Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1942

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 316-336.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Oli Duškové a Mirce Dvořákové

1942

Nábor do říše

Někteří ze zdejších dělníků byli předvoláni dne 13. ledna do Sedlčan k prohlídce a přikázáni na práci do Německa. Týká se to především stavebního dělnictva a námezdních dělníků, t.č. bez zaměstnání. Z naší obce musel již dne 14. ledna nastoupiti cestu do Erzgerode Jan Fara, krejčovský dělník a domkář z čp. 10., o den později Josef Podzimek, zedník a domkář z čp. 92 a Václav Mol z Kaliště do Berlína na stavbu. Na okrese milevském byly odvody konány již několikráte; u nás po prvé.

Sběr šatstva

11. ledna provedena v obci sbírka prádla, šatstva a kožešin z příkazu vlády. Sběrem pověřeni: Antonín Bidlo, Antonín Šimák, Alois Koptiš, Josef Koptiš, Jiří Prošek, František Mára a Frant. Fára. Bylo sebráno: 3 teplé čepice, 4 čepičky, 15 chránítek na uši, 14 šálů a šátků, 7 párů rukavic, 15 párů nátepníků, 11 párů ponožek, 4 kamaše, 2 košile, 3 trika, 2 břišní pásy, 1 vesta, 8 svetrů, 1 zimník, 58 nevydělaných králičin, 14 různých kožišin, 2 přikrývky, 1 nánožník, 1 nevydělaná ovčí kůže; celkem 166 kusů. Také ve vůkolních obcí sbírka provedena a věci společně odvezeny do Sedlčan.

Vláda

20. ledna jmenována se schválením vůdce a říš. kancléře nová protektorátní vláda s Dr Jaroslavem Krejčím v čele. Ministrem školství jest Emanuel Moravec, plukovník m. sl., zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý, vnitra Richard Bienert, zem. president, financí Dr Josef Kalfus, hospodářství a práce Dr Walter Bertsch (něm. nár.), dopravy a techniky Dr Kamenický. Tato vláda nastupuje do svých úřadů pod názvem aktivistická.

Dar knihovně

27. ledna došla od ministerstva školství zásilka 12 knih a to: Ross: Der Balkan Amerikas, Schwerla: Fastl in der Wand, Stifter: Feldblumen, Die Wehrmacht – das Buch des Krieges 1939/40, Fallada: Občánek milionářem, Prien: Mein Weg nach Scapa Flow, Unger: Robert Koch, Fiala: Poražená Francie, Krychtálek: Bolševici, Beneš a my, E. Moravec: Děje a bludy, Knapp: Réva na zdi, Martínek V.: Stavy rachotí. Zpráva o došlé zásilce podána okres. osvět. sboru v Sedlci s dotazem o výměně 3 svazků (Die Wehrmacht, Poražená Francie, Réva na zdi) které již máme ze zákupu obecním úřadem.

Příděly

V tomto období snížena dávka másla o čtvrtinu na lístky, o 1/2 pro samozásobitele. Také dávka vajec snížena o polovinu, masa o 30% (od 19./1. – 15./2.).

Počasí

Po celý leden vytrvale mrzlo a mráz dosahoval až 32℃, v únoru se mrazy poněkud zmírnily, ale častěji sněžilo a válo, takže bylo nutno stále cesty prohazovati.

Silnice

Dík prohlášení okresních silnic Jistebnice – Stupčice – Nadějkov – Chýšky za silnice státní, odpadají výlohy obce na prohazování sněhu a udržování sjízdnosti těchto silnic, které od loňského roku udržuje stát. Zbývají ku prohazování na náklad obce jen spojovací silnice od křižovatky pod Kaliští ku Chlistovu a cest obecních k Mozolovu, Hronově Vesci, Hubovu a Kaliště. Za prohazování sněhu loňské zimy obdržela obec k výplatám náhradu 9141,- K, které rozvrženy pouze pro ty, jež mají dělnické legitimace a to podle odpracovaných hodin v pracovní povinnosti, ostatní neobdrželi ničeho. Dodatečné honorování práce! –

Divadlo

8. února sehrál Čt. ochot. spolek „Fikar“ divadelní veselohru M. Blažkové: Rozvod na zkoušku. Ježto není jiných zábav, návštěva byla hojná, až z Nové vsi, Chyšek i jiných odlehlých míst byli tu účastníci. Příjem činil 1705,- K, vydání 788,- K, takže zbylo 917,- K, výnos to velmi slušný, který členstvu dodává chuti ku častějšímu hraní. Děvčat ochotnic je dosti, ale mužů málo, hlavně představitelů mladých rolí. – Také ve Starcově Lhotě počala Mládež N.S. hráti divadlo v tamním hostinci. Kulisy a oponu namaloval jim Antonín Souček, malorolník z Kaliště, tamní rodák. Již dvakráte či třikráte hráli a výnosy věnují ve prospěch hasičského sboru. V tamní mládeži se probudilo nadšení. I lavice si pořídili sami.
Dne 15. února hráli J. Skružného: Tulácké dobrodružství. Hráli odpoledne i večer a měli návštěvu i z Nadějkova. Vstupné 4 – 6 K.

Škola

Školní vyučování, které skončilo před vánocemi, doposud nebylo zahájeno. Dne 10. února došli si žáci pro úlohy, po týdnu opět. Zásoba uhlí měla býti ohlášena okresnímu úřadu. Pravidelné vyučování počalo 4. března.

Válka

Zatím pokračuje v Rusku za mrazů až 45℃ bez rozhodných bolševických úspěchů, kteří stále útočí. V Asii dobyli Japonci Singapuru, považovaného za nedobytný, Lamanšským průplavem propluly německé válečné lodi do mateřských přístavů, aniž je Angličané zadrželi a tak, neomrzí-li národy válčit, by to Anglie, podle náznaků tisku mohla prohrát! – U nás ještě trvá rozhořčení nad tím, že nás opustila.

Včelaři

organisovaní i neorganisovaní jsou povinni ze svých zásob podle včelstev ku dni 20./6. 41 odvésti po 1½ kg medu. Ze 49 včelařů v obvodě spolku, majících 156 včelstev, závazně nabídlo 22 včelařů – vlastníků 103 včelstev 123 kg medu. Med v druhé polovině února přikázáno dodati na adresy do Prahy (Deylovu ústavu pro slepé a jiným). Cena nákupní 20 K za 1 kg, prodejní 29 K, sběrač má 1 K z 1 kg za práci a dodávku na dráhu. V obci jest 14 včelařů, majících 37 včelstev a odevzdali 30 kg. Nedodání muselo býti písemně odůvodněno. Med zde vytáčejí obvykle v červenci, ale jsou zde i včelaři, kteří vybírají med s plásty na jaře.

Divadlo

8. února sehráli ochotníci div. hru M. Blažkové: Rozvod na zkoušku. Příjem 1705 K, vydání 718 K, zbytek 917 K.

Knihovna

25. února došly dvě brožury: „Golem, metla Čechů“ jako dar min. školství.

Pošta

2. března změněn poštovní kurs a to z Jistebnice do Chýšek ráno v 8h a pak zpět do Jistebnice. Doprava do Stupčic přerušena. Autodopravce Jan Špindler jezdí do Stupčic 2x v týdnu.

Kampelička

8. března konala valnou hromadu. Stav vkladu ku dni 31./12.41 činil 2,158.139 K na vkladní knížky, 81.398 K na běžných účtech. Vkladů za minulý rok přibylo 250.817 K, vkladních knížek bylo 631, zápůjčky 104 dlužníků činily 670.845 K, členů bylo 210, reservní fond obnáší 119.892 K a zvláštní fond pro kursové rozdíly 20.811,- K, čistý výnos 1285,50 K. Odměna pokladníkova zvýšena ze 2500 na 3000. Zápůjčky poklesly o 90.099 K. Nově zvolen přísedícím představenstva Josef Truhlář, hospod. správce Selecty na Větrově a do dozorčí rady za zemř. Jana Hermu, kováře, František Horych, kovář v místě.

Úmrtí

9. května po krátké nemoci ledvin a anginy zemřel rozšafný starosta obce Starcovy Lhoty, Stanislav Bláha, rolník a mlynář a majitel rybníků ve věku 50 roků. Za velké účasti občanstva i korporací pohřben 12. března v Nadějkově, kde se s ním občané rozloučili projevy.

Úroků dělení

16. března rozděleny úroky z Duškova fondu 19 osobám po 40 K, 14 osobám po 20,-, Dvořákovi z Dřevčic 600 K a Marii Hantákové zasláno na rok 240 K. Žádost Anny Hermové zamítnuta pro majetnost a mládí.

Výstava

„Sovětský ráj“ obeslána dle nařízení členy ob. zastupitelstva.

Činže

z bytu lékaře 1500 K ročně následkem elektrisačních nákladů stanovena Kampeličkou o 260 K vyšší, ale na žádost obce od zvýšení upuštěno.

Domovské

Josef Ješuta přijat dne 23. ledna t.r. do Sezimova Ústí.

Náměstí – přejmenování

Na přípis okresního úřadu čj. 6709/42 a 3220/42 přejmenováno naše náměstí Palackého na náměstí Duškovo.

Příděly

pšeničné mouky na XXXIII. zás. období (od 16.3.-12.4.) zmenšeny o 1,50 kg na osobu a o toto množství zvýšen příděl chleba. Obchodníci příslušné množství pšeničné mouky již neobdrží, naproti tomu jim bude odečten příděl žitné mouky z XXXI. období. Obyčejný spotřebitel dostane: 6 ½ kg chleba, 37 ½ dkg mouky pšeničné, 300 gr ječné, 60 dkg pečiva; děti od 6-14 let: 3 ½ kg chleba, 80 dkg pečiva a 1,875 kg pš. mouky. Jinak jsou dávky obyčejného spotřebitele: 105 gr másla, 435 gr um. tuku, 60 gr sádla, 150 gr krup, 150 gr těstovin, 150 gr luštěnin, 150 gr jáhel, 1200 gr cukru, (též příděl 450 gr cukru), denně 1/8 l mléka (děti 1/4 l), na období 500 gr kávovin, 4 vejce, 1,12 kg masa neb uzenin, (pro dospělé a děti od 6 let). Příděl lihu na výrobu lihovin zastaven. (Zdejšímu výrobci K. Jindrákovi.).

Zvony

23. března dochází k odebrání zvonů, které musely býti sepsány a ohlášeny již počátkem roku. Ze zdejší věže odebrán jeden pořízený osadníky a druhý z daru Josefa Duška pořízený v r. 1926. Zůstal jen „prostřední“ z r. 1728, který přestál první světovou válku a doufejme, že i druhou přetrvá, aby v době běd i radostí, který je tak málo, vyzváněl našemu kraji.

Divadlo

5. a 6. dubna o svátcích velikonočních sehrál spolek „Fikar“ veselohru Rajské-Smolíkové: Její veličenstvo láska. Příjem z obou představení 2119 K, vydání 1090,70 K, zůstává 1028,30 K.

Oslava

20. dubna oslava 53 narozenin Vůdce a říš. kancléře Adolfa Hitlera vyznačovala se u nás vyvěšením říšskoněmeckých a protektorátních vlajek. Samotné protektorátní vyvěšovány býti neměly a tak kromě na veřejných, na jiných budovách prapory nevlály.

Knihovna

19. dubna došly jako dar úřadu lidové osvěty dvě brožury: Tři roky v Říši, pojednávající o Protektorátu Čechy a Morava.

Oslavy

Svátek práce přeložen z 1. na 2. května bez vyvěšování praporů a zemědělcům dovoleno pracovati.

N. S.

Státní president Dr E. Hácha oznámil svým přípisem na vedoucího N. S. rozpuštění ústředního výboru N. S. Krajské a okresní vedení zůstává. (Vedoucí Jan šl. Fousek). Od 7.3. nenápadně vymizely podtitulky novin: list národního souručenství.

Poplatky

7. května usneseno vybírati za 1 m2 drnu z obecního pastviště 5 K.

Přednáška

10. května přečtena ve škole MUDrem Karlem Houdou přednáška o tuberkulose za účasti učitelského sboru, starosty obce a 2 občanů. Byla nařízena okresním úřadem a pojednávala o ochraně hlavně čistotou.

Nemoce

Poslední dobou vyskytují se časté případy zápalu slepého střeva, které jsou odporučovány na operace do nemocnic. Ty jsou stále přeplněné.

Obyvatel

tou dobou čítá obec 608 osob.

Účty

za rok 1941, schválené obec. zast. dne 5. května vykazují:

Příjem:                              Vydání:

Ústřední správa                K  1.312,20                      K  13.323,90
Obecní jmění                     K  2.491,75                      K  5.168,10
Přirážky                              K  4.5559,75                   K  5.383,50
Příděly                                 K  3.585,20                     K        – , –
Bezpečnost                        K  2.050,-                         K  5.229,70
Zdravotnictví                      K 1.235,10                      K  3.994,80
Komunikace                       K  216,-                            K  816,90
Zemědělství                       K       272,-                        K  9.141,-
Sociální péče                      K  1.977,65                      K  776,25
Školství                                K    – , –                              K  9.992,50
Dluhy                                   K  10.000,-                       K  9.135,10
Vybrané vklady                  K  23.500,-                       K  20.878,60
Zálohy                                 K  1.000,-                         K  19.344,10
Cizí peníze                          K  4.153,95                      K  4.254,95
Hotovost 1./1.-31./12.41  K 14278,85                     K   4.214,40
K  111.653,80                 K 111.653,80
Mimořádné                        K  215.340,55                 K  215.340,55
K  326.994,35                 K  326.994,35
Dluhu ubylo 524,80 K.

Biograf

Kludského zahájil opět promítání filmů od 16. května. Vstupné 6,- 7,- 8,- K.

Přednáška

se světelnými obrazy cestovatele Škuliny uspořádána v Jistebnici za vstupné 1 až 5 K. I zdejší lidé přednášky se súčastnili ku podpoře průkopnické a badatelské práce českého cestovatele se vděčnou vzpomínkou na jednoho z největších, Enrika St. Vráze. –

Pokuty

Pokuty jsou dnes na denním pořádku. Za nesplnění dodávky vajec vyměřeno 2-5 K za vejce (A. Vacek z Hubova platil 1800 K). Nesplnění dodávky medu má býti pokutováno 50 K ze včelstva.

Sůl

V tomto měsíci projevil se citelný nedostatek soli následkem vyčerpání skladů a dopravních potíží. V některých domácnostech počali lidé soliti dobytčí solí červenou.

Legitimace

V minulém roce vydávány všem občanům legitimace. Letos nařízeno ročníkům 1917 až 1926 opatřiti si tak zvané „Kennkarten“ po říšském vzoru, mající platnost na celém říšském území. Jsou vystavovány na četnických stanicích po předložení křestního, domovského nebo oddacího listu, sedmi podobenek ze předu a se strany fotografovaných a nutno také připojiti otisk prstu jako daktyloskopické znamení.

Knihovna

26. května konala se schůze knihovní rady a letopisecké komise ve škole. Podán přehled o stavu knihovny za půjčovací období od 1./11.41-1./4.1942. 24 čtenáři přečetli 551 knihu. Na příspěvcích vybráno 357 K; do knihovny zařazeno 21 kniha a podle seznamu čítá knihovna 703 čísla; v počtu uvedeny ještě knihy z počátku války vyřazené anebo zabavené. Jak knihovník s politováním zjišťuje, činí tento úbytek 63 svazky. Svého času doporučená německá literatura od Oberlandratu z Tábora knihovníkem zamítnuta pro neznalost čtenářů německého jazyka. Půjčování knih prováděl Antonín Šimák, býv. podúředník čsl. vyslanectví v Římě. Letopisecké poznámky schváleny.

Atentát

27. května spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora S.S. Obergrupenführera a generála policie, Reinharda Heydricha v Praze – Libni, kde vyhlášeno zostřené stanné právo. Na pachatele vypsána odměna 10 mil. K. Také nad Protektorátem vyhlášen civilní stav výjimečný a každý občan jest povinnen se policejně přihlásiti do 29. května pod trestem smrti. (Zpráva o atentátu k nám došla odpoledne. Sem tam se tvořili hloučky a rokováno, ovšem jen všeobecně.)

Úmrtí

28. května konal se pohřeb zdejšího řezníka a hostinského, Josefa Krampery. Zemřel v táborské nemocnici na žaludeční vředy ve věku 42 let. Byl členem obecní rady a svého času také osadním starostou. Zanechává manželku a tři děti.

Stanné soudy

započaly svou trestní činnost. Dnes vykonány rozsudky smrti na 4 členech rodiny Stehlíkovy a 2 členech rodiny Marečkovy z Rokycan. Uvedená příčina přechovávání říši nepřátelských osob. Dne 29./5. ohlášeno dalších 13 rozsudků smrti, následujícího dne 43 rozsudky, z nichž 31 v Praze. 31. května 18 rozsudků, 1. června 27 rozsudků, 5. června 30, 2. června 27, 9. června 42 a stále nové a nové rozsudky, nová jména! Žijeme jako pod olověným příkrovem! Zlověstné mraky se dále stahují, hrozící ničivou bouří. Temno, ve kterém se těžce dýchá a žije! Žádný neví, co bude dál, co bude zítra a kolik ortelů ještě bude vyřčeno stannými soudy!
Rozhlasem vysílán projev státního presidenta i vlády jako poslední výstrahy všem, kdo sympatisují s Říši nepřátelskou cizinou. Odsuzována tu česká emigrační vláda a Dr Beneš nazýván nepřítelem českého národa č. 1.

Manifestace

2. června vláda protektorátu uspořádala manifestaci na staroměstském náměstí, kde odsouzeny činy londýnské emigrace, manifestováno pro presidenta Dr Háchu, pro Říši a blaho vlasti. Odsuzujeme atentáty, které nikoliv prospěch, ale škody velké národu způsobují. (Za jednoho tyrana deset nových vyvstane a tak jaký prospěch, že jsme se jednoho zbavili!)

Prohlídky

3. června o 3 hod. odpolední přijelo na náměstí nákladní auto, obsazené vojskem. As 20 vojáků vystoupilo a po 6 se rozběhli k farní budově, k domu Kampeličky a k Josefu Votrubovi. Právě když vstupovali do obchodu v domě Kampeličky, spadl s okna 1. poschodí květináč, shozený vyskočivším psem na okno. Bylo to mrzuté, ale bez následků. Vojáci vstoupili do obchodu s napřaženými puškami, žádajíce o předložení policejních přihlášek všech osob v domě, načež vykonali prohlídku s dotazem, není-li přechovávána osoba bez přihlášky a nemáme-li zbraně. Po přehlídce bytu a dvora i skladišť dům opustili. Nevěděli jsme, co se bude dále díti, ale nedělo se nic a vojáci brzo odjeli.

Úmrtí

4. června podlehl zranění atentátu zastupující protektor.

P.O.

Zostřeny protisabotážní hlídky a jsou čtyřčlenné: dva členové na strážnici v čp. 20. a dva hlídají venku od 10 do 3h ráno.

Dodávky

Zástupce okresního úřadu dostavil se za účelem zabavení a dodávky slámy, ale sehnal v celé obci jen 3 q.

Pátrání

9. června nařízeno z četnické stanice, aby se dostavili všichni občané od 9 let do hostince u Kramperů, kde podepisovali prohlášení, že nejsou jim známé věci, nalezené na místě atentátu, tj. čepice, 2 aktovky, pistole a jízdní kolo dámské i plášť, jejichž vyobrazení každému předloženy.

Tresty

10. června úředně oznámeno rozhlasem a 12. června uveřejněna v novinách zpráva, že při pátrání po pachatelích atentátu zvláště se provinilo obyvatelstvo obce Lidice u Kladna podporou a pomocí okruhu pachatelů, dále nálezy protistátních tiskovin, skladišti zbraní a munice, ilegální vysílačkou, velkým množstvím zboží, které podléhá řízenému hospodářství jakož i okolností, že v aktivních službách nepřátelských v zahraničí jsou obyvatelé jmenované obce. A pro tato provinění byli dospělí muži postříleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora a děti na vychování. Budovy v obci srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno. – Zpráva otřásla každým, kdo ji slyšel. – Že jednotlivci jsou utráceni, obvinění ze schvalování atentátu, nebo poslechu cizího rozhlasu a podobně, je již známo, ale vyhlazování obcí tu ještě nebylo! –

Podpisy N. S.

Dne 13. a 14. června nařízeno předložiti členstvu podpisové archy s odsouzením činů neodpovědných živlů, s projevem loyality a postavení se za politiku Dra Háchy. Ti, kterým archy předloženy, podepsali a někteří ještě dodatečně přišli sami archy podepsati. Celkem bylo 276 podpisů.

Společenstvo živností

smíšených v Nadějkově bylo výnosem zemského úřadu ze dne 16. března 1942 zrušeno. Členstvo se rozpadá do příslušných odborných společenstev.

Atentát

18. června rozhlasem ohlášeno, že v jednom pražském kostele byli dopadeni a postříleni atentátníci říšskou policií. Právě do dnešního dne byla určena lhůta pro dopadení pachatelů pro české obyvatelstvo.

Manifesty

Dovídáme se z rozhlasu i novin o manifestu České národní rady a ostatních kulturních spolků, jímž Dr Beneš vylučován z národa, dále o projevech členů vlády v Praze i jinde (v Táboře dne 20. června); národ nabádán k pokojné práci a dávány mu výstrahy pro budoucno.

Válka

1. července dobyli Němci pevnosti Sevastopolu.

Stav výjimečný

3. července o 9h zrušen stav výjimečný nad Protektorátem, kromě stanných soudů, které dále vynášejí rozsudky. Starostové obcí vyzváni, aby se dostavili do Prahy, kde manifestovalo české obyvatelstvo pro politiku státního presidenta a pro Říši. (Trochu se nám ulevilo, když vlna trestů ochabla, neboť až dosud jsme byli jako zakřiknuti a jen jsme čekali, kdy i na nás dojde řada. Nějaká ta příčina už by se jistě našla, ať sabotáž, schvalování atentátu, neoprávněné držení střeliva, rozhlasový poslech ciziny, nadržování nepříteli říše a podobně.)

Drnomistr

11. července přistoupilo obecní zastupitelstvo na paušál drnomistru 2 K z 1 ha a týž bude požádán, aby od paušálu byly osvobozeny nepronajaté obecní pastviny.

Podpory

Obci Ražicím navrženo 100 K čtvrtletně na podporu Marii Koflákové.

Hasiči

Podle přípisu okresního úřadu č 30007 převedena práva i závazky has. sboru na obec. Převzetím inventáře pověřen Václav Janda, hostinský.

Odkazy

Zdejší příslušník Eduard Steiner, bývalý zdejší obchodník, zemřelý v Praze, odkázal zdejší obci 10000 K. Protože však byl židem, ztěží budou obci vyplaceny.

Duškův fond

Pověřenec pro organisace u říš. protektora vyzval obec svým přípisem ze dne 11. května k odvedení 40 % chudinských nadací. Obec přípisem, koncipovaným kronikářem, vytkla požadavku nekompetenci, neboť chudinské nadace jsou vinkulovány pro Zemský jako dohlédací úřad. Zemský úřad přípisem ze dne 10.6. sdělil, aby podíl byl vyplacen bez ohledu na povolení Zemského úřadu, jak v původním přípise již bylo uvedeno, což ovšem obec nechala bez povšimnutí. Nezbývalo tudíž, než dne 16. července složiti u Národní banky pro Čechy a Moravu 54.160 K ve prospěch přikázaného účtu: Bank der Deutschen Arbeit, Prag, (Lfd. Nr. IA2904 Sachgeb. 91/3639 na účet č. 3015) a o tuto částku bylo nadační jmění zkráceno; zbývá 81.242,40 K.

Domovské

Do Benešova přijata Anna Dvořáková, prodavačka, nar. 5.12.1910.

Poplatky

z pastvy na obecních pastvinách usneseno vybírati takto: z krávy 10 K z ostatního dobytka po 8 K, z kozy 6 K z husy 1 K.

Strážník – plat

Na žádost obec. strážníka Václava Sazimy zvýšen mu plat o 200 K na 1.200 K.

Prodejní doba

Podle nařízení jest nyní v obchodech otevřeno v pondělí, úterý, středu a pátek od 730 – 12 h a od 1530 – 19 h; ve čtvrtek od 730 – 13 h, v sobotu od 730 – 1230 a od 1330 – 18 h.

Chov drůbeže

zvláště hus a kachen omezen nařízením, podle kterého chovatelé, nemající krmivovou základnu (pozemky) jsou povinni doposud chované husy a kachny nabídnouti sběrně drůbeže k prodeji do 8 dnů. Ostatní nesmí chov rozšiřovati.

Pracovní

Úřady práce konají časté přehlídky pracovních sil a přidělují je do říše. Studenstvo a mládež přiděleny na česání chmele. Někteří naši mladí lidé pracují v Berlíně, Hamburgu, Strasburgu, Frankfurthu n/M., Vídni, Linci, Moravské Ostravě, Essenu i jinde.

Zkoušky

17. září byl zdejší učitelský sbor předvolán do Sedlčan ku zkouškám z němčiny. Zkoušky, kterým četnictvo bylo podrobeno již z jara a od 1. srpna má vyřizovati korespondenci německy, sestávají z dílu písemného a ústního. Učitelstvo se zatím podrobilo zkouškám písemným a rovněž má vyřizovati korespondenci s nadřízenými úřady německy. Všichni obstáli dobře.

Soupis živností

Proveden soupis živností a jejich obratu z nařízení okr. úřadu. Podle tohoto jest v obci 32 živnosti, z nichž některé jsou v klidu.

Knihy

Obecnímu úřadu došlo 12 svazků knihy: Mein Kriegsbuch k povinnému rozprodeji. Cena 60 K za výtisk.

Zboží

Od 15. září nařízeno textilním obchodům vystaviti v krámech zboží ze skladů, aby spotřebitelé si mohli zboží koupiti.

Biograf

4. října Kalčicův biograf zde zahájil předvádění filmů.

Sbírka N.P.

Uspořádána sbírka Národní pomoci a vynesla 1052 K (Sběrači: Jos. Koptiš, č. št. str. v. v., A. Chomout, uč., V. Veselá, uč., E. Hříšná, uč., K. Koptišová, M. Součková.)

N. S.

8. října dosavadní vedoucí N. S. Jan šl. Fousek zproštěn úřadu ústředního vedoucího, jakož i jeho náměstek B. Kálal. Komisařským vedením pověřen Docent Tomáš Krejčí.

Kursy

12. října na popud okresního úřadu zahájeny pro zdejší občany kursy němčiny ve škole. Vyučování převzala učitelka Eliška Hříšná a přihlásilo se 26 účastníků. Za účast zaplatí každý 60 K (za učební hodinu 1 K). Obec nese věcné náklady. Vedoucí kursu obdrží 20-30 K za učební hodinu od místní osvětové komise, která jest pořadatelkou a může žádati do měsíce po zahájení kursu o příspěvek ministerstvo školství a národní osvěty.

Pracovní

13. října byli povinni všichni přednostové domácnosti z obce zdejší i okolních dostaviti se odpoledne do hostince u Kramperů, kde předložili úředníkům pracovního úřadu ze Sedlčan kmenové listy na potraviny za účelem přehledu pracovních sil. Prý asi 200 osob bylo zapsáno za účelem náboru na přikázané práce lesní a podobné. Pro ročníky 1920/21 budou provedeny odvody v Sedlci a všichni pak prý musí nastoupiti na místa jim určená. Letos mnoho mladých lidí se oženilo a vdalo z důvodů ponechání na dosavadních pracovních místech, neboť na svobodné není brán zřetel při určování na práci v Říši. Vyživovací poměry dělnictva v Říši nejsou valné. Za těmi, kteří jsou tam zaměstnáni, je nutno posílati potraviny, aby netrpěli hladem. Kdo by se nedostavil k přehledu, nebude jeho kmenový list orazítkován a ztrácí nárok na potravinové lístky.

Knihovna

14. října zabaveny četnictvem knihy: Hovory s T. G. Masarykem a Masaryk: Mravní názory. Také Palackého dějiny národa českého měly býti zabaveny, ale v knihovně nebyly nalezeny. (Protože knihovník je mezitím schoval a prohlásil je za ztracené. Kdyby nebyly seznamy knih obecní knihovny na okres. úřadě a čet. stanici, bylo by těch ztracených knih více.)

Sběr

18. října proveden sběr starého šatstva a tkaninových odpadků. Sebráno 138 kg a 59 kusů částí oděvu.

Příspěvky

Letos obdrželi od Národní pomoci: B. Čipera č. 16 na léčení syna 200 K, J. Cmuntová a A. Kottová po 50 K na pohřebné manželů, A. Hermová čp. 56 100 K na děti, Václav Vacek 100 K na stáří.
Ve 41. zás. období zvýšena dávka masa o 200 gr na osobu. Také dospělý nesamozásobitel obilím obdrží opět po dlouhé době 375 gr krupičné mouky pšeničné. Jeví se nedostatek železa, soli, papíru, provaznických výrobků, štětek, lihovin. Ve větších městech budou míti dospělí od 18 let vánoční přídel ½ l, na venkově nic.

Sběr

Školní děti provádějí povinný sběr papíru, železa, šípků, pecek, jáder, gumy a kostí. Každému žáku uloženo přinésti měsíčně určité množství. Ze zdejší školy bylo odvezeno již 2.120 kg různých odpadků.

Čas

2. listopadu zaveden opět normální čas a hodiny posunuty o hod. zpět.

Židé

9. listopadu provedeno vystěhování židů na okrese sedlčanském. Také zde sídlící poslední dva židé, Josef Weiger, bývalý obchodník a Žofie Weinerová, jeho sestřenice, kteří bydlili v domě čp. 23. museli odcestovati se zavazadly, nejvýše 50 kg těžkými, do Tábora, odkud budou dále odesláni. Za účelem této přesídlovací akce bylo vystěhováno město Terezín, aby sem části židů byla přesídlena. Mimo to, pokud se dovídáme, jsou ještě židovské tábory v Polsku, kam rovněž židé vystěhováváni a to prý odděleně, muži, ženy a děti. Naši židé téměř ještě za tmy opustili obec za účasti občanstva, které jich litovalo.

Rozpočet

11. listopadu rozpočet školní na rok 1942/43 újezdní měšťanky v Chyškách, v částce 1083 K připadající na zdejší obec, dále rozpočet hasičského sboru 3846,30 K a školní obce Nadějkov 6421 K projednány a schváleny.

Obecní pokladník – tajemník

Vzhledem k tomu, že nynější obecní tajemník Jan Fr. Dvořák, čet. strážmistr v.v., byl při prohlídce v Sedlčanech uznán schopným další aktivní služby ve svém povolání, zvolen jako náhradník Josef Koptiš, čet. št. strážmistr v.v.

Podpora

Na žádost Josefa Branštýta ze Svrabova č. 7., usneseno poskytnouti mu na škodu, utrpěnou krupobitím a vichřicí, částku 100 K.

Škola lidová

zřízena byla zde pro zaměstnance v zemědělství a to všechny jinochy a dívky, které se neučí řemeslu, po vyjítí školy a školu pokračovací nenavštěvují. Také usneseno přispěti na kursy němčiny z obecní pokladny jednou korunou za účastníka.

Domovské; Odboj – vězni

Do Králové Hradce byl přijat František Kaprál, knihařský dělník. (Nalézá se ve vazbě německých soudů a jako příslušník komunistické strany odsouzen k smrti a později popraven jako oběť nacismu. Byl ženat a měl rodinu, která zůstala takřka bez prostředků, odkázána na milodary. Položil život za své přesvědčení! Ze zdejších rodáků rovněž dlouho vězněn v různých žalářích zde i v Německu pro podezření z podzemní činnosti Cyril Buzek, okresní zahradník v Sedlčanech, dále Jan Rych, strojvedoucí v Plzni, také jako příslušník komunistické strany byl vězněn v Německu do konce války a v r. 1943 uvězněn a žalářován JUDr Antonín Dvořák, vícepresident zemské školní rady v Praze.

Domovské

Do zdejší obce přijat Antonín Souček, malorolník v Kališti čp. 2. rodák ze Starcovy Lhoty.

Poplatky

Usneseno vybírati od majitele biografu za představení paušální poplatek ve výši 100 K.

Příděly

Počínaje 42. zás. obdobím (od 23.11.-20.12.) nařízeno rozdělování mléka mlékárnou a ne jako doposud, aby mohli spotřebitelé odebírati mléko od držitelů dojnic. Rozdělování mléka převzal Bohuslav Souček, obchodník; ale hned první týden jevila se všeobecná nespokojenost, neboť mléko se sráželo. Jednou sražené mléko mlékárnou nahraženo, ale dále odmítla mlékárna mléko nahraditi. Obecní úřad podal protest a žádost o obnovu dřívějšího způsobu zásobování, které vyhověno nebylo. Od 7. prosince zmenšena dávka mléka pro dospělé od 14 let z 1/8 na 1/16 l denně, pro chovatele dojnic z 1/2 na 1/4 l. Od 20. prosince bude i cukroví na lístky a to každé třetí období po 200 gr.

Včelaři

Na povinnou dodávku medu (2 kg ze včelstva) odvedeno ze 111 včelstev 178 kg medu.

Úroků dělení

18. prosince rozděleny úroky z chudinských fondů 19 osobám po 65 K a 13 po 40 K. V pokladně ponecháno pro Josefa Dvořáka, slepce ve Dřevčicích 600 K a pro Marii Hantákovou ve Dřevčicích 240 K, zbytek pro nahodilé příspěvky.

Revise

Revise obec. účtů provedena úředníky okres. úřadu s příkazem uzavírání knih koncem roku bez ohledu na nedoplatky jakéhokoliv druhu.

Poplatky

Za půjčení obecního strojku na rozsévání jetele usneseno vybírati 50 haléřů za hodinu.

Domovské

Přijat do svazku obce Josef Novák z čp. 39, do Nosetína František Pejša na Kvašťově, rodem z Kaliště.

Počasí, Úroda

Po celý leden vytrvale mrzlo; mrazy 32℃. V únoru mírněji ale více sněžilo a válo. V březnu počasí nestálé (18℃). V druhé polovině dubna se oteplilo a 21. byla první bouře. Polní práce v plném rozsahu. Od 8. června, dne zasvěceného Medardovi, pršelo denně, takže se osvědčilo přísloví: „Medardova kápě čtyřicet dní kape!“ Žním bylo počasí příznivé, v srpnu sucho, teplota až 40℃. Také otavy se dobře sklízely, ale ozimého krmení bylo málo pro nedostatek vláhy. Sklizeň obilí obstojná i ovoce, ale nedostatek stromoví. Až 9. října opět počalo pršet. Také brambor bylo hojnost. Podzim mírný až koncem roku počalo sněžiti a přituhlo.

Ceny

brambor v říjnu 66 K za q, švestky 6-10 K kg, jablka 5-10 K, hrušky 6 K, mléko 2,10 K l, máslo 32,60 K – 35,20 K kg, husa 150-300 K.

Populace

V r. 1942 narozeno v obci zdejší 6 děvčat, 5 hochů; zemřelo 6 mužů, 2 ženy, 2 děti; bylo oddáno 8 párů. Na farnosti narozeno 8 hochů, 9 děvčat, zemřelo 8 mužů, 5 žen, 3 děti; oddáno bylo 21 párů.

Dodávky

z oseté a osázené plochy: brambor dodáno na podzim 2018,21 q na jaro upsáno 1067,95 q uznané sadby 292,50 q pro lihovar 30 q. Sklizeň obilí: 318,19 q pšenice, 866,90 q žita, 563,62 q ječmene, 437,69 q ovsa podle formulářů a skutečný sklid: 336,46 q, 947,27 q, 571,29 q, 468,44 q. Předpis dodávek: 175 q pš. 625 ž. 270 ječ. a 71 ovsa. Od srpna do ledna 1943 dodáno pšen. 123,11 q ž. 524,24 q, ječ. 406,24 q, ovsa 113,30 q (v tom zahrnuto 11,30 q, které dány při kontrole dne 1.2.1943).
Určení osevu na podzim 1942 a jaro 1943: 96 ha pšenice a žita, 31 ha ječmene; rozvrženo: 28,05 pšen., 70,30 žita, 32,25 ha ječmene, což zemědělci dobrovolně oseli více. Určena také 2 % plocha k osevu mákem (u větších zemědělců = 5,11 ha a 21 ar hořčice). Dodáno bylo 97 kusů hovězího dobytka, 53 vepři; mimo to k chovu odprodáno 36 kusů hovězího dobytka. Předpis dodávky masa činil 292 q hovězího a 69 q vepřového.

Sport

V roce 1942 sehrány byly na domácím hříšti 3 přátelské zápasy v kopané a tři na cizích hříštích. Příjem činil 287,80 K, vydání 276,30 K, zbytek použit na opravy rekvisit a korespondenci. Na rok 1943 se připravuje 8 přátelských zápasů a sportovní den na 1. srpna. Zdejší družstvo fotbalové není nijak organisováno, hraje místní mládež N. S., která má nedostatek hráčů. –


rok 1943 >>>
<<< rok 1941
<<< zpět na Kroniky a matriky