Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1925

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 40-45.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1925

Správa školy

29. ledna byl uspořádán obecním zastupitelstvem a místním spolky večírek na rozloučenou s bývalým starostou Janem Rubešem, řídícím učitelem, který po 20tiletém působení odešel 1. února na trvalý odpočinek do Tábora. Schůzka ta byla velmi četně navštívena a proslov na rozloučenou pronesl starosta obce Antonín Souček a člen obecního zastupitelstva Jaroslav Veselý za čtenář.-ochot. spolek „Fikar“.

Dar chudým

8. února ve schůzi obec. zastupitelstva usneseno vyplatiti 17 chudým osobám zdejším po 20 Kč z úroků nadace Američana Josefa Duška.

Členové míst. škol. rady

22. února ve schůzi obec. zastupitelstva byla provedena volba dvou členů místí školní rady a zvoleni Josef Buzek, rolník v Hubově a Jaroslav Veselý, lesní a pak zvoleni 3 náhradníci: Josef kaprál, pekař – Josef Koptiš, tesař – Vincenc Zdeněk, pekař.

Sedlčansko

Na spis „Sedlčansko“ věnováno 50 Kč z obecní pokladny.

Orientační tabulky

5. března byly v obci upevněny 4 orientační tabulky vypracované členy sboru učitelského, což obec nestálo ani haléř.

První trh

6. března byl konán první obnovený trh na dobytek. Na hořejší části náměstí při silnici byly upevněny kůly s příčkami na uvázání dobytka. Přivedeno bylo z místa a okolních vesnic 136 kusů a z těch 9 prodáno. Zvěrolékařský dozor obstaral J. Mašek ze Sedlce za poplatek 65 Kč. I několik kramářů se zbožím bylo přítomno.

Obecní schůze

Okresní školní výbor svolil pod č. 1332 konati obecní schůze ve škole, bude-li dbáno čistoty, pořádku a kouřiti se nesmí.

Oslava

8. března v neděli na oslavu 75. narozenin pana prezidenta Masaryka byla konána besídka zdejším učitelským sborem u Reichlů, které se zúčastnili někteří členové obec. zastupitelstva z místní školní rady.

Účty

26. března ve schůzi obec. zastupitelstva schváleny obecní účty za rok 1927. Celkový příjem byl 18.323,91 Kč a vydání 21.067,99 Kč, nedostatek 2.744,08 Kč. Tento vznikl zaplacením poplatků za telefon.

Daň ze psů

V této schůzi byla zrušena daň ze psů.

Telefon

9. dubna bylo započato se stavbou telefonní linky ve zdejší obci. Toto zařízení stálo asi 15 000 Kč. V obci byla zřízena jedna hovorna veřejná na poštovním úřadě a 4 soukromé.
11. dubna bylo poprvé telefonováno z Nadějkova do Tábora.

Trhy

10. května v obecní schůzi ustanoven pořádek trhů a to dne 6. března, v měsíci červnu po Prokopu, 4. září a 12. října.

Dar

15. července Američan Josef Dušek daroval pro Duškův fond 3 500 Kč.

Jízdní pošta

1. září začala jezditi pošta do Stupčic jednou denně. Vyjela o 5. hod. ranní a vrátila se ve 12 hod. polední.

Válcování silnice

20. září bylo započato s válcováním silnice ve zdejší obci směrem ke Stupčicům. Celkový náklad obnášel as 100.000 Kč; jesť to hodně peněz, ale oprava mohla býti lépe provedena. Kámen vožen byl z lomu u Hubova.

„Svátek Svobody“

28. října učitelský sbor na oslavu svátku Svobody sehrál se školními dítkami divadelní hru „Krakonošova medicina“. Před hrou měl proslov zástup. říd. učitele Čeněk Bohuslávek.

Volby

15. listopadu byly provedeny volby do Národního shromáždění a do Senátu. Jednotlivé strany obdrželi do N. S. – (do Senátu) hlasů:
agrár. konserv. 7 – (2); českosl. soc. dem 6 – (7); živnostníci 69 – (64); komunisté 5 – (4); nár. demokr. 11 – (8); českosl. social. 31 – (24); republikáni s domovinou 130 – (128); lidovci 46 – (38); a němečtí zeměděl. 2 – (5); židé 1 – .

Rozpočet na rok 1926

29. listopadu prozkoumán obecní rozpočet. Potřeba obnáší 20.047,50 Kč a úhrada 15.220,25 Kč; nedostatek 4.827,25 Kč ukryt bude 17% přiráž. ku dani činžovní a 100% přir. ku daním ostatním.

Dar

18. prosince daroval Josef Dušek opětně obec. chudým ku vánocům 1000 Kč, kterými poděleno bylo 30 lidí. Na školu v tomto nevzpomenuto.

Knihovna

V tomto roce opětně bylo několik knih rozbitých a neúplných vyloučeno a nahrazeno 2 knihami koupenými obcí a pak vřaděny 3 brožury darované min. skol. a nár. osc´vaty; kromě toho obecní úřad dostal darem „Mravouka přirozená“ od Dr. Sommera Baťka. Půjčování a pořádání knihovny vedl zástupce říd. učitele Č. Bohuslávek od 1. listopadu až do 31. března. Půjčováno bylo v neděli a někdy i všedního dne. V tomto roce čtenářů ubylo; bylo jich 31 a výpůjček 276. Nejvíce čteny byly knihy zábavné – poučné velmi málo.

Činnost vzdělávací

O poučení a pobavení občanů pečoval učitelský sbor, který dne 11. ledna uspořádal zábavnou besídku ve škole a 8. března slavnostní besídku u Reichlů. Čtenářsko-ochotnický spolek „Fikar“ sehrál 4 divadelní kusy, dílem veselohry, dílem kusy poučné.

Pohoda

Počasí v měsíci lednu a únoru bylo blátivé a deštivé; teprve v měsíci březnu dostavily se velmi tuhé mrazy (-18°) a hojně sněhu napadalo. Celé jaro a léto za mnoho nestálo, neb 2/3 dnů pršelo. Seno, obilí, jetel i otava sklízeny byly velmi špatně. Lepší počasí panovalo v době dobývání bramborů.


rok 1926 >>>
<<< rok 1924
<<< zpět na Kroniky a matriky