Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1940

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 277 – 298.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Amálce Duškové.

Za silných mrazů vstupujeme do válečného roku

1940

Zvěř následkem mrazu a vysokého sněhu ve značném počtu pomrzla. Nejen zajíci a koroptve, ale i srnky.

Dobytek

Koncem roku 1939 bylo v obci 360 kusů hovězího dobytka, 18 koní, 109 prasat a 54 kozy.

Dary

O vánocích minulého roku došlo k rozdělení do obce mezi potřebné rodiny 565 K.-

Výslužba škola

1. července 1939 vstoupil do výslužby Čeněk Bohuslávek, řídící učitel a zatím zde bydlí. Na jeho místě jest Karel Krejčí, původem ze Střezmíře právě tak, jako i předchůdce. Členy učitelského sboru mimo něho jsou: Anna Slunečková z Votic, Jaroslav Benda z Květuše, Antonín Chomout z Borotína, Věra Veselá z Nadějkova a Karel Šimeček. Učitelkou domácích nauk je Miloslava Bohatová z Chlumu u Třeboně.- Čeněk Bohuslávek byl svědomitým učitelem i pečlivým správcem školy, jakož i pořádku dbalým přednostou učitelského sboru. Za jeho správy uvedena školní budova do pořádku, pořízeny nové záchodky školní, kamenné schodiště, podlahy a dlažby. Se svěřenými prostředky vzorně hospodařil.

Uzávěr

Z výnosu mšano ze dne 21. října 1940 čj. 129237/40 obecní kronika obce Nadějkova uzavřena dne 25. listopadu 1940. Pokračování v II. díle.
Karel Jindrák
kronikář

Zápisy = pokračování

V šestém výročí druhé světové války, která podle zatímních odhadů, uveřejněných v listu „Cité Soir“ („Práce, “ 1. 98září 1945 č. září 1945 č. 98, ročník I.) vyžádala si na 55 milionů obětí (I. světová válka na 30 milionů), chápu se péra ku doplnění zápisů podle poznámek za uplynulou, těžkou dobu. Poznámky byly psány běžně a život zachycovaly, jak byl prožíván. Co nebylo možno v poznámkách uvésti, pokud se spolehlivě pamatuji, uvedu v závorkách. Nehodlám zkreslovati skutečnosti a líčiti je jinak, než jak je podával život v létech války, o jejímž konci bylo mnoho dohadů a tvrzení, leč pevných jistot nebylo a žádný nevěděl, kdy a jaký skutečný konec války bude!
V mohutném zápolení velmocí ležela na myslích příslušníků malých národů zajisté hlavní otázka, jak přečkají a co s nimi velmoci učiní. Na vedení těchto národů za války pak spočívalo řešení, jakým způsobem národy a národní hodnoty uchovají a uchrání válečných pohrom a v jakém stavu se budou moci začleniti do poválečného dění! Ve zmatku, ze kterého se rodila nová epocha lidstva, bylo na lidech, aby našli sami sebe a řídili se hlasem vlastního svědomí! Myslím, že ten, kdo si uvědomil, že nad mocnými tohoto světa stojí a musí státi ještě někdo vyšší, v jehož rukou spočívají osudy lidstva, nějaký jiný, vyšší řád, nadřaděný řádům a zákonům lidským, té doby zmatkem šel dobře! – Tolik považoval jsem za potřebné říci, či napsati úvodem ku pokračování dalších zápisů dnů, měsíců i roků, které dnes již patří minulosti.

Počasí

Do roku 1940 vstoupili jsme za třeskutých mrazů. Od vánoc mrzlo a sněžilo až do konce února, kdy se poněkud oteplilo, ale již od 1. března zase se vál sníh a mrzlo až do svátků velikonočních. Po několika teplých dnech, 28. a 29. března opět hustě sněžilo a mrzlo. Přes den bylo pak dosti obstojně, ale noci byly mrazivé. Následkem zavátých cest zavedena pracovní povinnost na prohazování sněhu. Do 19. února bylo odpracováno 1373 hodiny ruční a 17 hodin práce s potahem. Bilance zimy byla smutná: vyhynula žita a pšenice, pomrzly stromy a mladé stromky, nechráněné ovinutím, byly napořád zajíci ohlodány a není naděje, že by se zotavily.

Lékař

27. ledna přistěhoval se k nám nový lékař, MUDr Karel Houda, narozený 31./11.1908 v Libovicích, okres Slaný, který působil jako nemocniční lékař v Pelhřimově a bydlil v Pacově, odkud má manželku.

Úmrtí lékaře

30. ledna po krátké nemoci zemřel zdejší obvodní lékař, v.v., MUDr Jan Blabol ve věku 77 let, uzavíraje řadu předešlých jej občanů v prosinci: Václava Petra, rolníka z Hubova č. 4, Hynka Hloucala, rolníka a bývalého starosty obce Petříkovic a Kampeličky zdejší z Petříkovic, Františka Jaroše, štábního strážmistra v Nadějkově. – Zemřelý lékař, počátecký rodák, syn sládkův, působil zde od r. 1880. Byl nejprve zámeckým lékařem, pak obvodním. Jako vzdělaný muž, nadaný bystrou pamětí a ovládající několik řečí, přispíval v mladosti do odborných časopisů českých, německých i francouzských a do „humoristických listů“ a „Palečka“, ježto byl velmi známým anekdotářem. Znal i hebrejštinu a španělštinu. Maje smysl pro místní společenský život, velmi činně se jej zúčastňoval. Působil v živnostenském společenstvu, ve sboru dobrovolných hasičů, ve Čtenářsko-ochotnickém spolku „Fikar“, ve vedení místní obce a byl zakládajícím členem a starostou tělocvičné jednoty „Sokol“. Před léty umožňoval chudým rodičům dávati nadané děti na studie. (Pelich, Kaprál R., Zemánek.) S manželkou Marií, rozenou Hůrkovou, dcerou místního řídícího učitele Jana Hůrky, měl 9 dětí, z nichž 6 doposud žije. Anna obdržela věnem dům č. 5, který zemřelý koupil asi v roce 1916 od Gustava Fischla, obchodníka s látkami as za 16000 K. Dům č. 20 postavili dal na koupeném spáleništi dvou domků v roce 1893 a zůstavil jej dědictvím pozůstalé vdově s hypotekárním zatížením. Rovněž hotel v Počátkách, značně dluhem zatížený, před léty odevzdal do vlastnictví své dceři Jaroslavě, provdané Pospíšilové. Nejstarší dcera Jana provdala se za rakouského důstojníka, se kterým měla dceru Mirču, Jan obdržel ½ lékárny v Sadské u Poděbrad, kam se přivdala i druhá dcera Milada, Kristian stal se učitelem a řídícím učitelem na milevském okrese, Marie v útlém věku zemřela a Jarmila provdaná Marešová, později rozloučená, provdala se za učitele Jana Karpíška, který zde působil a odstěhoval se do Krásné Hory. Nejstarší syn Jan nedávno zemřel, zanechav syna Jana. Dcera Anna provdala se za Antonína Součka, obchodníka. – Se zemřelým jménem zdejší veřejnosti se u hrobu rozloučil kronikář, zhodnotiv význam a věrnost zdejšímu působišti s poděkováním za veřejnou práci zemřelého. Čest jeho památce! –

Elektrisace

1. února projednalo obecní zastupitelstvo rozpočtový náklad na elektrisaci obce, činící s přípojkami 470 000 K. Na obec připadá 194.765,70 K, z toho na Nadějkov 135.464,90 K, na Kališť 29.650,40 K a Hubov 29.650,40 K. Má býti uhražen hotovostí obce 50000 K a dlouhodobou komunální zápůjčkou 144.765 K 70 hal. Usneseno podati žádost o 40 % subvence (77 609.20 K) o kterou by se zápůjčka obce snížila.

Domovské

Domovské právo přiznáno Františku Ješutovi z Duchcova, který ze zdejší obce pochází a nyní zůstává v zabraném území.

Mzdy

Za prohazování sněhu placeno těm, kteří mají dělnické legitimace, po 1 K 50 hal. za hodinu.

Oslava

4. února uctěna českou veřejností památka 120. výročí narozenin spisovatelky Boženy Němcové. –

Peníze

9. února peníze papírové zavedeny do oběhu v hodnotě po 5- a 1- K. Jsou ještě československé, ale přetištěny razítkem: Protektorat Böhmen u. Mähren = Protektorát Čechy a Morava, tak jako psány všechny ostatní nápisy především v jazyce německém, pak českém. Nám, ať se píše kdekoliv, čeština stojí na prvním místě! –

Ceny

dobytka v únoru: pár volů 10000 K, pár koní prodal Karel Zdeněk, zdejší rolník a povozník za 19000 K, úředně stanovená cena vepřů je 8- K za 1 kg živé váhy. Smí se prodávati vepři ve váze 80 kg řezníkovi, 100 kg může býti odporažen doma, ale nutno odvésti 4 kg sádla po 20 K do sběrny tuků; z většího vepře více. Sběračem sádla jest zde řezník Josef Krampera. Prasata se prodávají i pod 80 kg do dalšího výkrmu po kupecku, t. j. na váhu a přichází kg za 10 K i více. Kráva – dojnice stojí kolem 3000 K. Maso vepřové u řezníka se prodává kg za 20 K, hovězí 14 K. Máslo, které musí každý chovatel odváděti na místo mléka a sice ½ kg týdně z krávy po odpočtu dvou krav na pětičlennou domácnost, stojí při odvedení do mlékárny 20 K a při prodeji spotřebitelům 24 K. Mléko stojí litr 1 K 40 hal.

Dávky potravin

19. února snížena dávka cukru pro osobu na týden ze 40 dkg na 35 dkg. Krystalový cukr stojí kg 6 K 20 h, kostky 6 K 50 h, moučkový a krupičný 6 K 40 h. Homolový cukr zatím do obchodů není dodáván. To jsou ceny stanovené výnosem nejvyššího cenového úřadu, za které možno a nutno cukr prodávati. Dávky umělého tuku zvýšeny ze 3 ½ dkg na původních 7 dkg pro osobu týdně. U másla a sádla zůstává dávka 3 ½ dkg nezměněna. Samozásobitelé, t. j. rodiny zemědělců dostávají lístky na tuky jen tehdy, když prokáží, že z vlastního hospodářství svoji spotřebu uhraditi nemohou.

Tresty

Trestním nálezem zemského úřadu v Praze ze dne 19. února odsouzen k peněžité pokutě 100.000 K Ludvík Seger, majitel zdejšího velkostatku, který od července loňského roku jest pobytem v Praze. Důvodem jest řetězový obchod textiliemi se švagrem Pavlem Steinerem, který rovněž odsouzen k pokutě 200.000 K neb 3 měsícům vězení. – Na zdejším velkostatku jest vnucený správce Dr Musil, který současně spravuje několik dvorů a sem dojíždí.

Odměny

23. února obec. zastupitelstvem usneseno zvýšiti odměnu starostovi obce o 500 K na 2000 K a obecnímu písaři o 200 K na 1200 K.

Rozpočet

na r. 1940 vykazuje schodek 14 643 K a usneseno uhraditi jej 70% přirážkou k dani činžovní (2185-), jež vynese 1529 K a 275% přirážkou k ostatním daním (4769), které vynesou 13 114 K.

Domovské

Dle nařízení okresního úřadu č. 6464/40 z 15. 2. určeno v obci domovské právo Hugo Kaufmannovi.

Pozemky

Stavební parcela č. 133, kde stojí hasičská kolna, převedena do vlastnictví obce v pozemkové knize pod číslem 120.

Židé

Podle nařízení protektorátních jsou židé vyloučeni ze členství v obecní samosprávě a tudíž i za Josefa Weigera zvolen do finanční komise František Horych.

Škola

Následkem nedostatku topiva byly uzavřeny všechny školy od pololetí do 4. března.

Divadlo

3. března sehrála katolická mládež divadelní hru od Maria Pavla: „Zrání“ za slušné účasti obecenstva.

Úroků dělení

14. března rozděleny úroky z chudinských nadací 21 osobě po 30 K a 17 osobám po 20 K. Anně Jílkové na pohřebné manžela Josefa 100 K a zbytek ponechán pro případné výlohy.

Strážník – odměna

Od 1. ledna zvýšena obecnímu strážníku a poslu odměna o 300 K. Též stejnokroj usneseno upraviti dle stávajících předpisů.

Vlajka

Zakoupena říšská vlajka za 99 K.

Honitba

Poplatek 220 K z honební enklávy vzat do běžných příjmů obce a za rok 1939 v částce 265 K 45 hal. bude použit na správu obec. cest.

Odměna

Za vyhotovení prozatímního parcelního protokolu vyplaceno Jaroslavu Veselému, nadlesnímu v.v. 100 K.

Příděly

Od 18. března snížena dávka cukru na 30 dkg týdně pro osobu.

C.P.O.

Zostřeny hlídky za účelem hledání Jana Smudka, podezřelého z vraždy u Domažlic, na kterého vypsána vládou odměna 100.000 K a městem Domažlicemi 20000 K. Také vylepeny plakáty s jeho podobiznou.

Čas

1. dubna zaveden letní čas posunutím hodin o 1 hodinu ku předu a má potrvati do 2. října.

N.S.

7. dubna proveden ve zdejší obci nábor žen do Nár. souručenství, které nebyly doposud začleněny. Současně vybírány členské příspěvky, které se řídí dle důchodu členů podle návrhu ústředí a sice do 10000 K ročního důchodu 5 K do 15000 K – 12 K do 20 tisíc 18 K, do 25000- 22 K do padesáti tisíc 30 K a přes tuto částku 1 %. U nás ovšem je málo vyšších důchodců, kteří jsou ochotni zaplatiti podle stupnice. Ti nejvíce potřební nadělají nejméně řečí při plnění organizační a národní povinnosti. V těch vrstvách, kde bychom očekávali celé lidi, zdá se, že máme hodně jen lidiček! Provdané ženy, je-li manžel členem N.S., platí 1 K, mají-li výdělečné postavení a ženy svobodné dle stupnice. Ze 172 žen přistoupilo 114 za členky. Výběr členských příspěvků od mužů nesetkal se všude s úspěchem, ale celkový výsledek byl nad očekávání příznivý. Vystoupilo šest členů a zůstává 259 členů, kromě mládeže N.S.

Komise

8. dubna ustavena komise zemědělské organizace „Národní pomoci“ a to předseda Antonín Šimák, dále Alois Koptiš a Václav Buzek.

Len

Na obec připadá osíti lnem plochu 11 měr, z toho přihlásil velkostatek 7 ½ míry , zbytek rozdělen.

Norsko a Dánsko

9. dubna do rána obsazeno říšskou brannou mocí Norsko a Dánsko k zajištění pobřeží proti anglo-francouzské blokádě.

Polévky

15. dubna skončilo zimní vyvařování polévek pro školní děti. Celkem vydáno 856 talířů polévek po 70 hal. N.S. zaplatilo v potravinách 250 K, škola 245 K na hotovosti. Zbytek potravin rozdělen.

Ceny

29. dubna stouply ceny benzinu o 20 % a stojí nyní litr 4 K 80 h a to jen u čerpadel na poukazy, jichž čím dále je tím méně. Zdejší řezník Josef Krampera dostával doposud 60 l měsíčně a zdejší lékař, který si koupil ojeté auto za 17000 K obdrží 100 l na měsíc květen dle poukazu Oberlandrata v Táboře. Obchodníku Antonínu Součkovi bylo povolení k jízdě od 1. února odebráno jako nikoliv nezbytně nutné. Zde má ještě auto četnický vrchní strážmistr, ale k jízdě rovněž nemá povolení, které se vydává jen pro nezbytně nutné zdravotní a zásobovací důvody lékařům, zvěrolékařům, autodopravcům, řezníkům a podobně. Více se nyní užívají jízdní kola, ale i u těch jsou potíže s opatřováním plášťů a duší, ježto gumových výrobků je nedostatek.- Také mnohé železné výrobky nelze koupiti jako ku příkladu stavební kování, vozové obruče, páskovinu, drátěnky (hřebíky) od 5 cm délky, výrobky z ušlechtilých kovů, mosazi, mědi, cínu, avšak také výrobky ze lněného semene – fermež a barviva, kde místo fermeže se užívá náhražek, ale i těch není nazbyt. Pociťován též nedostatek umělých krmiv.

Poplatky

1. května usneslo se obec. zastupitelstvo zavésti poplatky za vyhotovení vysvědčení, potvrzení a pod. (mimo vysvědčení nemajetnosti podle pravidel do r. 1942)

Býci

Ježto obec je povinna podle nařízení okresního úřadu chovati na 200 krav a přes 1 rok starých jalovic tři plemenné býky, usneseno ob. zast. Vypláceti chovateli býků (velkostatku) 1600 K z obecní pokladny a zbytek 5400 K rozvrhnouti na chovatele krav. Připadlo by tak na krávu neb jalovici 27 K. Na 1 býka připadá poplatek 2800 K a na uvedené býky doplatí obec Pohoří se svými 39 kravami 1400 K ročně. Za uvedený poplatek 27 K mohou chovatelé krávy připouštěti i několikrát, pakliže by po prvém připuštění nezabřezly. Mimo toho krmiči náleží 1 K za kus.

Divadlo

2. května sehrána Mládeží N.S. za součinnosti a vedení Čtenářsko-ochotnického spolku Fikar div. hra J. Kalivody: „Tomšovic grunt“ na ochotnickém jevišti. Účast byla hojná a návštěvníci byli i z Chýšek a Jistebnice. Výnos použit k potřebě mládeže.

Peníze

papírové rozmnoženy a nové v hodnotě 1-5 K s textem německo-českým, takže máme dvoje papírové mimo kovových 1-5 K i menších mincí. Též obíhají německé 1, 5, 10, 50 Pfeniky kovové a papírové 1-2-20 marky a stříbrné dvou a pětimarky byly staženy do konce února. Německá platidla sem přinášejí dělníci, pracující v Německu. Od nás jsou tam tří: Emil Kabát, dělník, František Houška, dělník a Jaroslav Zdeněk, pekařský tovaryš. Dříve jezdívali naši lidé v době sklizně cukrovky do Francie, aby tam pracovali. –

Válka

10. května se rozšířila na území Belgie a také Holandsko vstoupilo do válečného stavu s Německem.

Sebevražda

V rybníce Smržáku u Starcovy Lhoty se utopila z trudomyslnosti výměnkářka, Marie Maněnová z hostince ve St. Lhotě a byla zde 13. května pohřbena.

Knihovna a kronika

Odpoledne konala se ve škole schůze knihovní rady a letopisecké komise. Též přečten přípis okresního úřadu o prohlídce kroniky a návod k jejímu vedení. Projednána záležitost soupisu místních pojmenování a názvů, který má býti do 1. června zaslán okresnímu starostenskému sboru do Sedlce pro zemědělský archiv. Zpráva knihovníkova: V období od 1/11. 1939 – 7/4. 1940 učiněno 23 čtenáři 230 výpůjček a přečteno 661 knih. Mimo jiné byly hojně čteny kalendáře „Amerikány“, Baarovy a Svobodovy spisy. Na obecní dotaci přijato 150 K a na příspěvcích 46 K. Výdaje: schodek z min. období 24 K 40 h, kniha Jana Rysa: Židozednářství 62 K 90 h, požární pojistka 26 K 50 h, spisek Olgy Lauermannové: Prezident Dr. Emil Hácha, 8 K 50 h, Šír: „Povídky“ a Jahoda: „Zakletá hospoda“ hraničářskému knihkupectví Krbalovu 32 K 90 h, na vazbu 3 svazků Vincentiho Bořitelů chrámu a 4 svazků Maria: Nem, nem, soha, 39 K 50 h. Příjem 190-K vydání 194 K 70 h, zůstatek 1 K 30 h. Zároveň zůstává neplacen účet za Mariovu knihu nakladatelství Šolce a Šimáčka v částce 114 K. Antonín Šimák věnoval 18 svazků obecní knihovně. Týž je ochoten při dalším půjčování knih knihovníka zastupovati. (Přípisem) Okresním úřadem byly dne 20. dubna zabaveny a odvezeny knihy: „Terezínští katané“, od Sinclaira: „Petrolej“ a „Sylvie“.

Ceny

vyhlášeny na máslo: kupní 26 K, prodejní 31 K za mléko l 1 K 90 h

Divadlo

25. a 26. května sehrály školní dítky úspěšně divadelní hru: „Pro matičku“ k oslavě svátku matek. Příjem obou představení činil 620 K.

Obvod zdravotní

svěřen MUDru Karlu Houdovi, který jmenován státním obvodním lékařem v Nadějkově.

Peníze

Papírové peníze, orazítkované protektorátním razítkem (1–5 K) vzaty dnem 1. června z oběhu.

Pošta

Poštovní sazby zvýšeny o 20%. Známka na dopis 1 K 20, dopisnici 60 h.

Sbírka

na německý Červený kříž, která skončila 2. června, vynesla 545 K.

Požární

30. května prohlídka komínů v obci za účasti kominického mistra K. Hulínského z Borotína, četnické asistence a zástupce hasičského sboru Františka Máry, kterému za zameškaný den zaplaceno 40 K.

Domovské

Do obce přijat František Šach, lihovarník z Drachkova s rodinou. Václav Dvořák přijat do Pelhřimova s rodinou (15./5.40 2358).

Duškův fond

V obecním zastupitelstvu dán návrh na podání žádosti k ministerstvu vnitra o uvolnění Duškova fondu za účelem koupě domu, neb stavby četnických kasáren.

Benzin

v přídělech omezen na polovici oprávněným k jízdě.

Pomístní názvy

pozemků a míst v obci sepsány za součinnosti Jaroslava Veselého, nadlesního v.v., Josefa Buzka, výměnkáře v Hubově a Františka Dvořáka, rolníka v Kališti a zaslány starostenskému sboru v Sedlci (str. 286). Opis s orientačním náčrtkem jest přiložen k pamětní knize.

Válka

6. června německé vojsko po vzdání se Holandska a Belgie dobilo důležité pobřežní posice Dünkirchen, kde přinuceny anglofrancouzské armády k ústupu. Na počest vítězství nařízeno po tři dny vyzváněti zvony na všech římsko-katolických kostelích v Říši i Protektorátě a po osm dnů vyvěsiti prapory.
10. června vypověděla Itálie válku Anglii a Francii. Norská armáda kapitulovala.

Dodávky

13. června Okresní úřad nařídil obci dodati do tří dnů tři kusy hovězího dobytka, každý přes 300 kg a dodati na nádraží do Stupčic. Ze zdejšího pol. okresu má býti dodáno 300 kusů.

Divadlo

16. června sehrána členy Čt. ochot. spolku Fikar odpoledne a večer divadelní hra K. Baláka „U naší kapličky“ se zpěvy a výnos činil 883,90 K. Po odpočtu vydání zbylo však jen 3 K 90 h. Taneční zábava nebyla pořádána, ježto jsou zakázány. O hru a její zdárné provedení měl zásluhu Karel Veselý, zubní technik, nadšený herec.

Příměří

21. června Francie zahájila jednání o příměří s Německem v lese u Compiegne, na témže místě, kde před léty přijali Němci příměří z rukou Francie.

Prapory

26. června vybubnováno nařízení okresního úřadu o vyvěšení praporů a vlajek nejen na veřejných, ale i soukromých budovách na oslavu vítězného ukončení války ve Francii a to do 4. července. Protože není dostatek látky, lidé přešívali česko-slovenské prapory na protektorátní, aby je vyvěsili.

Označování

Předtím došlo nařízení o odstranění všech připomínek na bývalé státoprávní poměry z ulic, silnic, prostranství, úředních, spolkových i veřejných místností do konce června. Všechny obce i osady jsou již označeny dvoujazyčnými tabulkami u východů z obcí ve stejném provedení.

Svátky

Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa mohou se světiti až v neděli, 7. července a dny 5., 6. vyhlášeny za pracovní.

Knihovna

29. června podrobena obecní knihovna prohlídce okrskovým dozorce, Jaroslavem Bendou, učitelem a podle nařízení mají býti vyřazeny spisy rázu marxistického, bolševického, protiněmeckého i legionářského. Z naší knihovny vyřazeny: K. Rais: Zapadlí vlastenci, J. Baar: Paní komisarka, Lůsy, R. Medek: Legionářská epopeja, Fibich: Povstalci, Lauseger: Nezabiješ, Kopta: Třetí rota, T. G. Masaryk: Světová revoluce, Kudela: Deník plukovníka Švece, Langer: Železný vlk, Barbüse: Oheň, Rosůlek: Krví a železem, Černožlutý mumraj, Sychrava: Čsl. odboj, Culka: Boj s rakouskou hydrou; některé uloženy na obec. úřadě a jiné u knihovníka.

Účty

obecní za r. 1939, které schváleny, vykazují
Příjem: I. Bubnování 54, poplatky 34 = 88 K, II. úroky z cen. pap. 45, nájemné 670 a z pastvin 5 = 720 K, IV. obecní přirážky 17 326 K 90 h, ze zábav 2 036 K 15 h, z přírůstku hodnoty nemovitostí 31 795 K 35 h, VI. hasičská subvence 3000 K, za ubytování vojska 2 630 K, branná výchova Starcova Lhota 48 K 05 h = 5 678 K 5 h X. vyživovací příspěvek 475 K 65 h, celkem 58 120 K 10 h.
Vydání: I. starostovi odměna 1 600 K, členům ob. zast. 200 K, obec. tajemníku 775 K, poslu 450 K, hotové výlohy 1 350 K, topivo 50 K, světlo 50 K, psací potřeby 219 K 5 h, úřední listy aj. 437 K 35 h, poštovné 253 K 20 h = 5 384 K 60 h, II. Návěstní tabule aj. 1 247 K 75 h, kominík, pojistné z obec. domku 547 K 70 h = 1 795 K 45 h, IV. 12% dávky ze zábav 247 K 25 h, IV. Bezpečnost: CPO – 73,- hasič. sboru 3000,-, na has. sklad 15 K, na přípřež 62 K 80 h, příspěvek has. sboru 1 400 = 4 550 K 80 h, cejchovné 50,-, vojenské ubytování 2 557 K 35 h, osvětlování 50,- = 7 228 K 15 h. VII. lékaři byt 1 500,- razítka zvěrolékaři 407,-, 20% nedobyté léčebné 444 K, porodní asistentka 39 K 15 h, udržování obec. studní 178 K 70 h, pohodný 250,- = 2 818 K 85 h, VIII. Odstraňování sněhu 1 550 K 30 h, IX. Plemenná stanice 1 660 K, X. Sociální péče: příspěvky 147,-, vyživovací 475 K 65 h = 622 K, XI. Schodek školního rozpočtu 4 963 K, školní paušál 245 K, podpory (ob. knihovna a kronika 200 K = 5 408 K.
Celkem vydání 26 715 K 25 h, uložené vklady 240 K, konečná hotovost 34 998 K 85 h, saldo 61 554 K 10 h.
Aktiva: Cenné papíry 1 000 K, role 15 a 29 m2 = 150 K, louky 47 a 40 m2 = 600 K, zahrady 1 a 40 m2 , pastviny 9 ha, 47 a, 80 m2 ,= 2375 K, celkem 3 275 K, domek čp. 74 = 6 000 K, has. skladiště 3 000 K, vklady 15 407 K 60 h. Účty chudinské vykazují příjem z kmen. jmění 3 K 20 h, z pokut 296 K, z příspěvků 240 K, z náhrad 19 K, z nadací 6 512 K 55 h, vydání na výpomoci v nouzi 15 K, za dopravu 30 K, z nadací 6 502 K 85 h, takže na hotovosti zbylo 519 K 90 h. Stav nadace Duškovy činí 125 000 K, M. Šebelové 10 600 K.

Zalesňování

K přípisu okresního úřadu č. 23718/III.- 40 Zem., kde činěna výzva k zůrodnění obecních ploch, usneseno zalesniti část drah – pastvin.

Dávky

Z porážek hovězího dobytka vybírá se z kusu 5 K, z vepřů 2 Ku řezníka a z domácích porážek 5 K v místě, 10 K v osadách.

Správce

obecního domku po Josefu Kramperovi ustanoven Josef Mendl.

Odměna

Na návrh obecní rady a finanční komise stanovena odměna starostovi obce na 4 000 K a za třídenní úřadování v týdnu tajemníkovi ročně 1 200 K.

Kontrola

Dva úředníci hospodářské kontroly konají na zdejším a okolních obecních úřadech revise o provádění zásobování. Také přepočítávají odvedené ústřižky potravinových lístků, které byly odevzdány za účelem vystavení odběrných listů na cukr, tuky a potraviny a porovnávají, zda odběrné listy odpovídají množství vydanému na ústřižky. Úředníci cenového úřadu z Tábora se tu také již objevili, aby kontrolovali ceny v obchodech a živnostech a další kontroly jsou očekávány.

Výročí

12. července dožívá se 68 let náš president. Dr. Emil Hácha. Svým moudrým vedením národa, stojícího pod protektorátem říše velkoněmecké, získává si stále více českých srdcí. Upíráme k němu zrak s důvěrou, že nás vede dobře a prosíme Všemohoucího, aby ho národu ještě dlouho zachoval! –

Obřady

14. července konaly se zde poprvé obřady církve českomoravské (dříve československé) o pohřbu Jana Smoly, tchána Karla Nymše, nájemce hostince čp. 46, který byl příslušníkem této církve. Obřad vykonal kněz z Votic se zpěváky a na zdejším hřbitově uzavřel jej slovy, že náboženství není dělítkem mezi námi, ale že všichni jsme svoji a všichni že máme vyznávati pravdu dle svého přesvědčení a brániti ji až do smrti jako Mistr Jan, sebe navzájem milovat, dobrých násilím tlačiti nedat a pravdy každému přát! –
Účast občanstva byla hojná a projev se zájmem vyslechnut.

Elektrisace

17. července došly dráhou lana a isolátory pro výstavbu elektrisace. Za dopravu dráhou a dělníkům vyplaceno 1 952 K 60 h. Za osm dnů došlo dalších 36 q. Celkem bylo dáno do obce 419 q 58 kg.

Projev mírový

19. července učiněn v říšském sněmu kancléřem Adolfem Hitlerem, kde apeloval na rozum anglické vlády, aby se nepouštěla do dalšího boje a vedení války zanechala, ježto by prý tato byla zkázou britské světové říše.

Divadlo

28. července sehrálo M.N.S. na místě taneční zábavy o pouti v hostinci „u Jandů“ odpoledne a večer za hojné účasti divadelní hru F. V. Svobody: Poslední muž. Příjem činil 2 000 K a z něho vyplaceno 150 K spolku Fikar jako příspěvek na udržování inventáře. Poplatek 10% z příjmu má podle usnesení výboru Čt. o. spolku Fikar zaplatiti každý spolek a korporace o propůjčení jeviště žádající.

Stromy

které pomrzly letošní zimu, měly býti do 31. července na příkaz okresního úřadu odstraněny; v obci jich bylo na osm set.

Sebevražda

1. srpna nalezen při cestě z Mozolova ku Kvašťovu dočasný zaměstnanec Josefa Máry z Mozolova, J. Charvát, oběšený. Byl již v rozkladu.

Legitimace

4. srpna byly vydávány po druhé občanské legitimace v hostinci Josefa Krampery za přítomnosti 2 úředníků okresního úřadu a to všem, kdo je ještě nemají. Tyto mají míti všichni občané od 16 let jako platný doklad o totožnosti. Dokladem k vyhotovení jest křestní list, domovský list, oddací list. Za vyhotovení se platilo 10 K, v čem započteno cestové a úřední výkon 3 K placen zvlášť.

Dodávky

15. srpna nařízeno okresním úřadem, aby obec dala ihned 23 q bramborů. Dodávka odvolána do 30. srpna, kdy má obec dodati 30 q ranných bramborů.

Úmrtí R. Medka

23. srpna ve přítmí doby, v bolestné kdy křeči – rodí se lidstvu nový den – v pátek, kdy na kříž přibita Láska, odchází veliké doby veliký svědek: básník českého srdce a voják, Rudolf Medek! – Tak jako jiné v srdce své Tě vpíšem – a nezapomeneme!

Škola

22. srpna usneseno zříditi v Nadějkově lidovou školu hospodářskou pro zemědělskou mládež od 14 let.

Domovské

Přijat do obce František Koudelka s manželkou, kteří tu postavili domek čp. 82. Do Prahy přijata Josefa Maroušková, nar. 1895.

Zápůjčka

Usneseno uzavříti zápůjčku u Zemské banky v Praze v částce 158 000 K na elektrisaci. Úrok 4½ %. Také jednáno o koupi domu čp. 20 od Marie Blabolové za 65 000 K a obecní zastupitelstvo uvolilo by se zaplatiti i poplatky z koupě plynoucí.

Domovské

Do Prahy přijati František Kálal, František Maněna a František Švehla s rodinami. Výměrem okr. úřadu ze 2. 10. č. 45004/40 nabyl ve zdejší obci domovského práva Viktor Katz.

Sběr mléka

29. srpna započala táborská mlékárna se všeobecným sběrem mléka v obci zdejší i v těch při silnicích přilehlých. V Sedlci zřízena nově mlékárna, kam budou nuceni chovatelé dojnic z okresu zdejšího mléko dodávati. Odvod másla odpadne. Mnoho spokojenosti s touto novou vymožeností není, ale co naplat! –

Knihovna

12. září došel příkaz okresního osvětového sboru v Sedlci ku vyřazení po dobu války krásné literatury francouzské a britské, kromě klasiků a vědeckých děl. U nás tedy vyřazeny spisy Leblancovy, Celineovy, Walaceovy, Retclifeovy, Werneovy, Proustovy, Grevilleovy, Rougetovy, Balzacovy a Doyleovy. Vyřazeno celkem 21 knih.

Označení

15. září označení závodů živnostenských, obchodních a řemeslných bylo nařízeno provésti dvojjazyčně kromě jmen a příjmení. I reklamní tabule pouze české mají být odstraněny. (Sice honem nařízeno, ale vykonáno všemi do důsledku. Noviny píší, že po různu přibité plakáty reklamy porušují vzhled obchodů. tak se tedy některé odstranily a jiné úpravně sestavily. Nám se to líbí.)

Úmrtí

16. září zemřel v Táboře zdejší bývalý řídící učitel Jan Rubeš. Působil zde od roku 1904 – 1924. Po světové válce byl také starostou obce a obecní úřad organisačně pozdvihl. Pro chudou školní mládež zřídil fond Jana a Petronily Rubešových. Pěstoval též hudbu a mnohé žáky hudbě vyučil Na pohřeb dostavili se zástupci obce, školy a hasičů a ku hrobu položen jménem obce věnec.

Divadlo

28. září sehrál Čt. o. spolek Fikar divadelní hru K. Lužanské: Třikrát svatba. Příjem činil 760 K 60 h, vydání 351 K 40 h, čistý výnos 409 K 20 h věnován sboru dobrovolných hasičů jako příspěvek za požární asistence v divadlech.

Ceny

1. října zrušením celních hranic mezi Protektorátem a Říší dochází k různým hospodářským změnám, které my zde zatím pociťujeme ve zvýšení cen mouky: pšeničná hrubá č. 450 kg 4 K 15 h (dříve 3 K 40 h), krupička 4 K 20 h (3 K 60 h), pšeničná jemná č. 812 – 3 K 70 (3 K 20), krupky 4 K 65 h (3 K 60), kroupy 4 K 45 h (3 K 50), chléb kg 2 K 80 (2 K 30), houska 30 h (25 h), žitná káva dražší o 2 K 40 h na kg, 8 K 40 h (6 K). Obchodníkům nařízeno sepsati zásoby potravin a prodávati dále za stanovené ceny. Rozdíl musí odvésti.

Úroky

ze vkladů sníženy ze 3, 3 ¼, 3 ½ % na 2 ¾, 3, 3 ¼ % a prodloužena doba výpovědní ze tří na šest a ze šesti na dvanáct měsíců. Vklad, který se do 1. října úrokoval po vložení, úrokuje se až 15tý den. Srážky z úroků jsou: 6% daně rentové, 3% všeobecnému fondu a 5% daně zvláštní, takže čistá sazba z volného vkladu činí 2,36%. Říšský ministr na počátku války prohlásil, že v říši nesmí na válce nikdo zbohatnouti. My tu rozhodně nebohatneme, neboť politicky i hospodářsky je o to velmi dobře postaráno. Jen snad ten, kdo nic nemá, nic neztratí, zvláště bude-li konat naň vložené povinnosti a nebude kritisovat vázané hospodářství nebo politiku; o té se dnes nemluví! Všecko se provádí řízně a přísně podle příkazů, které jsou neodvolatelné. Nu, nelze se divit, je válka a v té neplatí ohledy. Běda přemoženým! – Zavedena též 2% daň z obratu, které, kromě mouky, podléhá vše.

Dávky

Dávky na potraviny byly sníženy u másla za 7 ½ na 3 ½ dkg, u chleba o 1 kg, u mouky pšeničné jemné z 1 kg 50 dkg na 1 kg 125 gr, krupičné 75 dkg na 37 ½ dkg a 30 dkg ječné neb žitné na 4 týdny. Tato však v obchodech zatím není. Dávka umělých tuků zvýšena o 7 dkg týdně.

Ceny

10. října zvýšeny ceny cikorky o 2 K na kg, staré zásoby sepsány a z nich nutno odvésti vyrovnávací dávku. U cukru stoupla cena o 50 haléřů u krystalu a 70 hal ostatního.

Dodávky

25. října nařízeno obci dodati do 2. listopadu 8 kusů hovězího dobytka přes 3 ½ q jednotlivě vážícího.

Divadlo

3. listopadu sehrál spolek katolických žen a dívek v hostinci „u Jandů“ odpoledne a večer div. hru M. O. Skaly: Láska vítězí.

Krádež

12. listopadu v dopoledních hodinách vloupal se do bytu kočího F. Hošny ve mlýně č. 3 zloděj, který odcizil na hotovosti K 1 600,-, řetízek od hodinek a drobnosti.

Elektrisace

13. listopadu započaly práce s výstavbou primerní linky a sekunderní sítě. Na tyto práce vysláno elektrárenským svazem 20 lidí. Práce spojené s vnitřním zařízením započaly as o týden dříve a jsou v plném proudu. K vykopávání jam přibráno později též několik místních lidí.

Divadlo

24. listopadu M.N.S. sehrána byla divadelní veselohra: V českém ráji.

Zákaz: mléko

27. listopadu nařízeno obecním úřadům, že chovatelé dojnic nesmí doma dělati máslo ani pro svoji potřebu a mléko odváděti do sběren. Odstředivky a máselnice budou zapečetěny.

Úřad zásobovací

zřízen při zdejším obecním úřadě za účelem vydávání potravinových lístků, odběrních poukazů a mlecích výkazů pro obec Nadějkov, Petříkovice, Modlíkov, Starcovu Lhotu a Svoříš a Pohoří. Úřadovna umístěna v domě čp. 20. Agendu vede přidělený bývalý celní úředník František Lauda z Chotovin a obce připlácejí na byt a věcná vydání.

Baterie

přestaly továrny dodávat pro vnitřní obchod pro nedostatek surovin a pro přednostní dodávky armádní.

Pošta

12. prosince pro závěje nemohla jeti pošta do Stupčic a spojení udržováno na Božejovice.

Sbírka

Počátkem prosince konána sbírka na „Národní pomoc“ a v obci vybráno 408 K, obchodníci mimo to poukázali obchodnímu gremiu 160 K a Kampelička přímo 170 K.

Úmrtí

16. prosince zemřel zde 34letý mistr kolářský, Vojtěch Mára na úbytě, které si přivodil nachlazením a ani půlroční léčení v sanatoriu nemělo výsledku. Byl dobrým řemeslníkem.

Dary N. S.

23. prosince obdržel Václav Veřtat, dělník pekařský, jako příspěvek do manželství od N. S. obnos 1000,- z akce mládí sobě.

Divadlo

26. prosince sehráno dopoledne divadlo se zpěvy: U naší kapličky a večer pořádána na vánoce povolená taneční zábava. Příjem o divadle činil 1288 K, vydání 765 K 40 H, večer 1 060 K, vydání 919 K 5 h (hudba 450 K), čistý výnos 663 K 55 h připadl pro ochotnické účely spolkové.

Projev

24. prosince vyslechli jsme projev presidentův, kde mezi jiným pravil: „Pociťuji povinnost poprositi všecky naše lidi, aby stále více ve svých každodenních stycích blížili se vzoru láskyplné, ukázněné a obětavé rodiny bez rozdílu stavu a společenského postavení. Musíme překonati jakoukoliv nezřízenou závist, potlačovati osobní sobecké zájmy a varovati se přeceňování vlastních osobních schopností Buďte všichni nenahraditelnými na svých místech! – Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí!“ –

Poměry

Tímto příkazem pro budoucno uzavřen letošní rok v životě našeho národa. O mnohou zkušenost nás obohatil. V jeho počátcích byla ještě možnost nákupu látek a prádla, později i v koupi potravin byly možnosti menší. Jídelní lístek měnil tvářnost od pšenice a žita k ječmeni a ovsu. Zde na venkově ještě možno žaludky uspokojiti. Petroleje, kterého koncem minulého roku byl nedostatek, je nyní dosti, zato rýže úplně vymizela, také ovoce a česnek (pokud je ku koupení, jen mletý v sáčcích po 1 K. Pod rukou jej lze koupiti za 60-70 K kg, ač stanovená cena činí 9 K.) Též cibule, rajských jablíček a okurek je málo. Vepřové maso ve městech lze koupiti jen „pod rukou“ za značně vyšší ceny, než cena stanovená. Od 1. října je volně prodejný cukerin, kterým lidé doplňují potřebu cukru. Líh stal se říšským monopolem.

Ceny

Ceny masa vepřového 24 K, hovězího 18 K, živá husa 100-150 K, slepice 20 K, dobytek 8 K 50 kg i více. Cena líhu stoupla na 59 K 50 h za l a dodávky omezeny na 1/6 – 1/10 odběru za dobu od 1/10 39 do 29/2 40. Stanoveny ceny lihovin: l rumu 40% 30 K 50 h, 20% žitná 15 K 50 h, punč 26 K 20 h, brandy 45-48 K apod. Také denaturovaný líh je odměřen. Zámořské koření z obchodu mizí, též hrozinky, švestky, mandle. Zboží ubývá, předpisů přibývá. Odbyt by také stoupal, ale zásoby se tenčí. Obcím je předpisována dodávková povinnost dobytka, obilí, sena, slámy. Uhlí přichází jen volně. Všechno je důkladně sepisováno od polí, obilí, dobytka, stromů až po drůbež, slepice, kachny, husy, holuby i psy. Chovatelům dojnic pohrozeno zapečetěním odstředivek, nebudou-li dodávati více mléka, musí vésti záznamy o dojivosti, březivosti, přírůstcích, úbytcích apod. Porážky vepřů stojí také pod kontrolami, ale zatím se ještě poráží přes to, že je málo smůly na paření.

Příděly

Týdenní dávka tuku umělého zvýšena na 90 gr, sádla 4-5 dkg, děti do 6 let mají 12 ½ dkg másla a žádný umělý tuk, od 6 let do 10 let 10 dkg um. tuku, 10 dkg másla, mléko: děti do 6 let ¾ l, od 6 let a dospělé po ¼ l denně. Teplé prádlo, flanely, barchety, vlna jsou jen v množství velmi omezeném. Mimo nedostatků jsou přídavky: přísné zatemňování oken, hlídky C.P.O., kontroly.
Do dalšího válečného roku jdeme s prosbou k Prozřetelnosti, aby nám dávala síly k přečkání všech svízelů a trampot bouřlivých dob a žehnala našim krokům k cíli, který nám ve své všemohoucnosti připravila. –

Počasí

Počasí v květnu bylo studené a deštivé. Koncem května slunečno a teplo, v červnu a červenci proměnlivo s častými dešti. Zvláště ve druhé polovině srpna velmi chladno a deštivo, takže pokosené obilí vzrůstalo. Žita byla vyhynulá. V říjnu byly venku ještě otavy a za nestálého počasí se dobývaly brambory, které ve vlhčí půdě byly pokaženy. Před vánocemi mrazy dosahovaly 25°C, poslední den v roce pršelo a tálo.

Dodávky

Předpis dodávek pro obec činil 111 400 kg obilí, 100 q brambor, 90 Q sena, 114 q slámy, 11 kusů hovězího dobytka a 1 vepř odevzdáno 99 440 kg obilí, 100 q brambor, 410 kg hráchu, dobytek, seno a sláma podle předpisu. Mimo dodávek na uzávěrkové listy bylo odprodáno 107 kusů hovězího dobytka a 81 vepř. Z jara žádáno o 100 q 20 kg osiva, na podzim o 28 q.

Populace

V roce 1940 narodilo se na nadějkovské farnosti 9 hochů a 7 děvčat, zemřelo 9 mužů, 5 žen a 1 dítě.

Úmluva

13. 12. obecní zastupitelstvo dovolilo Antonínu Farovi z čp. 72, Josefu Říhovi z čp. 81 a Františku Zdeňkovi z čp. 78 jezditi přes draha z hubovských pozemků za roční poplatek 20 K s podmínkou, že budou jezditi po určené jim cestě.


rok 1941 >>>
<<< rok 1939
<<< zpět na Kroniky a matriky