Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1927

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 44 – 48
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Jitce Krajčové.

1927

Vánoční dar

19. ledna 1927 byl rozdělen vánoční dar Američana Josefa Duška v obnosu 3.000 Kč mezi místní chudé dle rozvrhu dříve stanoveného. Též v tomto měsíci štědrému dárci zaslán byl diplom čestného občanství městyse Nadějkova.

Autobus

1. února byla zahájena každodenní autodoprava na lince Nadějkov – Jistebnice – Božejovice nádraží majitelem Jaroslavem Vrábkem, kolářem v Jistebnici, za poplatek 18 Kč tam i zpět.
16. února byla autodoprava omezena jen na čtvrtek pro malý počet osob. Není divu, lid zde je chudý, malé výdělky mající, proto vždy počítá.

Děkovný dopis

17. února došel od rodáka Josefa Duška za jmenování čestným občanem, jenž zní:

Ctěný obecní úřad v Nadějkově!
Milí přátelé! Velice překvapilo mě uznání Vaše zasláním mně diplomu čestného členství obce Nadějkov. Nikdy jsem neočekával něco podobného neboť myslím, že nejsem hoden a zásluhy moje nejsou dosti velké by vyvážily úctu Vaší, kterou mně tímto prokazujete. – Děkuji Vám vřele z hloubi srdce svého a budu hleděti bych, co občan mého rodiště, ačkoliv skorem půl století mimo vlast žijící, setrval v paměti a lásce Vaší.
Ještě jednou srdečný dík a vlastenecký pozdrav.
Znamenám se Váš
Josef Dušek

Taneční zábavy

26. února ve schůzi obecní měli se místní hostinští přiměřeně rozděliti o zábavy v roce pořádané; schody však docíleno nebylo.

Výčep lihovin

Toho dne bylo rozhodnuto 9 hlasy, by žádost Ferdinanda Pilaře doporučena byla okresní politic. správě ku příznivému vyřízení, ježto prý nutnost toho žádá!!!

Autobus

1. března přestal autobus jezditi do Nadějkova pro malý výnos.

Policejní komisař

2. března při mimořádné schůzi obecního zastupitelstva byl zvolen Václav Souček, obuvník.

Narozeniny p. prezidenta

6. března učitelský sbor uspořádal lidovou oslavu 77. narozenin Dr. Tomáše G. Masaryka. Význam těchto narozenin v proslovu ocenil řídící učitel Čeněk Bohuslávek a pak školní dítky sehrály divadlo O zakletém srdíčku.

Dar obci a škole

10. března obdržela obec 8000 Kč a škola 2000 Kč od štědrého rodáka pana Josefa Duška pro chudé občany a školáky. Obec část rozdělila a obnos škole darovaný uložen byl v místní záložně. K jeho jmeninám dne 18. března obci i škola zaslala blahopřání spojené s poděkováním.

Rozhodnutí o zbytku daru

13. března ve schůzi obecního zastupitelstva ustanoveno, aby zbytek daru výše jmenovaného byl připojen k Duškovu fondu, jenž pak obnášeti již bude 16.000 Kč.

Týdenní trhy

Aby trhy týdenní spíše se ujaly bylo ujednáno rozhlásiti to bubnováním v místě a v okolních vesnicích vyhláškami.

Účty

3. dubna byly schváleny účty obce za minulý rok. Příjem byl 14.280.55 Kč, vydání 14.232.50 Kč a v pokladně pro rok tento zůstává 48.05Kč

Svátek práce

1. května sehrála místní Jednota Sokol divadelní kus se zpěvy „Veselá bída“.

Příděl dávky z přírůstku

15. května ujednáno by dávka v obnosu 15.363.96 Kč byla použita ku zaplacení školní přirážky v částce 6.000 Kč za rok 1926 a zbytek se uloží v místní záložně pro potřebu obce.

Volba prezidenta

27. květen byl zvolen po třetí prezident Čsl. republiky Dr. Tomáš G. Masaryk 274 hlasy, 104 lístky byly prázdné a 54 zněly na komunistu Šturse. V naší obci výsledek byl znám o 12. hod. (rozhlasem zachycen ve škole). Na znamení zdárného výsledku byly ihned významné budovy ozdobeny prapory.

Husova hranice

5. července byla pálena obvyklá hranice a proslovy měli řečníci minule jmenovaní.

Letopisecká komise

6. září při schůzi obecní byly kronikářem přečteny všechny záznamy v pamětní knize a pak do komise zvoleni P. Bohuslav Veselý, farář a Karel Jindrák, obecní tajemník.

Rozpočet

23. října prozkoumán rozpočet obce a schodek 10.977 Kč má býti uhražen 45 % přirážkou ku dani činžovní a 200 % ku ostatním daním.

Motorová stříkačka

Rozhodnuto bylo zakoupiti novou motorovou stříkačku od firmy Ing. Holeček v Praze na 40.000 Kč a stanoveny platební podmínky.
4. listopadu byly platební podmínky na motorovou stříkačku finanční komisí změněny tak, že 1. splátka se složí 30 dnů po obdržení a vyzkoušení stroje v Nadějkově a 2. po prvé za 3 měsíce bez úročně.

Svátek práce

28. října oslava nekonána pro spalničkovou epidemii, škola uzavřena na 14 dnů.

Vánoční dar

29. listopadu obdržela obec od milého příznivce – rodáka Josefa Duška 1500 Kč a škola 1000 Kč na vánoční nadílku. Obec podělila 36 nejchudších občanů 30 – 50 Kč a 106 školních dítek dostaly školní potřeby a všechny dítky poděleny cukrovím s vánočních stromečků ve třídách ozdobených (20. XII.)

Knihovna

Měla 412 svazků, 8 knih bylo svázáno za 57.60 Kč, což byly vybrané příspěvky od 34 čtenářů, jež přečetli 334 knihy.

Vzdělávací činnost

Touto zabýval se celý sbor učitelský, spolek Fikar a Sokol. Sehráno bylo celkem 6 divadel a provedena 1 žákovská besídka.

Pohoda

Přes zimu žita úplně vyhynula, takže mnohý rolník, který je nepooral, sklízel jen trávu. Dešťů bylo velice málo, proto sena, žně a brambory pohodlně se sklízely; zato ale studny v Hubově i Kališti zůstaly bez vody a vesničané od července museli vodu přivážeti. Konec prosince vyznamenal se prudkými mrazy (-15°, -23°), takže v mnohých sklepech i jamách brambůrky i řípa zmrzly.

Osvětová komise

19. ledna byli ustanoveni členy místní osvětové komise: Jaroslav Veselý, lesní – Bohumila Loukotková, literní učitelka a Aloisie Šimáková; předsedou je řídící učitel a jednatelem Karel Jindrák, obecní tajemník.

Vzácný host

9. června zavítal do městečka vážený rodák – dobrodinec Američan pan Josef Dušek s chotí; přijel automobilem po poledni z Tábora. V hostinci pana Václava Jandy jen do obce uvítali: starosta Antonín Souček, Dr. Jan Blabol, obvodní lékař, Emanuel Macháček, učitel, Karel Jindrák, obecní tajemník a František Herma, úředník pojišťovny. Vážený host celou deputaci vyfotografoval, starostovi odevzdal 4.000 Kč pro „Duškův fond“ s přáním, by peníze, jež do obce chudým posílá, byly vždycky k tomu účeli také věnovány a nakonec všecky obdaroval papírovým dolarem. Všichni chudí z místa, kteří mu snad přišli děkovat, obdaroval peněžitým darem. Asi po 3 hodině odejel zpět do Tábora.


rok 1928 >>>
<<< rok 1926
<<< zpět na Kroniky a matriky