Kroniky a matriky

Kroniky obce z let 1921-1989 jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Třeboni a částečně přístupné z jeho webových stránek.
Kopie školních kronik a kopii Pamětní knihy Starcovy Lhoty uchovává nadějkovská knihovna, je tam možné do nich nahlížet zdarma.

Starší matriky římskokatolické církve (od r. 1725), kde je zapsána většina obyvatel Nadějkova, jsou rovněž uloženy v obvodním archivu Třeboň a přístupné on-line. Do novějších matrik, které jsou uloženy na obecním úřadě v Nadějkově, lze nahlížet zde, za poplatek 20 Kč.
Starší židovské matriky (od r. 1838) jsou uložené v Národním archivu a přístupné on-line.

Digitalizované dokumenty

Další digitalizované publikace, týkající se historie Nadějkova a okolí, najdete na stránce Odkazy.


Přepis obecní kroniky

Do roku 1927 psal kroniku učitel Čeněk Bohuslávek, od roku 1928 obchodník a tajemník obecního úřadu Karel Jindrák.

Do roku 1918
Úvod – Původ Nadějkova – Povýšení na městys – Obecní rychtáři – Samostatná obec a starostové její – Rozdělení obce – Velikost – Poloha městečka a osad – Domy – Náměstí – Kostel – Fara – Hřbitov – Škola a školní zahrada – Domek č. 74 – Poštovní úřad – Četnická stanice – Obvodní lékař – Spolek živnostenský – Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar – Sbor hasičský – Kampelička – Zámek – Vyvlastnění pozemků – Majitelé – Silnice – Situační plán – Deska pamětní – Fondy – Čestný občan – Nepřátelé a neštěstí – Válka – Osvobození – První president

1919
Volební řád – Volby

1920
Volba starosty – První schůze a členové komisí – Nastoupení starosty – Liga – Vypovídání z bytu – Volba do národního sněmu – Volba do senátu – Sbírka pro Podkarpatskou Rus – Daru rozdělení – Čtvrtá půjčka republiky – Rozpočet obecní – Poplatek ze zábav

1921
Volba do místní školní rady – Cestné a pokuty – Sbírka Čsl. Č. kříži – Příjmy obce a chudé pokladny – Půjčka přijata – Husova hranice – Dar Duška Josefa pro chudé – Obecní knihovna – Počasí – Mniška – Akce pro Rusko – Trhy – Mobilisace – Orientační tabulky

1922
Příjmy obce – Strážník – Porážky – Podpory – Poštovní úřad – Farní úřad – Nové stavby – Úprava cesty – Orientační tabule – Honitby – Poplatek ze zábav – Autobus – Účty obecní za r. 1921 – Poštmistr – Rozpočet na r. 1923 – Pohoda

1923
Atentát – Podobenka Josefa Duška – Schválení obec. účtů – Komíny – Smrt Dr. Aloise Rašína – Dar z Ameriky – Svátek Práce – Smrt pí. Karol. Masarykové – Mřížka – Pálení hranice – Telefon – Cesta a kanál – Nadace – Obecní domek – Hostinská živnost – Volby – Osadní volby – Výslužba – Volby místních starostů – Den Svobody – Rozpočet na rok 1924 – Příděly osadám – Kořalna – Obecní schůze – Trafika – Přestavby a stavby – Knihovna – Vzdělávací činnost – Pohoda – Ceny

1924
Prapor – Účty za rok 1923 – Pomník padlým vojínům – Převedení obce k Táboru – Volba obecního zastupitelstva – Volba starosty – Nastupující starosta – Komise v obci – Průtrž mračen – Dar Američana Josefa Duška – Živnost hostinská – Pálení hranice – Strážník – Nový farář – Zdanění psů – Svátek Svobody – Rozpočet na rok 1925 – Telefon – Novostavby – Knihovna obecní – Vzdělávací činnost – Pohoda – Ceny potravin

1925
Správa školy – Dar chudým – Členové míst. škol. rady – Sedlčansko – Orientační tabulky – První trh – Obecní schůze – Oslava – Účty – Daň ze psů – Telefon – Trha – Dar – Jízdní pošta – Válcování silnice – „Svátek Svobody“ – Volby – Rozpočet na rok 1926 – Dar – Knihovna – Činnost vzdělávací – Pohoda

1926
Oslava – Účty – Svátek Práce – Škola – Hranice – Trhy- Hlídky – Opětný dar – Výstraha – Výčep – Den Svobody – Rozpočet – Změna majetku – Knihovna – Činnost vzdělávací – Roční pohoda – Ceny a mzdy

1927
Vánoční dar – Autobus – Děkovný dopis – Taneční zábavy – Výčep lihovin – Policejní komisař – Narozeniny p. presidenta – Dar obci a škole – Rozhodnutí o zbytku daru – Týdenní trhy – Účty – Svátek práce – Příděl dávky z přírůstku – Volba presidenta – Husova hranice – letopisecká komise – Rozpočet – Motorová stříkačka – Svátek – Vánoční dar – Knihovna – Vzdělávací činnost – Pohoda – Osvětová komise – Vzácný host

1928
Změna kronikáře – Radioaparáty – Automobil – Poštovní spojení – Pojištění –  Účty – Příspěvek hasičům – Úroky – Berní úřad – Divadlo – Dávka z přír. hodnoty nemovitostí – Nový obchod – Sjezd hasičů – Oslava Husova – Americký krajan – Schůze – Požární hlídky – Volby do ob. zastupit. – Volby komisí – Opravy školy a kostela – Rod Steinerů – Divadlo – Výčepnická koncese – Rozpočty – Jubilejní oslavy – Divadlo – Vysoký věk – Jan Hůrka – Stavby – Rozšíření silnice – Dar ministerstva školství – Dar pro chudé – Volby do okr. a zem. zastupitelstev – Přednáška – Počasí – Úroda – Ceny – Divadlo – Knihovna

1929
Fond školní – Úmrtí – Topoly – Změna vlastnictví – Divadlo – Úmrtí – Dar Jos. Duška – Požár – Vichřice – Výroční oslava – Koupě – Divadlo – Dar – Knihovna – Divadlo – Povětrnost – Ceny – Rusíni – Stavby

1930
Zábavy – Udělení koncese – Oslava narozenin – Úmrtí Al. Jiráska – Dráha – Koncese hostinské a autodopravy – Divadlo – Sčítání zem. a živ. závodů – Návštěva Jos. Duška, dar škole – Biřmování – Oslava – Dar Josefa Duška – Účty obecní – Odbývání schůzí – Divadlo – Jeviště – Divadlo – Večírek mikulášský – Daru rozdělení – Příspěvek nezaměstnaným – Organisace znovuustanovení – Úmrtí – Stavby – Knihovna – Sčítání lidu – Povětrnost

1931
Nouzové práce -Knihovna obecní -Poštovní doprava – Zábava – Oslava – Příslušníci – Hasiči – Poplatek – Divadlo – Baťova prodejna – Knihovna – Stavby – Ceny – Nezaměstnanost – Oslava – Rozpočet obecní – Příslušníci – Cesty správa – Obvod zdravotní – Slavnost obžinková – Čestné občanství – Divadlo – Besídka školní – Úroky z fondu – Úmrtí Josefa Duška – Divadlo – Rozpočet obecní – Obvod zdravotní – Stavby – Nouzové práce – Povětrnost – Razítka úřední – Četnická stanice – Škola – Farní úřad – Kampelička – Živnostníci – Hasiči – Porodní asistentky – Čtenářsko-ochotnický spolek „Fikar“ – Tělocvičká jednota „Sokol“ – Místní odbor Ú.M.Š. – Pošta – Časopisy – Původ – Včelařství

1932
Zápalky – Lékař – Duškova památka – kuřiva zdražení – Dar – Nehoda – Přednáška – Ceny – Divadlo – Obchod – Úroků rozdílení – Domovské – Stromořadí – Podobizny Duškovy – Divadlo – Knihovna – Smlouvy – Čestné občanství – Lékař – Krupobití – IX. slet všesokolský – Lékař – Oslava – Smrt T. Bati – Obchod – Volební schůze – Obecní zastupitelstvo – Požární hlídky – Volba starosty a komisí – Oslava Mir. Tyrše – Divadlo – Včelařský spolek – Dar -Úroky – Ceny – Přestavby – Místní obec – Účet a rozpočet – Nouzové práce – Kanalisace

1933
Inkoust – Rozpočet obecní – Plesy – Počasí – Spolek Fikar – Včelaři – Přednášky – Oslava – Domovské – Úroky – Očkování – Opravy cest – Nájem – Strážník – Divadlo – Místní školní rada – Pálení ohňů – Zákon o úrocích – Včelařství – Knihovna a kronika – Půjčka práce – Počasí – Odvod koní – Domovské – Jubilejní oslava – Kniha pamětní – Požáry – Oslava Husova – Divadlo – Ceny – Požární hlídky – Spolek katolický – Divadlo – Žně – Cikáni – Divadlo – Biograf – Domovské – Oslava 28. října – Ceny – Počasí – Rozpočet obecní – Úroky z Duškovy nadace – Příspěvky – Policejní – Úmrtí Antonína Švehly – Divadlo – Stavby

1934
Obchod – Výbuch v dolech – Divadlo, zubní technik – Měna čsl. – Nepokoje v Rakousku – Belgie: Smrt Alberta I. – Sněhy – Sčítání – Úroků dělení – Domovské – Dary – Divadlo – Přednáška – Kampelička – Odvody – Péra a písmo – Řezník – Pekař – Krupobití – Povětrnost – Požár v okolí – Dražba čp. 13 – knihovna – Volby presidenta – Účty obecní – Býci plemenní – Cesty správa – Domovské – Přiškolení – S.S.S.R. – Výstava – Oslavy Chocholouškovy – Pamětní kniha – Německo: popravy – Pohřebné – Fond hasičský – Pistol – Obilní monopol – Rakousko: Smrt kancléře – Německo – Návštěva – Divadlo – Jugoslavie: Smrt krále – Francie: Úmrtí bývalého presidenta –  Krádeže – Kronika a knihovna – Stromořadí – Fond Josefa Duška – Manifest – Besídka – Rozpočet – Úroků dělení – Domovské – Hymna – Divadlo – Sokol – Koupě a stavby – Nezaměstnanost – Povětrnost – Houby – Ceny

1935
„Tři králové“ – Plesy – Poštovní úřad – Nemoce – Oslava – Ponocný – Podpory – Úroky fondu – Správci vnucení – Dary – Domovské – Německo – Odvod koní – Bouře – Divadlo – Cirkus – Velikonoce – Přednáška – Divadlo – Knihovna – Hříště – Poplatky – Biograf – Volební – Účty r. 1934 – Pohřebné – Domovské – Brannost – kanál – Podpory nezaměstnaným – Blesk – Oslava – Divadlo – Domovské – Chodník – Novostavba – Sucho – Protest – Nadace – Habeš – Ceny – Monopol – Ceny – Kostel: opravy – Úmrtí B. Bradáče – Divadlo – Obchody – Divadlo – Besídka – Rozpočet – Úroky – Domovské – Ponocný – Poplatky – Obrana – Stavba, obchod – President – Divadlo – Počasí – Silnice – Stromořadí

1936
Úmrtí – Pronájem obecního majetku – Újezdní měšťanka – Domovské – Spolek 102 – Příspěvky – Přání – Německo – Den čsl. zahraničí, sbírka – besídka – Úroků dělení – Prodej a Koupě, pře – Phőnix -Legionáři: úmrtí – Legionáři: Hůzl František, Čipera František, Janda Emanuel, Janoušek Jan, Kaprál Jan, Klíma Josef, Koptiš Josef, Kříž, Kosík Josef, Maroušek Jan, Matušek Karel, Miňha Josef, Pilař Alois, Šich František, Šimák Antonín – Sbírka – Divadlo – Knihovna, dar – Účty, obecní majetek – Obrazy světelné – Soupis stromů – nezaměstnaní – Garáž – Cvičiště – Cestné – Habeš – Svátek matek – Divadlo – Neštěstí – Počasí – Pouť – „Sokol“ – Půjčka obrany – Boží tělo – Přenáška – Oslava – Domovské – Příspěvek: zvonice – C.P.O. – Úmrtí legionáře – Divadlo – Španělsko – Svatba zámecká – Divadlo – Devalvace  – Prodej lihovin – Domovské – Příspěvek – Úmrtí, Úroky – Drnomistr – Divadlo – Královská návštěva – Choromyslný – Rozpočty – Porodní asistentka – besídka – Úroky – Drnomistr – Domovské – Komise sociální – Krádež, Četnictvo – Varhaník – Divadlo – Soupis zvířat – Počasí – Ceny

1937
Plesy – Výstavka a kurs – Spolek Ochrana matek a dětí – Divadlo – Oslava – Živnost stavební – Kurs samaritský – kampelička: jubileum – Neštěstí v U.S.A. – C.P.O. – Zubní technik – Osvětová komise – Odvody – „Sokol“ – Zdravotní – Stravovací akce – Úroků dělení – Silnice – Účty – Úpisy – Drnomistr – Domovské – Oplocení – Knihovna – Koupelna – Příspěvek – Oslava matek – Požár – Úmrtí: holič – Velkostatek: prodej – Úmrtí Dr. K. Kramáře – Volba míst. školní rady – Příspěvek – Krádež – Hasičů sjezd – Oslava Husova a Zborova – Silnice – Výkazy – Úmrtí T. G. M. – Krádež – Čína – Rozpočty – Úroků dělení – Asistentka porodní – Domovské – Loutkář – Oslava – Rozpočet státní – Daně – Pronájem – Úmrtí ministra – Divadlo – Úroků dělení – Asistentka: příspěvek – Domovské – Lampa: osvětlování – Poštmistr – Divadlo – Inventář školní – Poradna – Prodej a koupě – Počasí a úroda

1938
Úmrtí, Primátor – Daně, ceny a mzdy – Zaměstnání – Oblékání – Záře polární (Zjevy přírodní) – Plesy – Podpory – Zábav rozdělení – Domovské – Příspěvky – Domovské – Nemoce – Projev Dr. M. Hodži – Oslava:divadlo – Požár – Prodej lihovin – Úroků dělení – Příspěvky – Rakousko – Kampelička, přednáška – Němci – Besídka – Cvičení C.P.O. – Masky – Odvody – Řezník, Hostinec – Němci – Úmrtí F. Udržala – Knihovna – Stromů kácení – Divadlo – Cvičiště – Oslava – Vojenské – Účty obecní – Domovské – Slovensko – Vojenské – Sbírka na obranu státu – Osadní – Podpory – Domovské – Osadní – Nájem – Příspěvky – X. slet všesokolský – M.J.H. – Kolonie dětská – Přednáška – Úmrtí A. Hlinky – Kurs včelařský – Projev presidenta – Projev říšského kancléře – Vojenské – Strany rozpuštění – Projev Dr. M. Hodži – Rozhlas – Dělení státu – Vláda – Projev presidenta – Mobilisace – Mnichov – Utečenci – Dělení státu – Řády – Vláda – President – Slovensko – Okupace – 20. výročí – Hranice – Úroky – Příspěvek – Nemoce – Slintavka a kulhavka – President. volba – Vláda – Politická strana – Rozpočet – Úroky – Domovské – Sbírka – Divadlo – Komunisté – Prodej dřeva – Počasí – Úroda

1939
Zaměstnanci propouštění – Daně -Plesy – Sbírky – Uprchlíci – Branná výchova – Elektrisace – Příspěvek – Hasičské – Úroky – Nájemné – Domovské – Papež: úmrtí – Přednáška: stromy – Papež – Divadlo – Kampelička – Slovensko – Č.S.R. – Obsazení Č.S.R. – Letáky – Proklamace – Projev presidentův – Měna – Zbraně – Vojsko – Národní souručenství – Kronika rodu – Armáda čsl. – Albanie – Oslava – N.S. – Nábor – Divadlo – Svátek – K. Hynek Mácha – Zásobování – Svátek matek – Krupobití – Slib N.S. – Nábor – Úkazy nebeské – Čistota obcí – Účty – Odměny – Živnosti: sedlář – Baťa – Židé – Brannost – Sebevražda – Revise knih – Kněz – Mařák Ot. – Komise – Domovské – Členství – Sdružení rodáků – „Táborák“ – Rusko – Válka – Úraz – Polsko – Školní – Živnost – Domovské – Tabule návětsní – Válečná přirážka – Poukázky – Počet osob – Sbírka – Tresty – Projev presidentův – Vyhlášky – Příspěvky – Domovské – Příspěvky – Cestné – Odměna – Mzdy – Zábava M.N.S. – Lékař – N.S. – Pracovní povinnost – Okrašlování obce – Novinář – Elektrisace – „Selecta“ – Úroky – Domovské – Odměna – Lístky odběrní – Zboží – Máslo – ceny – Ulic označení – Stavby – Změny vlastnictví – Úmrtnost – Porodnost – Povětrnost – Pracovní – Úroda – Knihovna

1940
Dobytek – Dary – Výslužba škola – Uzávěr
Zápisy: pokračování – Počasí – Lékař – Úmrtí lékaře – Elektrisace – Domovské – Mzdy – Oslava – Peníze – Ceny – Dávky potravin – Tresty – Odměny – Rozpočet – Domovské – Pozemky – Židé – Škola – Divadlo – Úroků dělení – Strážník: odměna – Vlajka – Honitba – Odměna – Příděly – C.P.O. – Čas -N.S. – Komise – Len – Norsko a Dánsko – Polévky – ceny – Poplatky – Býci – Divadlo – Peníze – Válka – Sebevražda – Knihovna a kronika – Ceny – Divadlo – Obvod zdravotní – Peníze – Pošta – Sbírka – Požární – Domovské – Duškův fond – Benzin – Pomístní názvy – Válka – Dodávky – Divadlo – Příměří – Prapory – Označování – Svátky – Knihovna – Účty – Zalesňování – Dávky – Správce – Odměna – Kontrola – Výročí – Obřady – Elektrisace – Projev mírový – Divadlo – Stromy – Sebevražda – Legitimace – Dodávky – Úmrtí R. Medka – Škola – Domovské – Zápůjčka – Domovské – Sběr mléka – Knihovna – Označení – Úmrtí – Divadlo – Ceny – Úroky – Dávky – Ceny – Dodávky – Divadlo – Krádež – Elektrisace – Divadlo – Zákaz: mléko – Úřad zásobovací – Baterie – Pošta – Sbírka – Úmrtí – Dary N.S. – Divadlo – Projev – Poměry – ceny – Příděly – Počasí – Dodávky – Populace – Úmluva

1941
Počasí – Anonymy – Pracovní – Rozpočet – Nedělní klid=obchody – Úroků dělení – Postřik – Domovské – Komise – Stromy – Poplatky – Příděly – Poštovné – Počasí – Němčina – Schůze a hrozby – Poměry – Závody – Příděly – Jugoslávie – Nemoce – Ceny – Válka – Lihoviny – Sokol – Příděly – Setí – Pohřeb – Válka – Dar N. S. – Tresty – Zákazy – Úmrtí – Příděly – Oslava – Účty – Ponocný – Škola lidová – Elektrisace – Domovské – Zalesnění – Divadlo M. N. S. – Knihovna – Sbírka – Elektrisace – Odhad nemovitostí – Válka – Divadlo školní – Sbírka – Biograf – Příděly – Knihovna – Příděly – Mince – Myši=trávení – Elektrisace – Domovské – Komise – Elektrisace – Domovské – Dražba – Odstředivky – „V“ – Hlídky – Sbírka – „V“ – Příděly – Kartotéka – Odvody dělníků – Ovce – Kuřivo – Příděly – Škola – Židé – HLídky „V“ – Stav výjimečný – Příděly – Soupis zvířat – Přirážka válečná – Sbírka N. P. – Úroky – Dohlížitel dobytka – Elektrisace – Dávky – Knihovna=dar – Příděly – Mlýny – Utonutí – Doba uzavírací – Válka – Obilí – Rozpočet – Elektrisace – Divadlo – Populace – Osevní plocha – Sklizeň – Dodávky – Počasí

1942
Nábor do říše – Sběr šatstva – Vláda – Dar knihovně – Příděly – Počasí – Silnice – Divadlo – Škola – Válka – Včelaři – Divadlo – Knihovna – Pošta – Kampelička – Úmrtí – Úroků dělení – Výstava – Činže – Domovské – Náměstí: přejmenování – Příděly – Zvony – Divadlo – Oslava – Knihovna – Oslavy – N. S. – Poplatky – Přednáška – Nemoci – Obyvatel – Účty – Biograf – Přednáška – Pokuty – Sůl – Legitimace – Knihovna – Atentát – Úmrtí – Stanné soudy – Manifestace – Prohlídky – Úmrtí – P. 0. – Dodávka – Pátrání – Tresty – Podpisy N. S. – Společenstvo živností – Atentát – Manifesty – Válka – Stav výjimečný – Drnomistr – Podpory – Hasiči – Odkazy – Duškův fond – Domovské – Poplatky – Strážník: plat – Prodejní doba – Chov drůbeže – Pracovní – Zkoušky – Soupis živností – Knihy – Zboží – Biograf – Sbírka N. P. – N. S. – Kursy – Pracovní – Knihovna – Sběr – Příspěvky – Sběr – Čas – Židé – Rozpočet – Obecní pokladník-tajemník – Podpora – Škola lidová – Domovské – Odboj: vězni – Domovské – Poplatky – Příděly – Včelaři – Úroků dělení – Revise – Poplatky – Domovské – Počasí, úroda – Ceny – Populace – Dodávky – Sport

1943
Příděly – Pracovní – Stromořadí – Kampelička – Poplach – Příděly – Rozpočet obecní – Obyvatel – Účty – Koncese – Tajemník – Divadlo – Radio – Výchova mládeže – Radio – Příspěvky – Poškození lesa – Daně – Sbírka Soc.pomoci – Přesídlování – Stromů sázení – Příděly – Divadlo – Kopaná – Divadlo – Italie – Okresní úřad – Ceny piva – Kopaná – Divadlo – Želvy – Hasiči – Kouzelník – Divadlo – Úpravy obce – Kontroly – Mlýny – Italie – Úmrtí – Lidová škola – Čas – Kolkovné – Věnování, dar – Zajatci ruští – Stromořadí: dar – Divadlo – Knihovna: dar – Kopaná – Dodávky – Stromořadí: sázení – Velkostatek – Příděly – Rekvisice – Divadlo – Počasí – Populace – Úroků dělení – Dluhy – Škola – Domovské – Příspěvek na hříště – Dodávky – Ceny

1944
Poměry – Úmrtí – Koncert – Peníze – Koncert – Pracovní; Sníh – Vesuv – Válka – Koncert – Hasiči – Rozpočet – Divadlo – Sbírka S. pomoci – N. S. – Čas letní – Příděly – Hostinský – Divadlo – Koncert – Stromů sázení – Kontroly – Cvičení P. O. – Příděly – Bankovky – Knihovna – Kurz knihovnický – Den mládeže – Výsadba lesní – Provolání – Divadlo – Poplatky – Divadlo školní – Kopaná, Divadlo – Kopaná, Koncert – Řím – Válka-invase – Úmrtí-kostelník – Škola – Úmrtí-ponocný – Divadlo školní – Divadlo – Nálet – Německá mládež – Včelaři – Poplach – Divadlo – Totalita – Atentát – Školy – Pracovní – K.L.V. Lager – Letadla – Čas – Příděly – Pracovní – K.L.V.Lager – Parašutisté – Válka – Pracovní – Mikuláši – Pracovní – Schůze – Příděly – Úroků dělení – P. O. nájem – Domovské – Povozník – Kontroly – Pracovní – N. S. příspěvky – P. O. – Počasí – Úroda – Dodávky – Populace

1945
Kontrola – Obchod pokoutní – Požár – Úmrtí: škola – Soud lidový – Vězni – Válka – Zásobovací – Oběh bankovek – Nedostatek – Nálet – Pojištění zemědělské – K. L. V. Langer – Nálet – Čas letní – Kurzy P. O. – Počasí – Zajatci – Knihovna – Biograf – Úmrtí „Fikar“ – Vozy – Kola jízdní – Úmrtí U. St. – Sbírka – Kryty a válka – Zásobování – Počasí – Prapory – Zásobování – Maďaři – Revoluce – Proklamace – Angličané – Pohřeb – Rudá armáda – Uprchlíci – Závěr prvního svazku kroniky

Ke stažení (pdf):
Pamětní kniha obce Nadějkova 1921 -1945 (květen)
příloha: František Žlábek – Z pamětí Nadějkova a okolí

Poděkování
Za přepis kroniky děkuji Mirce Dvořákové, Katce Mikešové, Jitce Krajčové a Olině a Amálce Duškovým. První svazek (starší dějiny, roky 1919 – květen 1945) je přepsaný celý.
Další svazek navazuje na zápisky červnem roku 1945 a končí rokem 1989 a přepsaný zatím není. Na stránkách Státního oblastního archivu v Třeboni z něj lze prohlížet roky 1945 – 1952, z dalších let jen stránky bez osobních údajů.


<<<zpět na historii
<<<zpět na úvod