenosti 30 km byli lidé ohrožováni kamením. Několik osad bylo zalito lávou, která rychlostí 200 m za hodinu se valila s vrcholu sopky.

Válka

Mimořádné jevy přírodní pojí se k dějům válečným, které hlavně na východě doznaly velikých změn. Rusové postoupili od ledna loňského roku od Stalingradu až k Černovicům v Rumunsku, tedy přes 1300 km. Dne 22. března obsazeno Němci Maďarsko a provedena tam změna vlády.

Koncert

27. února uspořádala M.N.S. Pohoří koncert v hostinci u Jandů.

Hasiči

28. února doplacen zbytek dluhu 6200,- K u Kampeličky.

Rozpočet

8. března rozpočet na rok 1944 projednán v obecním zastupitelstvu a usneseno uhraditi vykázaný schodek 28.767,- K 80% přirážkou k dani činžovní (základ 2538,30 = 2030,-) a 300% k ostatním daním (základ 4903,10 = 14.709,-). Neuhrazený zbytek 12.028,- usneseno uhraditi z hotového jmění obce.

Rozpočtová potřeba:

Úhrada:

I. Ústřední správa

16.550,- K

2.500,- K

II. Obecní jmění

5.880,- K 

4.800,- K

IV. Obecní přirážky

165,- K 

9.950,- K

V. Příděly

– –

3.711,- K

VI. Bezpečnost

9.138,- K

– –

VII. Zdravotnictví

2.700,- K

 300,- K

VIII. Komunikace

700,- K 

50,- K

IX. Sociální péče

3.300,- K 

100,- K

X. Školství

11.745,- K

– –

50.178,- K 

21.411,- K

Divadlo

26. března sehrál Čt. ochot. spolek „Fikar“ div. hru: „Do konce života“ od J. Drahovského. Vybíráno poprvé vstupné 10,- 8,- a 6,- K vzhledem k omezení počtu míst k stání. Příjem činil 1388,-, vydání 860,20.

Sbírka S. pomoci

uspořádaná v obci vynesla 1058,30 v hotovosti a 729,- v poukazech.

N.S.

Do 15. března vybrány členské příspěvky na r. 1944 v částce 3375,- a z toho ponecháno v pokladně místní organisace 330 K. Zaplatilo 122 mužů, 113 žen; vystoupilo pět úmrtím, devět výpovědí a 12 přestěhováním. Od Sociální pomoci poskytnuty místním občanům příspěvky v r. 1943 v částce 2500 K a do konce března letos 1450 K, takže vybrané peníze se nám zpět vrací.

Čas letní

Od 3. dubna zaveden opět letní čas a hodiny posunuty o 1 hod. ku předu.

Příděly

V 61. zás. období (počíná 3. dubna) kromě pro děti do 14 let nebude vydáváno ani máslo, ani sádlo. Místo toho bude vydáváno mleté tučné maso a to 250 gr na osobu. V tomto období vydáváno, po prvé od vánoc cukroví po 200 gr. (Na vánoce bylo pouze pro děti.)

Hostinský

Od 1. dubna převzal opět živnost hostinskou a řeznickou Václav Janda po šestiletém pronájmu. Nájemce František Benda z Květuše se odstěhoval do Chlistova a řezník Jan Pejša, provozující řeznictví, přestal je převzetím provozovati.

Divadlo

10. dubna sehráno Čt. ochot. spolkem „Fikar“ divadlo F. Laska a F. Baleje: „Osiřelo dítě“. Příjem 2505,20, vydání 1138,20 K.

Koncert

16. dubna uspořádal V. Janda koncert s místní hudbou.

Stromů sázení

19. dubna zahájena jarní výsadba stromů. Za součinnosti místní lidové školy a dozoru říd. uč. Jaroslava Bendy a učitele Antonína Chomouta vysázeno na náměstí 22 javorů. Týž den vysázeli místní občané Jan Koptiš, listonoš, Karel Kaprál, pekař, Aloisie Šimáková, pensistka a manželé K. a B. Jindrákovi: kolem hříště 4 lípy a 2 javory, u hasičské kolny 1 lípu, u rybníka Kůžele 4 smuteční vrby a na draha 6 ořechů vlašských. Jámy vykopali dopoledne v počtu 33 Frant. Zdeněk a Josef Podzimek za 52 K. Zdarma vykopali 8 jam Josef Hrubant, Jan Duchoň a Bohuslav Čipera na výzvu oběžníkem občanstvu.
František Mára z čp. 26 dovezl ku stromkům zem a obchodník Josef Votruba dal vykopati dvě jámy. Občany svrchu jmenovanými vysázeny ještě druhého dne další stromky: 7 k Hronově Vesci (ořechy), 6 ořechů k Hubovu, 1 ořech u hřbitova, tamtéž 2 javory (Štěpán Šitner) a 1 ořech u mlýnského mostu. Pomrzlé agáty z náměstí odkoupil kolářský mistr, Antonín Nygrýn za 60 K (šest). Žerdě na koly dodal Jaroslav Bláha, statkář ze Starcovy Lhoty za 240 K. Koly připravil za 60 K Josef Koptiš, tesař.
Zbývající 4 ořechy, aby nemusely býti ještě přesazovány, prodány po 40 K Janu Koptišovi, Josefu Reichlovi, Václavu Součkovi a Kampeličce. Zájem o výsadbu ovocných stromků ve vlastnictví soukromém je značný, ale stromky nelze opatřiti. Výlohy na stromkovou akci činily doposud 2700 K.

Kontroly

cenové byly provedeny na ceny housat.

Cvičení P. O.

29. dubna bylo provedeno cvičení protiletecké ochrany za součinnosti všech složek o 20h a potrvalo hodinu.

Příděly

1. května počalo 62. zás. období, ve kterém vydávány též lístky na brambory a to na 1 kg týdně pro osobu. V minulém období nebyl příděl a za sníženou dávku obdrží spotřebitel na období 400 gr luštěnin a 1500 gr žitné mouky. Též vydáváno opět máslo pro dospělé, ale snížena dávka umělých tuků ze 485 gr na 335 gr. Náhradou tučné maso. Mléka připadá 1/16 l odstředěného na dospělé a na děti ¼ až ½ l tučného (mimo soboty a neděle).

Bankovky

Dány do oběhu nové bankovky po 20 a 500 K II. vydání.

Knihovna

3. května obecní knihovna čítala 660 čísel. Příjem za půjčovací období 315 K na příspěvcích čtenářů a 280 K obecní dotace. Uloženo bylo 900 K. Půjčeno bylo 45 čtenářům 1233 knih; ubyly tři knihy zabavením a přibylo 18 svazků z daru ministerstva školství a národní osvěty.

Kurs knihovnický

7. května uspořádán knihovnický kurs ve Střezimíři, kterého se zúčastnil knihovník, K. Jindrák a okrskový knihovní dozorce učitel Antonín Chomout. Na kurse vznesen knihovníkem dotaz, kdo z cizích autorů má býti považován za klasika, ježto neklasická díla mají dle nařízení býti z knihoven vyřazena. Podle názoru ministerstva je cizím klasikem ten, kdo zemřel před padesáti a více roky.

Den mládeže

Téhož dne uspořádán Kuratoriem pro výchovu mládeže „den mládeže“. U nás proběhl jednoduše postavením „máje“ na hříšti a menšími závody tamtéž.

Výsadba lesní

8. – 10. května vysázeno na draha poblíže lesa „Předních vrchů“ 2500 smrčků.

Provolání

12. května svoláni starostové obcí o 22 hod. do Votic, kde jim vydáno provolání k obyvatelstvu s výzvou k pátrání po podezřelých lidech, kteří prý byli vysazeni z cizích letadel na záškodnickou činnost. Hroženo přísnými tresty tomu, kdo by jim nadržoval. Podle doslechu bombardováno město Most.

Divadlo

14. května sehrálo členstvo Čt. och. spolku „Fikar“ div. hru od F. M. Kostkových: „Mámy, vy naše zlaté, české mámy“. Příjem 1872,50 K, vydání 1048,80 K.

Poplatky

18. května za pasení dobytka na obecních pastvištích stanoveny z hovězího kusu 10,- z kozy 6,- z husy 2,- K.

Divadlo školní

20. a 21. května sehrály školní dítky pohádkovou hru: Nečesánek a Mánička v kouzelné zemi, za hojné účasti. Účinkovalo asi 60 dětí a z obou představení činil příjem 3642,20, vydání 582,20.

Kopaná, Divadlo

29. května Nadějkov – Borotín s výsledkem 7:3. Večer opakována hra ze 14. května. Příjem 1175, vydání 915 K.

Kopaná, Koncert

4. června Nadějkov – Jistebnice s výsledkem 5:3; příjem na vstupném as 3000.-. Večer koncert u Jandů byl hojně navštívený. Pouť se vyznačovala kolotočem a střelnicí.

Řím

5. června Němci opustili Řím s oddůvodněním chránění památek před zničením.

Válka – invase

6. června krátce po půlnoci, jak hlášeno rozhlasem, započala invase anglo-amerických vojsk na severozápadním pobřeží Francie, mezi Le Havrem a Cherburgem. Podle hlášení je to rozhodující období této války. – Lidé se nyní velmi často zaměstnávají sledováním války na mapě, která v malých i velkých rozměrech, upotřebením téměř rozpadlá, je skoro v každé domácnosti.

Úmrtí – kostelník

9. června zemřel po delší chorobě Václav Kadoch, svobodný krejčí a domkář v Nadějkově čp. 12. ve věku 51 rok. Uzavírá řadu svých předků, kteří se zabývali kostelnictvím v místě po dvě století. Kostelnictví převzala sestra Viktorie, rovněž svobodná, žijící se svobodnou sestrou Marií ve společné domácnosti. Bratr zemřelého, Vladimír, je zaměstnán v Praze u pohřebního ústavu. Rod Kadochů je nejstarší v místě.

Škola

V červnu pokryta jedna strana střechy školní budovy novými taškami.

Úmrtí – ponocný

18. června konal se pohřeb Gustava Zemana, domkáře z čp. 36., který po řadu let, ač silně nahluchlý, zastával funkci ponocného. Jeho polodřevěný domek, došky krytý, nalézá se poblíž potoka, pode mlýnem. Ponocenství svěřeno zatím synu Františkovi. Téhož dne konal se pohřeb štáb. strážmistra na odpočinku, Josefa Kubáta, bydlícího v zámku. Oba zemřeli na souchotiny, prvý ve věku 65 roků, druhý v 50 létech.

Divadlo školní

Odpoledne opakovaly školní dítky pohádkovou hru „Nečesánek a Mánička.“ Účast hojná, příjem 1404 K, čistý 1029,50 K.

Divadlo

25. června sehrálo členstvo Čt. ochot. spolku „Fikar“ div. veselohru Mir. Babky: Za hokynářským krámem. Příjem 2011 K, vydání 1129 K, zbytek 882 K po úhradě menších úprav. inventáře věnován na „stromkovou akci“.

Nálet

21. července mimo říšské území náletem postiženo město Pardubice, kde bylo zabito asi 37 lidí.

Německá mládež

28. července v počtu 42 dětí se přistěhovala do zámku, kde před tím prováděny menší opravy. Zařízení, židle, skříně, postele a nádobí přivezeny již na jaře. Vedením kuchyně pověřen Václav Janda za měsíční plat as 2500 K, brzo však byl vystřídán Boženou Kubátovou, vdovou po št. strážmistru.

Včelaři

15. červnu byli ve zdejším včelařském spolku 62 včelaři, vlastníci 204 vyzimovaných včelstev a 136 rojů. Letos se včelstva hojně rojila. V Nadějkově bylo 12 včelařů s 56 včelstvy a 28 roji; přibylo pět včelařů se 13 roji. Snůška medu nebyla velká, ale lepší, než loni.

Poplach

11. srpna byl proveden za součinnosti hasičů letecký poplach.

Divadlo

13. srpna sehrály si děti samy na dvoře čp. 19. div. hru: „Dvě Maričky“ a výnos 476 K věnovaly Deylovu ústavu pro slepé v Praze.

Totalita

v nasazení všech sil pro válečně důležité úkoly se provádí. Zastavena divadelní činnost, omezeno školství a zavřeny odborné školy.

Atentát

na Adolfa Hitlera, provedený 20. července, se nezdařil.

Školy

11. září následkem 6 případů obrny uzavřeny školy v Táboře. U nás se vyskytl 1 případ, svědčící na obrnu, proti které není zatím ochranných prostředků, kromě isolace nemocných.

Pracovní

17. září obdržel říd. učitel Jaroslav Benda příkaz k práci podle totálního nasazení a 18. září nastoupil do Pardubic.

K.L.V. Lager

19. září obdržel tábor německé mládeže v budově zámku, čítající as 100 osob, příkaz k odcestování do Čáslavi.

Letadla

23. září přeletěly ve velké výšce zde po poledni svazy cizích letadel. Lidi i děti se sbíhali a pozorovali kouřové proužky po obloze. Před druhou hodinou vracející se letadla shodila u Petříkovic, Větrova a Malijováku tři nádoby od benzinu s anglickým označením, které odvezeny na čet. stanici, odkud poslány dále.

Čas

Ze dne 1. na 2. říjen o 3 hod. ráno změněn „letní“ čas na normální posunutím ručiček hodinových o hodinu zpět.

Příděly

Od 15. října zmenšeny dávky umělých tuků o 5 dkg u dospělých a o 10 dkg u dětí od 6 let. U dětí do 6 let snížena dávka másla z 500 gr na 375 gr a úbytky vyrovnány tučným masem. V minulém období ubráno též 200 gr chleba, který jest špatný.

Jsou zde občas nutné porážky vepřů a hovězího dobytka; u vepřů příčinou obrna a červenka, takže maso, je-li uznáno poživatelným, před prodejem je ovařeno. U hovězího jsou různé příčiny porážek. Mase se vydává na lístky v poměru 1:2 neb 1:4 podle jakosti. Cena 8 K za 1 kg.

Pracovní

16. října z nedostatku pracovních sil, jichž přes pohrůžky a zákroky pracovního úřadu nepřibývá, přišli dnes k velkostatku němeční vojáci, v počtu as 52 osob, aby tu při práci vypomáhali. Druhého dne však 40 jich odešlo zpět do Sedlce, ježto výživa zdála se právě velkostatku přílišným zatížením. Dne 22. října v neděli vybunováno, že všichni občané bez rozdílu povolání mají se zúčastniti dobývání brambor. Ve čtvrtek před tím obcházeli četníci domácnosti s výzvou k účasti na práci. Výzvy bylo po většině uposlechnuto. Za účasti as 60 osob dobyty za nedělní odpoledne brambory na poli „Harfě“ nad cihelnou. Ještě na příští týden je pracovní povinnost vyhlášena.

K.L.V. Lager

Koncem října přibyl do zámku opět nový transport dětí, as 70 osob s dvěma vychovateli a ošetřovatelkou, mimo dvou vojáků střežících tábor proti parašutistům, o kterých se stále více mluví.

Parašutisté

Starostové obcí sezváni k informační schůzi do Sedlce, kde kladen důraz na dodržování nočních hlídek. Občané podezřelým lidem nemají se stavěti na odpor, protože jsou patrně ozbrojeni, ale hlásiti v době nejkratší zprávu četnictvu, neb poštovnímu úřadu, který má od konce října noční službu. Poslední dobou shozeny z cizích letadel některé součásti oděvu a vysílací stanice. Lidé věci odevzdali na čet. stanici. Posledně shozené letáky v německém jazyku velmi pilně sbíraly děti z „lagru“, aby se nedostaly do rukou občanů. Neobsahovaly žádné zvláštnosti.

Válka,

o jejímž konci kolovalo mnoho předpovědí, trvá v neztenčené míře. Letos, v druhé polovině roku vypovědělo Turecko smlouvy s Německem, Rumunsko, doposud bojující po boku Německa, požádalo Sovětský svaz o příměří a přidalo se k němu, rovněž tak i Finsko a neválčící Bulharsko. Na Balkáně svazy srbských povstalců pod vedením maršála Brože-Tita se spojily se sovětskými armádami a také na Slovensku učiněn pokus o povstání, které prý bylo v Báňské Bystrici potřeno. V Maďarsku pokusy o příměří se Sověty likvidovány změnou vlády a toho času bojují německo-maďarské svazy se sovětskými armádami před Budapeští. Na západě invasní vojska anglo-americká dospěla pevnosti Met, přístavu Antverp a Cách, jsou vyloděna v Belgii a Holandsku, odkud postupují na říšské hranice. Německo zahájilo raketovou palbu na jižní Anglii a Londýn. Podle hlášení o náletové situaci několikráte denně létají nad říšským územím bombardovací svazy, ostřelující průmyslová střediska všech oblastí. Ve Varšavě krvavě potlačeno povstání Poláků a boj německo-sovětských armád se posunul do Východních Prus. U nás bombardováním postižena města Most, Pardubice a Brno. K vojensko-politické situaci promluvili v posledních dnech ministr Emanuel Moravec a předseda vlády Dr Krejčí, varujíce před nerozvážnostmi, ku kterým by daná situace mohla svádět a volají: „Důvěřujte nám, své zákonné vládě, která to vždy myslela dobře pro zachování národa!“ –

Pracovní

Literní učitelka Anna Slunečková, která byla v září pracovně nasazena do Vlašimi, vrátila se k svému povolání jako všechny učitelky, které zproštěny práce ve zbrojních podnicích. I říd. učitel Jaroslav Benda mimoškolského nasazení zproštěn.

Mikuláši

5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše chodívají doposud lidé za mikuláše, anděla a čerta oblečení k dětem s nadílkou: mikuláš zkouší děti z poslušnosti a zbožnosti a varuje děti od nezbedností. Pak, podle uvážení je podílí z košíčku andělova nějakým pamlskem. Těm neposlušným naděluje čert metlou. Děti si dávají za okna talíře, dříve také punčošky, aby jim Mikuláš nadělil. Obvykle se jejich naděje splní, ale v punčoškách bývalo i uhlí jako nadílka čertova. Letos je však po něm veliká poptávka a sklady zabavuje okresní úřad jen pro válečně důležité podniky, takže do punčošek již nezbývá. Letos chodili mikuláši v několika sborech, malí i velcí a také do školy přišli mezi děti, kde jim dávána ponaučení (Mikuláš A. Šimáková). Děti pak poděleny násadkami a tužkami od Kampeličky.

Pracovní

8. prosince obdrželi příslušníci ročníků 1921, 1922, 1923 výzvy ku přehlídce u pracovního úřadu ve Voticích a odtud budou posíláni na příslušná pracoviště. Výzvy týkaly se hlavně mužů ze zemědělství. V neděli, 10. prosince o 10 hod. sešli se jinoši u čet. stanice, odkud je odvezl autobus do Votic. U nás byly to čtyři osoby, které zatím ponechány pro nezbytnost nadále v zemědělství.

Schůze

Téhož dne uspořádána z příkazu ministerstva zemědělství a lesnictví schůze pro zemědělce, kde byly prosloveny předem určenými pracovníky dvě přednášky: „Výrobní bitva zemědělců v r. 1944/45“ a o „bolševismu“. Schůze dosti početně navštívena.

Příděly

Dnem 11. prosince počalo 70. zás. období, ve kterém sníženy dávky pšeničné mouky a umělých tuků. Dávky jsou tyto: 150 gr krupice, 150 gr těstovin, 150 gr bramborové mouky, 150 gr krup, 4 vejce, 1 mýdlo, 250 gr prášku, 1-3 l petroleje, 1/16 l odstř. mléka, děti ¼ – ¾ l neodstředěného mléka; máslo: dospělí 140 gr, do 3 let 425 gr, do 6 let 550 gr, do 14 let 400 gr; umělý tuk: dospělí 235 gr, děti od 6-14 let 200 gr; dospělí 250 gr hovězího masa a uzenin, 80 gr vepřového sádla, 200 gr vepř. masa, děti od 6 let 200 gr vepř. masa, 250 gr hovězího a děti do 6 let 50 gr masa v náhradu za tuky. Maso: dospělí 1 kg, děti od 6-14 let 1,20 kg, do 6 let 400 gr; cukr všichni 1550 gr a vánoční příděl 500 gr, kávovina 300 gr (obvykle početnější rodině přebývá), 250 gr soli, 40 gr droždí (samozásobitelé obilím o 20 gr droždí a o 100 gr soli více); chléb: dospělí 6400 gr, 1650 gr pšeničné mouky 00, neb bílého pečiva 2000 gr; děti od 6-14 let 3000 gr pš. mouky, 4 kg chleba, 250 gr ovoc. syrupu; pro venkovské obce uvolněno 200 gr cukrovinek na lístek. Samozásobitelé nedostávají poživatiny, máslo obdrží z mlékárny a tuků umělých dostávají méně ježto mají vyšší dávky mléka, které si ponechávají z povinné dodávky.

Úroků dělení

19. prosince rozděleny úroky z chudinských fondů a to: 19 dílů po 55 K a 13 po 40 K = 1565K; Janě Rychové na byt 100 K, Anně Dvořákové roční podpory 600 K a Anně Koflákové v Ražicích 400 K.

P.O. Nájem

Usneseno najmouti místnost v čp. 26. od Františka Máry za roční nájem 1400 K ze dvou místností pro účele protiletecké obrany na hlídky. (Placeno 500 K za část roku.)

Domovské

Do Prahy přijat Josef Havel, narozený 1912, syn Josefa a Josefy, rozené Jandové, s manželkou Andělou a dítkami Jindřichem a Josefem. (z čp. 77.)

Povozník

Živnost povoznická udělena okresním úřadem ve Voticích č. 26741/44 z 2./10.44 Karlu Zdeňkovi, rolníku z čp. 47.

Kontroly

16. prosince byli svoláni zemědělci v obci Starcově Lhotě do hostince Jaroslava Maniny, kde jim nařízeno splniti předepsanou dodávku chlebovin alespoň ve výši 55%. Kdo již měl výmlat provedený a nedodal, byl přísně vyslýchán za asistence četnictva a vykonána u něho prohlídka. Také nucen ke zvýšení dodávky kdo dodal málo. Dva Kosíkové z Pohořelic, Janoušek a Jankovský z Chlumu dokonce pro nesplnění dodávky přivedeni na zdejší četnickou stanici v poutech a druhý den odvezeni do Votic k výslechu. Vrátili se však bez úhony zpět. Kontroloři byli Češi.

Pracovní

27. prosince uveřejněno provolání vlády k českému obyvatelstvu o náboru více tisíc mužů do věku 45 let k několikatýdením zákopovým pracím v zemi Moravské pro zabezpečení před bolševickou záplavou, která se blíží. Obsílky zde obdrželi: Antonín Havel, Václav Bär, František Zeman a Jaroslav Pejša.

N. S. Příspěvky

Skončen výběr členských příspěvků na rok 1945; od 240 členů a členek vybráno 3080 K, které po odečtení 10% pro místní potřebu poukázány složenkou na ústředí. Sběrné listiny vráceny okres. sekretariátu do Sedlce.

P.O.

Zostřeny hlídky a občané vždy po třech musí držeti hlídky od večera do rána. Strážnice je zatím v čp. 26. V Petříkovicích zřídili dřevěný domek na návsi k tomu účelu. Má být pořízen i zde.

Počasí

Počátkem roku počasí velmi mírné, téměř beze sněhu, který padal 4. a 5. února a později, kdy z něho byly velké závěje. Následkem dubnového ochlazení, polní práce, již započaté musely býti odloženy na květen, kdy bylo studeno a deštivo. Teprve poslední dny se velmi oteplilo, přišla bouře s krupobitím, které oklepalo květy, jimiž byly stromy obaleny. V červnu deštivo. Léto skončilo mírným podzimkem a teprve závěr roku se vyznačil vánicí.

Úroda

Žně započaly 6. srpna a úroda není taková, jako loni. V červenci bylo deštivo, v srpnu sucho a teplo.

Dodávky

Předpis povinných dodávek v hospodářském roce 1944/45 činil (hosp. rok od 1./8.44-31./7.45):

předpis:

dodáno:

chlebové obilí

1166 q

714,26 q

krmné obilí

262 q

262 q

hovězí dobytek

273,88 q

o 50% více místo vepřového

vepřový dobytek

88,89 q

68,57 q

brambor

3600 q

3200 q

sena

32 q

31 q

slámy

40 q

38 q

Populace

Ve farnosti zdejší narozeno 19 dětí, 6 chlapců, 13 děvčat;
„       „        zemřelo 19 osob, 8 mužů, 8 žen, 3 děti;
„       „        oddány 4 páry novomanželů.


rok 1945 >>>
<<< rok 1943
<<< zpět na Kroniky a matriky