Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1921

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 21 – 24.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1921

Volba do místní školní rady

6. ledna provedena volba podle nového řádu do místní školní rady čtyř členů: Rubeš Jan, říd. Učitel a starosta obce; Blažek Jan, správce velkostatku; Buzek Jan, rolník Hubov; Dvořák František, chalupník Kališť a tří náhradníků: Mašek Josef, domkář; Kříž Jan, tesař; Kaprál Josef, pekař. Kromě těchto jsou členy zástupcové učitelstva: Fikker František, Bohuslávek Čeněk; přiškolené obce mají tři členy: Bláha František, statkář Lhota Starcova; Hloucal Ignác, starosta Petříkovice; Dvořák Václav, starosta Vratišov. Slib byl složen do rukou okresního inspektora Průchy Aloise dne 27. dubna.

Cestné a pokuty

28. března zrušeno cestné starostovi nebo radnímu při pachtu nebo parcelaci pozemků. Stanoveny pokuty při přistižení na poli nebo louce: z husy neb kahny 2 Kč, kozy a dobytka vepřového 6 Kč, krávy 10 Kč, přejetí přes cizí pozeme 20 kč, zničení stromku 40 Kč, vytržení kůlu u stromku a zničení keře 20 Kč.

Sbírka Čsl. Č. Kříži

Provedena sbírka pro Čsl. Červený kříž, která vynesla 65 Kč.

Příjmy obce a chudé pokladny

10. března po prozkoumání příjmů, vydání a rozpočtu finanční komisí jeví se tento obraz: příjem 6403 Kč 81 h, vydání 8485 Kč 69 h – nedostatek 2081 Kč 88 h. Příjem chudé pokladny 402 Kč 24 h, vydání 1789 Kč – nedostatek 1386 Kč 76 h. Celkový nedostatek obnášé 3468 Kč 64 h.

Půjčka přijata. Husova hranice.

26. června čtvrtá půjčka Čsl. Republiky naší obcí upsaná byla přijata. Stanoveno páliti každoročně hranici Husovu dne 5. 7. na Homolích a při tom patřičně promluviti.

Dar Duška Josefa pro chudé

24. července lásku ke své rodné vlasti a obci dokázal opětně Dušek Josef, obchodník z amerického města Chicaga, který pro místní chudé zaslal 5000 Kč. Týž obnos rozdělen tak, že místní chudí dostanou 4/5 a škola na knihy 1/5. Kvitování, že peníze došly učiněno poděkováním a uveřejněním v Národní Politice a Českém Jihu.

Obecní knihovna

14. července knihovna od spolku Fikar převzata obcí do správy a do ní zařaděny knihy z knihovny učitelské a studentské.

Počasí

V roce tomto zima byla příliš mírná, skoro úplně bez sněhu, ale mnoho dešťů. Měsíc březen byl lepší května i června, kdy bylo deštivo a studeno. V červenci bylo neobyčejné parno a sucho, teplota obnášela až 36°C na slunci. Obilí, červnovým deštivým počasím ve vzrůstu zdržené, úplně uschlo, takže do půl srpna bylo zcela po žních. Louky nedostatkem vláhy jsou vypáleny, podobně i jeteliny, otavy nebudou zcela žádné. Proto ceny dobytka klesly, kráva před 4 týdny stála 2000 Kč, nyní prodána za 800-900 Kč, 1 kg masa hovězího stál té doby 16 Kč, na pout anenskou 8 Kč… 1m dříví palivového 36 Kč 44 h, povoz do Tábora 120 kč. Nesprchlo po celé léto až do konce října, proto zjevil se citelný nedostatek vody v celé obci.

Mniška

Ve zdejších lesích objevila se mniška a její zkázonosné dílo se již ukázalo za bažantnicí a v Zadních vrších. Ničí se pálením, mačkáním, chytáním (až 30 tis. kusů denně sebraly děti školní), 1 hoch za sbírání měl 5 Kč denně.

Akce pro Rusko

4. září usneseno v pomocné akci pro hladovící Rusko, že obec zaujímá stanovisko zamítavé, protože užitek celé sbírky pohltí bolševici a tím postavení své posílí. Do pomocného výboru zvoleni Dr. Blabol Jan a Jindrák Jan.

Trhy

Také navrženo obnoviti v našem městečku trhy, jednání obstará Dr. Blabol a místní starosta Kaprál Josef.

Mobilisace

21. října v pátek přilétl aeroplánem vládychtivý bývalý císař Karel Habsburk s manželkou Zitou do Šoproně v Uhrách, chtěje se ujati vlády. Došlo k boji mezi maďarským vojskem pro něho získaným a vojskem vládním. Jeho druhý pokus již zmařen. Aby mír střední Evropy nebyl vícekrát porušován podobnými skutky Habsburků, byla nucena také Malá Dohoda zvýšiti stav vojska mobilisací. Náš stát povolal do zbraně 5 nejmladších ročníků zálohy (1895….. 1899) dne 25. října. Branci nastupovali s nadšením, protože věděli, proti komu mají bojovat.

Orientační tabulky

4. prosince ve schůzi obecního zastupitelstva byl Dvořák Stanislav, krejčí, ustanoven členem knihovní komise. Také byl povolen náklad 400 Kč. na zakoupení orientačních tabulí pro obec a tyto hned objednány. Požádána okresní správní komise v Sedlci, by cestáři patřičně stromy u silnice i silnici spravovali.


rok 1922 >>>
<<< rok 1920
<<< zpět na Kroniky a matriky