Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1943

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 336 – 350.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Mirce Dvořákové

1943

Příděly

Na vánoce měly býti rozdělovány na dětské lístky mandle a hrozinky, ale došly o 3 neděle později. Bylo vydáváno po 10 dkg jedněch, neb druhých. (10 dkg hrozinek 2,80 K, mandlí 6,80 K) Sušené švestky, ořechy, pomeranče nebo citrony jsme neviděli. Příděl cukrovinek činil 20 dkg, ale jen pro některé obce. Od 44. zás. období (17.1.) budou období krýti s obdobími v Říši, takže toto bude třínedělní a od 7./2. bude se počítati 46. období.
Vstupujeme do letošního roku s nadějemi, že snad válka nebude tak dlouho jako byla. Že nad prostorem Čech a Moravy nespadla žádná puma, musíme vděčiti osudu. Věříme, že náš národ i vlast jsou v rukou Prozřetelnosti, která nás neopustí! – Od 1. ledna je také petrolej na lístky, vydané do konce r. 1944 a sice příděl činí na leden až březen na domácnost po 2 l, s osvětlováním chléva 3 l.

Pracovní

26. února učiněn projev vlády k zahájení mobilisace sil k totální válce, která má postihnouti mnoho lidí a i živnosti budou za tím účelem uzavírány. Panuje nejistota o tom, kdo bude povolán a které živnosti uzavřeny. Potravinářské obchody jsou zatím vyjmuty a ty podniky, které pracují pro brannou moc neb říšské účele snad také mají naději na obstání. Zde pracuje pro Říši truhlář Jindřich Bradáč (má zakázku 300 stolů a 50 z nich hotových). Kromě šití vojenských obleků krejčími, jiné dodávky zde zatím nejsou. – Někteří dělníci z Říše se vrátili jako pro tamní práci nezpůsobilí. (Jaroslav Dvořák z Kaliště. Josef Podzimek je na zdravotní dovolené. Jinak v Německu pracují: Jaroslav Mol, Emil Kabát, Bedřich Havel, Štěpán Šitner, Václav Zelenka, Václav Mol a Josef Koptiš.)

Stromořadí

topolů u silnice k Jistebnici v počtu 30 vykáceno následkem zmrznutí v minulých létech. Zase jedna ozdoba obce zmizela.

Kampelička

7. března konala valnou hromadu. Účetní uzávěrka za r. 1942 vykazuje obraz 4,942.614 K, stav vkladů na vkladní knížky 2,290.809,-, na běžné účty 98.234 K, zápůjček 569.415 K, stav reservního fondu 121.177 K, zvláštního fondu pro kurs. rozdíly na cenných papírech 28.311 K; uložené přebytky u ústředí 1,523.620 K. Zisk čistý činil 539,- a členů je 207.

Poplach

19. března o ¾ 10h večer vyrozuměna čet. stanice, že v lese Bečovém u Vlksic byli zjištěni 4 muži neznámého původu. Vyhlášena pohotovost a většina mužů svolána ku hlídání silnice a okolí, aby bylo zjištěno, kam neznámí směřují. Pohotovost vyhlášena ve všech obcích od Kovářova k Opařanům. V lese u Sepekov (Chlum u Božetic) nalezen jeden z neznámých ve spánku; byl to ruský zajatec, vysílený, se dvěma bramborami v kapse.

Příděly

Od 5. dubna vázáno také droždí na lístky a sice 40 gr na osobu a období, což nestačí běžné potřebě. Od 12. dubna zmenšen příděl kuřiva ze 40 na 35 cigaret týdně a odpadly přídavkové lístky pro dělníky.

Rozpočet obecní

27. února schválen rozpočet na r. 1943. Schodek činí 25.151; usneseno zavésti dávky z používaných místností (15 K) z elektrické energie, dále obec. přirážkou 80% k dani činžovní (ze základu 2538,30 = 2030 a 290% k ostatním daním ze základu 7970,15 = 23114) byl by schodek uhražen.

Potřeba rozpočtová:                                            Úhrada:
Ústřední správa                     14.862,- K                   –
obecní jmění                            1.720,- K               4.205,- K
bezpečnost                               5.046,- K               3.585,- K
obecní přirážky                               –                    13.500,- K
zdravotnictví                              2.570,- K
komunikace                               1.200,- K
sociální péče                              3.500,- K
školství                                      9.942,- K
na dluhy                                    4.242,- K
43.102,- K              17.951,- K

Elektrisace: stav dluhu ku 31/12 1942                         K  88.605,-
úroky na rozpočtový rok                           K    4.242,-
na splátku                                                    K 73.455,73

V rozpočtu navržena odměna starostovi 4500,- (+500,-), pokladníkovi 2000,- (+500,-), strážníkovi 1200,- (+200,-) náhrada hotových výloh 2000,- (+500,-) čištění a úklid 600,- (+550,-) psací potřeby 1362,- (+662,-) poštovné a poselné 1200,- (-300,-) členství ve svazu 120,- (-80,-). Obecní budovy: opravy 500,- (+100,-) kominík a pojištění 400,- (+50,-), daně 370,- (+70,-) pozemková 450,- (+50,-). Bezpečnost: hasičský sbor 2746 (+) ponocnému 1000 K, na hasič. skladiště 1100,- (-300,-). Zdravotnictví: byt lékaře 1500 K, udržování studní (čtyřech) 600,- (+450,-), drnomistr 470,- (+170,-). Schodek rozpočtu chudinského 3300,- (+) humanitním spolkům 100,- (+) starobní podpory 100,-. Školství: schodek škol. rozpočtu 6421,- (+641,-) újezd Chýšky 1083,-, školní paušál 250,-, lidová škola 1838 (+) obecní knihovna 300,- (-10,-) pamětní kniha 50,- K. Úhrada: snížena v hl. II. z polí o 300,- (na 2200,-) za lesní trávu 500,- (+) nájemné 1160,-, z cen. papírů 45,-. Dávky ze zábav 1000,- z přírůstku hodnoty nemovitostí 1500,- (-2900,-) z používaných místností (platí se z každé obytné místnosti) 6060,- (+1560,-), 10% z porážek 350,-, z elektr. energie 730,- (-1770,-) z úředních výkonů 600,- (+50,-). Příděly: z vyrovnávacího fondu 3711,- (+126,-). Z komunikací 50,- (poplatky za používání obec. statku) (+).

Obyvatel

má toho času obec 569.

Účty

za r. 1942:                    Příjem:                          Vydání:
Ústřední správa          1 383,50        K             13 546,95
obecní jmění                3 322,-          K               1 907,60
přirážky                      58 600,15       K                3 354,60
příděly                          3 695,70        K                       – –
bezpečnost                        22,-          K                 2 801,50
zdravotnictví               3 535,80        K                 2 400,-
komunikace                7 838,20        K              11 222,50
zemědělství                 29 032,-        K               28 948,60
sociál. péče                     862,80       K                 1 202,80
školství                                – –            K                 6 450,-
dluhy                                   1,50        K                69 395,40
108.293,65         K              141.239,95

Uložené vklady 132.925,40, vrácené peníze 1116,70; mimořádný příjem 142.424,- vydání 19.356,30, hotovost 1./1. 2.983,- 31./12. 27.284,05, saldo 321.923,05 K. Mimořádný příjem se skládá: z vráceného přeplatku 610,- K, vrácené zálohy pro Selectu 44.996,-, vrácené subvence od min. veřejných prací 28.150,-, 70% z akcií elektrárenských 63.600,- a z dividendy 5068,- K; na dluhu elektrisačním ubylo 69.395,40 a zbývá 88.604,60. Jest předpoklad, že obnos bude během roku splacen. Staré české přísloví: z čeho největší strach nejspíš dobře dopadne, při elektrisaci obce naší se plně osvědčilo. Snížiti dluh podařilo se příjmem dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí a příspěvkem šlechtitelské stanice Selecty na Větrově 25.758,70 K.

Koncese

autodrožkářská povolena Jindřichu Janouchovi, domkáři v Nadějkově č. 9. Následkem potíží s přídělem benzinu sotva bude moci dopravu zahájiti.

Tajemník

K výkonu dozorčí služby povolán J. F. Dvořák a na jeho místo určen Antonín Bidlo, vrchní čet. strážmistr v. v.

Radio

19. a 20. dubna odebírány z radiových přijímačů „krátké vlny“. Všichni majitelé vyzváni do hostince u Kramperů, kde pověřená firma J. Kubec, Strezmíř, odmontovala vinutí krátkých vln a vystaveno každému potvrzení. Vhod to žádnému nebylo, ale co naplat!

Divadlo

26. dubna odpoledne a večer sehrál „Fikar“ div. pohádku F. Baleje: „Obušku, hýbej se“ za hojné účasti. Vybráno 2386,-, vydání 866,90 K. Z čistého výnosu věnováno škole 1000 K a Deylovu ústavu pro slepé 500 K.

Výchova mládeže

28. dubna uspořádána přednáška okresního pověřence Kuratoria pro výchovu mládeže, Jaroslava Kříže za účasti členů výboru Čtenářsko-ochotnického spolku Fikar, rodičů a mladistvých od 14-18 let. Podány informace o úkolech výchovy kuratoria a předvedena dvěma instruktory „vzorná hodina“ s přítomnými hochy v počtu 19. Byla provedena cvičení prostná, hry a t. zv. duchovní výchova s orientací na řád, zavedený v Čechách a na Moravě po 15. březnu 1939. V době, kdy tělovýchovné organisace byly rozpuštěny, nebylo by na újmu mládeži, kdyby k tělesné zdatnosti v duchu povinností občanských i kázně byla vychovávána a bude-li vedena dobrými Čechy, česká zůstane! Vycházeje z tohoto stanoviska a v předpokladu, že by jinak sokolské nářadí mohlo býti z obce odebráno i jinaká činnost spolková zastavena a jmění spolku převzato, dále pak, že by i naše děti do vzdálených obcí byly povinny docházeti, rozhodl se spolek Fikar převzíti kuratorní činnost. Cvičitelem ustanoven Karel Kaprál, pekařský dělník jako místní vedoucí M. N. S. a sportovec. Zahájení výchovy mládeže stalo se 16. května a to dětí od 10 – 18 let, které se na cvičení dostavily v hojném počtu. Po proslovu starosty obce a instruktora z Petrovic v sále hostince u Jandů, odebrala se mládež na hříště, kde se 107 hochy konány pochodové cviky od ½10 – 12 h. Děvčata necvičí, není instruktorek. (Ovšem, že byla také předčítána „nová duchovní orientace“, ale nebyla brána vážně, neboť ji všichni považují za samozřejmou nutnost v dané chvíli, právě tak, jako nelze zabavením „Dějin“ Palackého smazat českou historii!)
Dalšími cvičiteli byli Václav Bär a Miroslav Hrubant.

Radio

5. května z příkazu okresního úřadu č. 317 pres. na základě výnosu zemského presidenta byl obecnímu úřadu přidělen rozhlasový přijímač v ceně 2365 K. Poplatek z koncese hradí obec.

Příspěvky

Na opatření nezletilého příslušníka obce Stanislava Jíšky ve věku 6 let usneslo se obec. zastupitelstvo přispívati 200 K měsíčně Josefu Havlíkovi v Rosičce, který jej má na výchově.

Poškození lesa

Poškození obecní paseky, kterou zavinil zapálením ohně školák Businský z Busínů uvolil se nahraditi otec.

Daně

31. května přeměněna daň důchodová u zaměstnanců v daň ze mzdy, kterou má srážeti zaměstnavatel zaměstnancům, pokud jejich příjem dosáhne 18000 K ročně.

Sbírka Soc. pomoci

20. května proveden výběr „národní daně“ pro Sociální pomoc místním důvěrníkem (K. Jindrák) mezi zemědělci, svolanými do hostince „u Pánků“, za účelem plateb za mletí a výdeje přiznání k dani z obratu. Výběr proveden podle výměry od 1ha a ze 71 zemědělců zaplatilo 45 po 11 K dle tabulky; od 16 zemědělců v Kališti 176 K a od 10 z Hubova 138 K vybral obecní posel.
Ostatním povoláním určeno odvésti 1% z příjmu a živnostníci vyzváni zvláště svými skupinami odvésti příspěvek přímo.

Přesídlování

V okresu neveklovském bylo nařízeno přesídlení obyvatelstva a to již loni. Nyní se dovídáme, že takto postižen jest i okres sedlčanský a to město Sedlčany má lhůtu do 1. srpna t.r. Dokonce se proslýchá, že i na sedlecký okres dojde a to prý až po Modlíkov; úředně není to známo, ale lidé žijí v obavě před možností vystěhování.

Stromů sázení

3. června z podnětu Čt. ochot. spolku Fikar konána porada o výsadbě ovocných a okrasných stromů, ku které sezváni zástupci obcí i korporací, ale kromě tří zástupců „Selecty“ a místního předsedy Svazu zemědělství, Františka Masáčka, byla velmi málo navštívena. Propagaci výsadby stromů dáno heslo: „Naše pětiletka – deset tisíc stromů do Nadějkova a okolí“. Pro nepatrnou účást i zájem porada pozůstávala pouze s projevu jednatele „Fikaru“ a předseda místního svazu čes. zemědělců bude se informovati na okresním úřadě o možnostech, které by napomohly sázení stromů podél silnic. Má býti dle návrhu projevu vznesena žádost na spolky i rodáky a příznivce Nadějkovska o finanční pomoc. „Fikar“ byl by ochoten sehráti 2 představení ročně ve prospěch akce, Kampelička by přispěla na každý desátý vysazený stromek 10 K a ostatní dle možnosti by mohli přispěti. Také by měl být proveden soupis zájemců o stromky a školkařským závodům učiněn dotaz o cenách a dotačních podmínkách.

Příděly

V 50. zás. období (31./5.-27./6.) zkrácena dávka masa z 1400 na 1000 gr a místo masa lze obdržeti 250 gr ječné mouky.

Divadlo

20. června o pouti, která letos byla bez jediné atrakce, sehrál „Fikar“ veselohru bratří Branaldů: Naše tchýně odzbrojuje. Účast byla tak hojná, že obecenstvo se nemohlo do sálu u Jandů stěsnati a muselo proto býti odkázáno na opakování hry dne 4. července. Vybráno 2620 K a z čistého výnosu 1573 Kč věnováno na stromkovou akci 1000 K.

Kopaná

Také odpoledne za pěkného počasí sehrán přátelský zápas v kopané Nadějkov = Jesenice v poměru 3:1. Vybráno na příspěvcích 600 K.

Divadlo

4. července divadlo opakováno a příjem činil 580 K, vydání 328 K. Z výnosu věnováno 250 K Vincentinu.

Italie

26. července odstoupil ze svého úřadu Benito Musolini, vůdce fašistické Italie.

Okresní úřad

15. července přesídlil okresní úřad ze Sedlčan do Votic následkem přesídlování města Sedlčan a okolí.

Ceny piva

Od 1. srpna zvýšena cena piva ½ l ze 2,20 na 2,40 K; rovněž plzeňské zvýšeno o 20 h na 3,40 za ½ l.

Kopaná

Téhož dne uspořádán zápas v kopané Nadějkov = Petrovice a to pro Petrovice 15:1, ježto zdejší sportovci si přizvali hráče = profesionála. Na vstupném vybráno přes 2000 K.

Divadlo

Večer měla býti sehrána „Fikarem“ div. hra J. Barnáše: Most nejkrásnější, ale nedošlo povolení od okresního úřadu a tudíž hrálo se až 8. srpna.

Želvy

Do Prahy došlo několik vagonů želv, takže se dostaly i k nám po 20 K pro radost dětem.

Hasiči

12. srpna odevzdal hasičský sbor povinně 36 kg mosazného šroubení a obdržel za kg 2,50 K! Náhradní šroubení k hadicím litinové a hliníkové musí obec platiti 65 K za kus (1200 K).

Kouzelník

14. a 15. srpna měl zde kouzelné představení Longmark a předvedl různé triky s kartami, koulemi, prsteny, kruhy a kartony. Vstupné od 8-15 K a bylo plně obsazeno. Ilusionista je 2,15 m vysoký.

Divadlo

22. srpna opakováno divadlo: Most nejkrásnější. Příjem 822, vydání i z 8.8. 1329,-, zbytek obou představení 932,90 K ve prospěch M.N.S., která věnovala na stromkovou akci 435 K.

Úpravy obce

Strž u Kužele upravena nákladem 404,40 K Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“, který pečuje o zkrášlení obce i okolí podle možnosti.

Kontroly

Od 15. srpna do 15. září jsou přísné prohlídky zavazadel na nádraží na venkově i ve městech a rovněž i na křižovatkách silnic a u poštovních úřadů (před budovou). (Poštovní balíčkový ruch je velmi čilý, ale k otvírání balíčků na poštovních úřadech, pokud známo, nedochází.) Je trestné zasílati neb převážeti potraviny jako tuky, mouku, chléb, vejce, mák, mléko apod.

Mlýny

Od 1. srpna do 15. září jsou uzavřeny mlýny.

Italie

9. září ráno byla ohlášena radiem bezpodmínečná kapitulace Italie, kterou vláda maršála Badoglia podepsala 3. září.

Úmrtí

10. září za hojné účasti občanstva konal se pohřeb dlouholetého člena obecního zastupitelstva, listonoše a horlivého ochotníka Františka Fary. Zemřel v táborské nemocnici následkem vnitřního krvácení ve stáří 49 let. V Nadějkově postavil domek čp. 91. Čest památce oblíbeného občana!

Lidová škola

26. září zahájila lidová škola hospodářská zde svojí činnost. Školu navštěvuje 21 chlapec a 16 dívek z obcí Nadějkova, Petříkovic, Starcovy Lhoty, Modlíkova, Vlksic, Nosetína a Stříteže. Rozpočet činil 5113 K na výdaje osobní a 1250 K na výdaje věcné.

Čas

4. října opět zaveden pravidelný čas o 2h ranní a hodiny posunuty o hodinu zpět.

Kolkovné

1. října kolkovné z obchodních knih a účtů zrušeno vládním nařízením.

Věnování, dar

3. října předána Kampeličce v Nadějkově věnovací listina archiváře Františka Teplého v. v., který zde před 50 lety jako kaplan působil a po požáru r 1893 o sbírky pro postižené osadníky velmi se zasloužil, ale nevděk sklidil! Věnovací listina zní: „Věnování: Obnos 5000 K slovy pět tisíc korun zůstane vložen jako stálý vklad ve Spořitelním a záložním spolku, Kampeličky v Nadějkově. Úroky z něho každoročně počátkem ledna obdrží potřebná žena nebo muž z vesnic přifařených do Nadějkova, včetně sám Nadějkov, jenž je zároveň příslušník těchto obcí s předností toho, jenž se po celý život zabýval zemědělstvím. Osobu po společné poradě určí: důstojný pan farář v Nadějkově, majitel mlýna Micáskova a předseda spolku Kampeličky v Nadějkově – a to tak, aby pořad dědin se dál střídavě. Žádám, aby se o tomto věnování co nejméně mluvilo a nic v žádných novinách neuveřejňovalo.“
V Malenicích na Šumavě, 19. září 1943, Frant. Teplý, v.r.

Zajatci ruští

5. října při hledání hub v lese „Zadní vrchy“ poblíže rybníka „Pilařského“ byli spatřeni dva neznámí muži, v nichž zjištěni ruští zajatci: Ivan Načenko – Leutnant čís. 1072 a Alexandr Galkovski – Leutnant č. 172875 a 6. 10. dopraveni na něm. vojenské velitelství v Praze. Na zajatce byl upozorněn chlapcem Rudolfem Dvořákem št. strážmistr Oldřich Svoboda se svým tchánem. Svoboda poslal chlapce na čet. stanici a zajatci zatčeni pak š. str. Boh. Zoulem a str. Ant. Miláčkem. (Dle protokolu čet. stanice.)

Stromořadí: dar

11. října věnovala na stromořadí v Nadějkově Marie Jirásková, choď komisionáře z pražských jatek, obnos 1000 K s přáním, aby za tuto částku byly na náměstí vysázeny lípy. Za výše uvedené i za toto věnování kronikář jako pokladník Kampeličky i jednatel Čt. ochot. spolku „Fikar“ dárcům poděkoval.

Divadlo

17. října sehrána „Fikarem“ divadelní hra Jos. Kubíka: „Mlýn na samotě“. Příjem činil 2157 K, vydání 1089,60 a ze zbytku věnováno hasičům 800 K a 267,40 K na „stromkovou akci“.

Knihovna – dar

11. listopadu došlo 16 knih jako dar ministerstva lidové osvěty a to: Christophe: Wir tragen den Tod übers Meer, Jaques N.: Die Karte auf der Kugel, Ullenbusch: Jürgen Wullenwever, Von den Karavanken bis Kreta, Blunck R.: Hugo Junkers, Dorfler: Vendelín, Hering E. Hansa, Unger H.: Germanin, Jung H.: Otroci konvojů, Klik Jos. Dr: Čechy a Morava v rámci dějin, Lažnovský K.: Od horníka k novináři, Varšavskij Dr S.: Vláda lži a podvodu, Wirsig G.: Bez mezí a hranic, Brikcius M. A.: Země zrady, Machát A.: Schubert, muzikant boží, Šimáček M. A.: Lačná srdce. (Knihy vesměs válečné propagace a vždy jen jako Popelka kniha českého autora. Válečná literatura není ani vyhledávána, ani čtena).

Kopaná

14. listopadu utkal se na místním hřišti Nadějkov – Božetice – Jistebnice. Zápasu přes nepříznivé počasí přihlíželo hojnost obecenstva. Byly též rozdíleny ceny: Nadějkov – pohár (věnoval MUDr K. Houda) Božetice – bronzovou sošku a Jistebnice – praporek. Vstupné 10 K.

Dodávky

Počínaje hospodářským rokem 1943/44 od 1./8.1943 přepočítávají se dodávky dobytka, mléka a olejnatých semen na t. zvané mléčné jednotky (1 kg mléka o tučnosti 3½% – 1033 l). Na kg hovězího masa počítá se pět jednotek a zemědělec je povinnen odvésti z 1 ha kontigentní plochy (rolí, luk a ¼ pastvin) tisíc jednotek. Vepřové maso – šest jednotek, olejnatá semena – šest. V prvním čtvrtletí byla předepsána povinnost 100 jednotek, z nichž ¼ v mléce, jinak pro zemědělce nastupují trestní opatření zrušením chovu koz, husí a kachen, aby bylo ušetřeno krmivo pro zvýšení užitkovosti krav. Obilí po odpočtení samozásobitelských dávek (13,30 kg pšenice a žita na jednu osobu a čtyřnedělní období) a obilí k setí (na 1 ha 210 kg žita, 220 kg pšenice, nebo ovsa a ječmene) povinen jest zemědělec odevzdati všechno kromě krmného obilí (ovsa a ječmene), které si může ponechati pro potřebu v hospodářství. Olejnatých semen, hlavně máku, nařízeno loni síti 2%, letos 4½% orné půdy. Přibližně se odhadovala letošní sklizeň na 14 q z ha. Letošní předpis dodávky brambor všeobecně nebyl splněn vzhledem k neúrodě a proto spotřebitelská dávky 75 kg na osobu od 14./11. – 1./4.44 musí vystačiti o měsíc déle. Na sadbu ponechány 4 q na míru, 200 kg na osobu a ostatní od 3 cm v průměru nutno odevzdati.

Stromořadí – sázení

17. listopadu došlo od firmy J. Balín, Klatovy 20 lipek po 33 K a z nich 14 vysázeno žactvem lidové školy hospodářské. Kolíky k nim daroval František Beneš, rolník a starosta obce Petříkovice ze Šichovy Vesce. Ostatní lipky vysázeny kolem hříště a u hasičského skladiště. Na stromkovou akci přispěli: „Fikar“ 1917,40 K, Marie Jirásková, Praha, 1000 K, M.N.S. 435 K, Jaroslav Kaprál, učitel hudby, Praha, 200 K, MUDr Václav Chyba, Dobříš, 200 K; příjem činil 3852,40 K, vydání 2164,30 K (20 lip, 30 javorů), zbývá 1702 K včetně úroků. Rovněž došlo jako dar od firmy Selecta, Praha, 25 vlašských ořechů k vysázení na jaře.

Velkostatek

30. listopadu převzat zdejší velkostatek do státní správy; doposud byl pod vnucenou správou.

Příděly

od 13. prosince do 9. ledna na 57. zás. období vydán zvláštní příděl cukru 250 gr a pšeničné mouky jemné 500 gr na osobu. Na vánoce pak byl příděl 50 cigaret a 31. prosince opět 50 cigaret jako přídavek.

Rekvisice

Do obce dostavila se vyšetřující komise, zjišťující zásoby brambor, ze kterých byli zemědělci povinni dodati ještě ze samozásobitelských dávek 40 kg a sadba snížena na 360 kg na míru. V některých případech vyměřeny pokuty.

Divadlo

26. prosince sehrál „Fikar“ div. veselohru od Viktora Fraňka: Testament strýce Fabiána. Příjem činil 2696,50 K, vydání 2140,60 Kč; ze zbytku věnováno na stromkovou akci 655,90 K. Sál byl naplněn do posledního místa a na výtky drogisty Františka Bernada pořadatelstvo oznámilo obecenstvu aby vzadu nehlučelo, dítky do 16 let aby opustily místnost a všichni příště zaujali svá místa včas. K další výtce se později výbor usnesl omeziti počet míst k stání na 150 (bylo až 244) a úbytek pokladní vyrovnati zvýšením vstupného a to: I. místo 10,- II. místo 8,- k stání 6,- (bylo 7,- 6,- 5,-).

Počasí

v únoru a březnu pěkné, takže lidé vyjeli do polí a seli. Do 26. března ani nekáplo; byla obava ze sucha, ale pak přece zapršelo. V dubnu se dostavily plískanice a chladno, později slunečno, takže nejen třešně, ale i švestky rozkvětly, ale 30. dubna padal opět sníh a kroupy, takže i počátek května byl chladný. Velmi teplé a suché počasí potrvalo téměř celý srpen, takže lidé se notně potili, ale úroda zrna i slámy byla hojná. Žitné klasy se stéblem narostly až 2½ m vysoké. Následkem veder, které v týdnu do 22. srpna dosahovaly 40℃ (v Praze prý až 54℃) bylo málo píce a otavy vyschly před kosením.

Populace

V letošním roce narodili se zde 4 hoši a 4 děvčata; zemřeli 4 muži a 4 ženy.

Úroků dělení

20. prosince rozděleny úroky z chudinských nadací (2561,- a zbytek 328 K z r. 1942) 19 osobám po 50 K a 13 po 35 K, pro Annu Koflákovou v Ražici a Annu Dvořákovou v Popovicích po 600 K jako roční podpora a zbytek ponechán pro mimořádné výdaje.

Dluhy

Zemská banka vyhověla výpovědi obce zbytku elektrisační zápůjčky v částce 20.287 K, kterou obec zaplatí.

Škola

Příspěvek obce na lidovou školu hospodářskou činí 250 K za rok.

Domovské

Do Jistebnice přijat Rudolf Havel, nar. 1903, s rodinou. Do obce svoříšské přijat Jan Havel, nar. 1887, s rodinou; do Prahy přijat Rudolf Vacek (1892) s rodinou, Adolf Buzek s rodinou do Ďáblic a František Koflák s rodinou do Prahy.

Příspěvek na hříště

Na podanou žádost N. S. udělilo ministerstvo vnitra příspěvek na úpravu hříště a cvičiště 5000 K, které došly koncem roku. Deylovu ústavu pro slepé zasláno 50 K.

Dodávky

Předpis dodávek v r. 1943 činil: pšenice 313 q (dodáno 217 q) žita 930 q (1067 q), krmného obilí 190 q (253 q s uznaným osivem), máku 35,98 q (13,45 q) luštěnin 60 kg (25 kg), brambor 2845 q (dodáno 1904,25 q).
Předpis dobytka: 292 q hovězího (dodáno 267 q), 89 q vepřového, dodáno 26,10 q; předpis sena 58,10 q, dodáno 45,05 q, slámy 40 q, dodáno 37 q. Předepsáno také 145 hus, dodáno 116 hus; ze 76 kachen dodáno 63 kusy.

Ceny

Ačkoliv úředně stanovené ceny obilí, mouky, zemědělských a jiných výrobků, zboží apod. jsou téměř stejné jako v roce 1939, jsou ceny mimo odměřených dávek a dodávek na tak zvaném černém trhu vysoké a značně stoupají; přes to, že obchod takový je stíhán, nelze mu zabrániti. (Husa až 3000 K, mouka 15 – 20 K za kg, máslo 300 – 500 K, rovněž i sádlo a maso. Lístek na odběr masa 150 K i více.)


rok 1944 >>>
<<< rok 1942
<<< zpět na Kroniky a matriky