Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1928

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 49 – 59.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1928

Změna kronikáře

Ježto dosavadní pisatel paměti vzdal se své funkce, jmenovalo obecní zastupitelstvo ve své schůzi dne 3. srpna t. r. Kronikářem Karla Jindráka, občana z Nadějkova čís. 54, který ujal se vedení pamětních záznamů a od té doby je vede.

Radioaparáty, automobil

Moderní vynález vědy, radioaparát, přístroj, kterým lze z vln vzduchových pomocí drátu, upevněného mezi dvěma tyčemi, as 15 – 20 m od sebe vzdálenými, t. zv. antén, zachycovati vysílané zprávy téměř z celého světa a doma v příbytcích přiložením sluchátek je pohodlně poslouchati, dostal se i k nám, na zapadlý venkov a během roku 1927 bylo jich zde o různé síle již šest. První takový aparát koupil si zdejší učitel obecné školy Emanuel Macháček, který si v září minulého roku koupil také automobil. Je to první a jediné motorové vozidlo v Nadějkově.

Poštovní spojení

12. února bylo usneseno ve schůzi obec. zastupitelstva trvati na pošt. spojení jednospřežní jízdou Nadějkov – Stupčice, ježto automobilní kurs z Jistebnce do Nadějkova a zpět potřebám občanstva by nevyhovoval.

Pojištění

29. února pojištěn obecní domek se dvěma stříkačkami na obnos Kč 6 500,- za roční premii 142 Kč.

Účty, příspěvek hasičům

18. března účty obecní za rok 1927 byly schváleny a vykazovaly příjem 29 428,69 Kč, vydání 19 424,69, hotovost na vkladu Kč 0363,21 a v pokladně 640,79.
Zároveň usneseno přispěti sboru hasičskému na novou stříkačku vkladem s úroky, částkou 9606 Kč 41 hal. s tím, aby byl jimi uložen jako rukojemství za případnou zápůjčku, kterou by sbor na stříkačku učinil.

Úroky

19. března úroky z fondu Duškova, které činily 768 Kč, rozděleny míst. chudým a sice na 32 díly po 24,- Kč.

Berní úřad

29. března berní úřad pověřen, aby i nadále vybíral obecní přirážky, neboť dle zák. mohla by obec sama tyto vybírati.

Divadlo

9. dubna sehrán spolkem „Fikar“ div. kus „Propast lásky“ a 1. května veselohra „Muž, jemuž to hlavní schází“. Při prvém se vybralo 560,10 Kč, při druhém 457,10 Kč.

Dávka z přír. hodnoty nemovitostí

6. května byla poukázána obci obnosem Kč 18082,- a usneseno takto ji použíti: na cesty pro osadu Nadějkov 4080,-, pro osadu Kališť 1700,-, pro osadu Hubov 2300,-, na most přes cestu ku dvoru 1000,-, na novou cestu u hřbitova 1000,-, na obecní domek 500,-, na hasičské pracovní obleky 1000,- a příspěvek na opravu kostela 2000,-.

Nový obchod

1. dubna otevřen v čp. 86, kde pronajal krám Alois Florián za Záhoří. Jest tedy v Nadějkově nyní 5 obchodů koloniálních, v nichž i střižní zboží se prodává a jsou to v čp. 5 Antonín Souček, v čp. 19 Rudolf Čeněk, v čp. 23 Josef Weiger a v čp. 32 Josef Kaprál. Obchod nejlépe jdoucí a nejrozšířenější má Antonín Souček, rodák z Hodkova.

Sjezd hasičů

17. června byl konán za příznivého počasí a hojné účasti hasičských sborů i občanstva z okolí. Slavnost zahájena polní mší a svěcením nové motorové stříkačky, jíž byly kmotřičkami choť velkostatkáře pí. Teresie Becková a choť nadlesního pí. Pavlína Veselá. Do „vínku“ složily prvá 500 Kč a druhá 200 Kč. Nato o ½ 11 hod. uvítal shromáždění starosta obce Antonín Souček a pak pronesl řeč o úkolech a poslání čsl. hasičstva vzdělavatel míst. sboru hasičského Emanuel Macháček. Odpoledne o 2 hod. bylo cvičení se stříkačkami a sice s nadějkovskou, brteckou a lhoteckou, při němž hasiči snažili se co nejlépe uhájiti čest svých sborů. Poté na zahradě Václava Jandy, při hudbě dvou kapel (nadějkovské a sedlecké) provedeno hasičské cvičení se sekyrkami. Průběh slavnosti byl dobrý a vynesla celkem Kč 4436,-.

Oslava Husova

5. července pořádána jako každoročně večer s lampionovým průvodem na vrch Homole, kde při plapolu hranice měl proslov Karel Jindrák o významu uctívání památky Mistrovy a na náměstí pak u Lípy Svobody měl proslov říd. uč. Čeněk Bohuslávek o významu pravdy a vyvarování se nepřátelství.

Americký krajan

18. července opětně k nám zavítal s chotí a pro fond, nesoucí jeho jméno, složil 5000 Kč, takže tím vzrostl kapitál na Kč 25 036, 80, který jest u zdejšího Spořitelního a záložního spolku uložen na 5% úrok.

Schůze, požární hlídky

8. srpna schůze obec. zastupitelstva usneseno odbývati střídavě v hostincích V. Jandy, Jos. Reichla a Jos. Krampery.
Taktéž usneseno konati požární hlídky do vystřídání všech čísel od 10 h večerní do 3 h ranní vždy dvě čísla najednou.

Volby do ob. zastupit.

10. června konány dle zásady poměrného zastoupení v host. V. Jandy. Byly podány tři kandidátní listiny a sice 1. Místní čsl. Domoviny domkářů a malorolníků, 2. čsl. Živnostensko-obchodnické strany středostavovské a 3. Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu v Nadějkově. Několik předvolebních schůzí bylo velmi rušných. V nich neshodou živnostníků s „Domovináři“ původně zamýšlená jednotná kandidátka se rozpadla a vznikly kandidátky tři, čímž ovšem povstaly obci výlohy 500 Kč. Všechny strany hodlaly uplatniti co nejvíce mandátů a prováděly dosti prudkou agitaci. Při volbách sdružily se volební skupiny živnostenská s republikánskou, leč ke sčítání zbytků nedošlo, neboť bylo odevzdáno 310 platných hlasů, z nichž obdržely: strana Domoviny 104 hlasy, živnostenská 106 a republikánská 100 hlasů, takže každé připadlo 5 mandátů. Zvoleni byli za členy zastupitelstva z 1. skupiny: Josef Reichl, František Mašek, František Fara kovář, Josef mendl, Antonín Mára, z 2. skupiny Antonín Souček, Václav Janda, Antonín Pilař, Čeněk Zdeněk, Václav Souček a ze 3. skupiny Jaroslav Veselý, František Dvořák, Josef Kotalík z Kaliště, Jan Říha z Hubova a Václav Toninger, taktéž z Hubova.

Volby komisí

24. června do finanční komise zvoleni: Josef Reichl, Václav Petr z Hubova, Josef Weiger, obch., Josef Buzek, rol. z Hubova, Jaroslav Veselý, nadlesní z Bažantnice; do stavební komise Josef Reichl, Antonín Mára, zedník, a Jar. Veselý; do pychové komise František Dvořák z Kaliště a V. Toninger z Hubova; za dohlížitele v obecním domku Frant. Fara, do knihovní komise Čeněk Bohuslávek, říd. uč., Karel Jindrák, Aloisie Šimáková, za znalce dobytka Jos. Reichl, Václ. Janda, prohlížitele dobytka Jos. Weiger, požárním komisařem Václ. Janda, Karel Šitner, domkář, policejním komisařem Václ. Souček, obuvník a kronikáře, Karel Jindrák, obecní tajemník.

Oprava školy a kostela

byla provedena v měsících červenci a srpnu, u školy činil náklad s bílením vnitř i venku s částečným omítnutím a opravou střechy celkem 6310 Kč, kostela s věží totéž 16 000 Kč, obec Nadějkov darovala na tuto 2000 Kč.

Rod Steinerů

který žil v čp. 19 po dlouhá léta vystěhoval se z Nadějkova do Vídně.

Divadlo

28. září sehrána ochotnickým spolkem „Fikar“ veselohra od V. Wernera: „Choulostivá historie“. Byla to první hra na novém jevišti, které spolek od firmy Al. Drobný v Místku na Moravě koupil za Kč 4980,-. Celkem stálo jeviště i se zařízením s napnutím kulis Kč 5490,-.

Výčepnická koncese

25. října výčepnická koncese, o kterou si zažádal Rudolf Čeněk, byla obecním zastupitelstvem zamítnuta z důvodu potírání alkoholu a z té příčiny, že místní potřeba obyvatelstva toho nevyžaduje.

Rozpočty

na rok 1929 schváleny byly s tím, že obec. poslu zvýšena odměna na 400 Kč, obec. tajemníku na 500 Kč a obec. starostovi snížena o 100 Kč a sice na 370 Kč. Nemístné šetření, tolik, co posel při nejmenším zaslouží také! (Pozn. kronikáře.) Rozpočty vykazují potřebu Kč 15 141, úhradu Kč 4345,-. Vykázaný schodek má býti uhražen 83% přirážkou k dani činžovní 187% k daním ostatním obec. přir. podléhajícím.

Jubilejní oslavy

27. a 28. října oslavy důstojného rázu byly pořádány místními spolky pod protektorátem místní osvětové komise. Hlavní podíl na nich mělo členstvo zdejší Tělocvičné jednoty „Sokol“,které se o provedení postaralo. V předvečer svátku samostatnosti uspořádán lampionový průvod obcí k pomníku padlých vojínů, kde za svitu řeckých ohňů měl proslov o úctě k padlým a o době válečné K. Jindrák, načež předneseny přiléhavé básně, zapěny hymny a po slavnostní salvě vytroubena z kostelní věže „večerka“.
Druhý den po mši s průvodem, jemuž čelila hrstka „Sokolů“ a „Sokolech“ v krojích, šlo se opět k pomníku. Zahájení měl předseda osvětové komise Čeněk Bohuslávek. Školní dítky přednesly básně, sbor zapěl „Kdo za pravdu hoří“ a po té as ½ trvající, pěknou řeč o významu 28. října měl bratr náčelník „Sokola“, Emanuel Macháček, která až do konce byla s nevšedním zájmem posluchačstvem sledována.

Divadlo

Závěr oslav bylo otevření nového jeviště s několika slovy kronikářovými a provedení na něm div. hry P. Rudolfa „Na polském zámku“, která s úspěchem sehrána. Čistý výnos Kč 162,- věnován „Sokolu“.

Vysoký věk

12. listopadu dožil se otec zdejšího obchodníka Josefa Weigera jménem Ignác vysokého věku, neboť dovršil sté výročí svých narozenin.

Jan Hůrka

Taktéž úctyhodného stáří 91 let dosáhl býv. zdejší řídící učitel, nyní ve výslužbě ve svém domě čís. 50 bydlící, Jan Hůrka, za něhož byla as v r. 1878 vysázena alej lip podél silnice přes náměstí Chocholouškovo. Lípy přineseny Janem Jindrákem a V. Chocholem z Klokočova. Jmenovaný řídící za svého působení byl horlivým kulturním pracovníkem v obci zdejší. Životopis jeho uveřejněn v „Českém Jihu“ z r. 1927, který jest v obecním archivu uložen.

Stavby

Během roku byly provedeny stavby tyto: na parcele čís. 91 postavil Frant. Fara stodolu, krytou eternitem (krytina tato teprve v roce letošním počala se zde užívati) za Kč , na parcele čís. postavil Josef Jindrák, zedník, obytný domek číslo 88 za Kč , na téže parcele, poblíž hřbitova postavena nákladem Kč nová hasičská kolna, taktéž eternitem krytá. Na tuto kolnu bylo původně rozpočteno 5000,- Kč s tím, že řemeslníci hasiči udělají příslušné práce zdarma, ale dobrý ten úmysl zůstal jen úmyslem. Náklad na její dostavění v částce Kč převzala politická obec, ježto sbor neměl více finančních prostředků. – Konečně téměř ze základu přestavěna dolejší kovárna Františka Horycha a pokryta eternitem.

Rozšíření silnice

stalo se přestavěním hradební zdi dvora při čp. 26 na dolním konci náměstí, která dříve silnici zúžovala. Na přestavbu zdiva přispěla Okresní správní komise 100,- Kč a obec také 100,- Kč. Dům čís. 26 koupil as se 4 měrami pozemků za 45 000,- Kč František Mára, domkář, který opět prodal svoji chalupu 38 za Kč 18 000,- Ant. Nygrýnovi, koláři z Květuše.

Dar ministerstva školství

16. listopadu na podanou žádost obdržela veřejná obecní knihovna ve 12 svazcích knih v ceně 315,- Kč a sice J. Š. Baar: „Skřivánek“, A. Stašek: „V temných vírech“ III díly, Jan Klecanda: „Cestami srdce“, F. Počta: „ Z minulosti naší země“, R. Svobodová: „Milenky“ II díly, Jan Vrba: „Dolina“, F. Langer: „Pes druhé roty“, Jan Havlasa: „Šílené lásky“ a „Ze všech nejkrásnější“.

Dar pro chudé

30. listopadu došel dopis Američana Josefa Duška, v němž oznamuje, že se rozhodl zvětšiti fond pro chudé na 50 000,- Kč a prostřednictvím banky zasílá 28 000,- Kč, z této částky má se dáti do fondu 25 000,- Kč, 1500,- Kč rozdat mezi nejchudší co vánoční dárek a 1500,- Kč na vánoční stromek pro školní dítky navštěvující školu nadějkovskou. – Za vzácný dar byl mu zaslánděkovný přípis obcí spolu s blahopřáním k Vánocům a Novému Roku. Jeho dopis v archivu uložen.

Volby do okr. a zem. zastupitelstev

2. prosince provedeny volby do okresních a zemských zastupitelstev, které nerušeně skončily o 2 h odpolední. Ze 317 voličů k volbě oprávněných zúčastnilo se voleb 284. Platných hlasů u každé volby odevzdáno 283. Z těchto obdržely při volbě do zem. zast.: 1. Čsl. strana národně sociální 24 hlasy, 2. Deutsche Arb. u. Wirtschaftspartai 1 hlas, 3. Strana Republikánská čsl. zem. a malorol. lidu 151 hlas, 5. čsl. strana lidová 27 hlasů, 7. strana Živnostensko-obch. 56 hlasů, 8. strana Národně demokratická 6 hlasů, 9. strana Komunistická 8 hlasů, 11. str. Sociálně-demokratická 8 hlasů a 14. Deutsche Chr.-sociál Volkspartai 2 hlasy.

Při volbě do okresního zastupitelstva obdržely strany: 1. lidová 24 hlasy, 2. sociál.-dem. 7 hlasů, 3. nár. dem. 6 hlasů, 4. komunist. 10 hlasů, 5. nár. sociál 11 hlasů, 6. živnost.-obch. 30 hlasů, 7. republikánská 195 hlasů.

Přednáška

Téhož dne večer pořádána spolkem „Sokol“ v hostinci u Jandů přednáška se světelnými obrazy pod názvem: Z Tunisu do Karthaga. Čistý výnos věnován školním dítkám, kterým druhého dne předvedeny národní pohádky.

Počasí

Zima letošního roku byla mírná, v únoru bylo krásně jako na jaře. Březen se poněkud zhoršil a také v dubnu bylo počasí nestálé. Za to od konce května do září téměř ani nesprchlo takže léto bylo velmi suché a teplé.

Úroda

Následkem nedostavení se dešťů obilí předčasně dozrálo a jaře, zvláště oves na jakosti a množství hodně utrpěl. Otavy nebyly téměř žádné. Také vody bylo nedostatek a ještě dosud jí není nazbyt. Ovoci, kromě švestek, ač i ty se urodily, posloužilo počasí znamenitě, neboť úroda jablek nebyla již dávno taková jako letos.

Ceny

1 kg pěkných jablek stál Kč 1,-, 1 q žita 160,- Kč, 1 q pšenice 180,- Kč, 1 q ječmene 170,- Kč, 1 q ovsa 16,- Kč, 1 q sena 80,- Kč i výše, 1 q slámy Kč 50 – 60,- . Dělník u dvora dostával v létě 10 až 12,- Kč, v zimě 6,30 Kč, pracovní oblek stál 100 – 150,- Kč, pro nedělní nošení z lepších látek i s ušitím 400 – 600,- Kč, 1 pár obuvi do pole Kč 79,-, pro lepší nošení 99,- až 129,- Kč od firmy T. Baťa, neboť jinak u obuvníků stály více. Krabička zápalek stála 20 haléřů, 1 kg soli 2,20 Kč, 1 kg cukru 6,- Kč, 1 l petroleje 2,1, 1 l mléka 1,50, 1 q brambor 28,- Kč, 1 vejce 1,- Kč, 1 kg másla 20 – 24,- Kč, 1 kg tvarohu 3,- Kč, 1 kg vepřového masa 16,- Kč,, hovězího 14,- Kč, telecího 10,- Kč, 1 husa stála 45,- Kč, 1 koza 100 – 200,- Kč, kráva dva až 3000,- Kč, 1 m dříví 60,- Kč, 1 q uhlí 23,- Kč, za pronajmutou světnici platilo se 100 až 400,- Kč za rok, za povoz ke dráze 40,- Kč, za 4 housky 1 Kč, 1 pecen chleba 5,-, velký 10,- Kč, za sklenici piva ½ l Kč 1,20 a vstupné do zábav 5,- Kč.

Divadlo

26. prosince sehrána veselohra „Velbloud uchem jehly“ Čtenářsko-ochot. spolkem „Fikar“ za velmi hojné účasti obecenstva. Vybralo se přes 700 Kč.

Knihovna

Za půjčovací období 1927/28 učinilo 20 čtenářů 89 výpůjček a bylo přečteno 256 knih. Inventární počet čísel zůstal nezměněn, ježto staré, svým obsahem potřebě čtenářstva nevyhovující knihy vyřazeny, za něž dosazeny knihy nové. Bylo to jednak 12 svazků z daru ministerstva školství a tři přikoupeny z dotace obecní: „Bratři“ od J. Šauera, 20,- Kč, „Dům u tisíce tonoucích“ od V. Schöfera, 25,- Kč, a od Čerchovského „Nechť rozhodne osud“ za 19,- Kč.


rok 1929 >>>
<<< rok 1927
<<< zpět na Kroniky a matriky