Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1939

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 255 – 277.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1939

Zaměstnanci propouštění

1. ledna bylo uveřejněno vládní nařízení o státně zaměstnanecké, poměru vdaných žen, a dána všem provdaným ženám ve veřejných službách lhůta k dobrovolnému výstupu ze služby do 16.l edna s tím,že obdrží buď odstupné, rovnající se 8% služného za prvních deset let a 6% za další léta zaměstnání, anebo přeložení do trvalé výslužby s nárokem na pensi v 55 roku věku s určitým ročním příplatkem manželovým. Které neodstoupí dobrovolně, znělo nařízení, a jejichž odchodem ze zaměstnání nebude existence rodiny ohrožena, budou propuštěny do 31. ledna se 6% a 4% odbytného, nebo s nárokem na starobní důchod. Zde v místě uposlechla vládního nařízení provdaná učitelka Bohumila Jindráková a dobrovolně se přihlásila k výstupu ze služby.

Daně

3. ledna uveřejněna nová stupnice daně důchodové, která se zvyšuje o příspěvek na obranu státu a o 3%. Příspěvek na obranu státu činil v r. 1938 80% daně důchodové.

Plesy

V Nadějkově pořádaly plesy: Spolek katol. žen a dívek u „Jandů“ 8./1., Sokol u K. Nymše 14./1., spolek dobrovol. hasičů Nadějkov, tamtéž 28./1., dobrovol. has. Vratišov u Jandů 22./1.

Sbírky. Uprchlíci.

Je mnoho uprchlíků za zabraných území. Počítá se jich na 170 tisíc v naší republice, kterým se musí dáti práce a zaměstnání, aby zajistili svoje existence. Továrník Baťa volá lidi k podnikavos­ti, vláda se stará o umístění všech, kteří byli ve státních a veřejných službách jednak propouštěním vdaných žen a jednak pensionováním starších ročníků od 55 roků. Konají se sbírky, které by pomohly opatřiti nejnutnější pro postižené, z nichž mnozí ztratili vše, aneb velmi mnoho ze svého majetku. Lidé jsou vyzýváni, aby poukazovali dary poštovní spořitelnou, aby pomohli těm, kdo pomoci potřebují. – Lidu však, který je zatrpklý a nedůvěřivý po všech událostech minulého roku, vzmáhá se nechuť ke sbírkám a dráždí jej, vidí-li na druhé straně (u nás v Sedlci a Voticích) sociálně demokratické Němce, také uprchlíky, jak docela klidně a bezstarostně žijí, vysedávajíce v hostincích u piva, bavíce se nenuceně kulečníkem a kartami, což náš český člověk si ani dovolit nemůže, aby vyšel se skrovným výdělkem. A na tyto uprchlíky platí stát od konce září denně 8 Kč na osobu! Když je zle, všichni se musíme uskrovnit i ti uprchlíci, třebaže jsou Němci. – Přes to bylo zde vybráno místní organisací strany Národní jednoty 481,40 Kč a mimo to zaslali někteří před pořádáním sbírky 220 Kč.

Branná výchova

29. ledna zahájena opět podle vlád. nařízení jak mužů tak žen od 14-30 let v sále hostince „u Jandů“. Cvičitelem a instruktorem pro zdejší obec určen Alois Koptiš, zahradník ve vojenské hodnosti četaře. Napsáním zahajovacího projevu pověřen kronikář. Účas činila as 100 osob. Branná výchova přerušena dne 7. února na neurčito.

Elektrisace

23. ledna jednáno v obec. zastupitelstvu o elektrisaci obce a 13 hlasů bylo pro a 1 proti.

Příspěvek

V téže schůzi usneseno dáti Miladě Dvořákové na pohřebné matky z čp. 66 částku 100 Kč.

Hasičské

nové stanovy schváleny.

Úroky

z fondu Duškova rozděleny 23 osobám po 25 K a 10 po 15 K, zbytek ponechán pro případ potřeby.

Nájemné

ze dvou místností obec. domku sníženo Anně Havlové za 300 K na 250 K ročně.

Domovské

Do obce pražské přijat Josef Mašek, nar. 1906 zde, Albína Janoušková, vdova po Janouško­vi, rol. synu z Hubova (pily) přijata do Prahy Bráníku.

Papež – úmrtí

10. února zemřel ve Vatikáně papež Pius XI.

Přednáška – stromy

26. února ve schůzi včelařského spolku promluvil o ochraně ovocného stromoví proti škůdcům správce dvora Větrova, Josef Truhlář. Na jeho doporučení s také na popud úřadů, proveden v obci i okolí postřik stromů.

Papež

2. března zvolen sborem kardinálů papežem kardinál Pacelli, který přijal jméno Pius XII.

Divadlo

12. března sehrál spolek katolických žen a dívek se sdružením katolické mládeže v hostinci „u Jandů“ hru Marie Lehovcové: Když odcházela, obraz ze života Anežky Přemyslovny. Při odpoledním představení účastnily se též školní dítky, ale večer byla návštěva skrovná.

Kampelička

5. března konala valnou hromadu za účasti 21 člena. Dle účetní uzávěrky ubylo loni na 50 000 Kč vkladů a i zápůjčky se zmenšily o 46 487 K; stav reservních fondů činil 117 882,22 Kč a dům čp. 19 oceněn 69 000 Kč. Členů bylo 205. Stav vkladů K4 1 741 309,15, zápůjček Kč 844 531,40.

Slovensko

14. března, úterý, sněží. – Po rychlé výměně osob slovenské vlády, jejichž politika směřovala proti soužití Slováků s Čechy a pro úplnou samostatnost Slovenska, svolán na dnešní den slovenský sněm, aby rozhodl o tom, zda Slovensko se odtrhne od čech a Moravy, či zůstane. K tomu dochází protože tyto snahy jsou plně podporovány z Německa. Vždy, když Slovan stojí proti Slovanu, neboť rozkol jejich je i jejich škodou. Slabou stránkou slovanské povahy jest, že snadno podléhá cizím vlivům.

Č.S.R.

Sněm slovenský vyhlásil samostatnost Slovenska a tedy dnešním dnem končí se mladý věk Československé republiky! Slovensko jsme kulturně i hospodářsky povznesli, ale špatný vděk sklízíme! – V 4 h. odpolední, po výsledku hlasování slovenského sněmu, odejel president republiky Dr. Emil Hácha spolu s ministrem zahraničních věcí, Dr. Františkem Chvalkovským do Berlína, aby, podle zpráv z radia, osobní rozmluvou s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem seznal, jak si představují Němci další spolužití s národem českým. S ustaranými tvářemi poslouchali lidé zprávy z radia ještě v 11 v noci. A nebyly potěšující, neboť hlásily vstup německého vojska do Moravské Ostravy a Místku dříve, než president počal jednati s říšským kancléřem.
Téhož dne večer byla „u Jandů“ schůze přípravného výboru strany Národní jednoty stále přerušována posloucháním rozhlasu, který nabádal ku klidu a pořádku s výzvou: pevně nést svůj osud, ať je jakýkoliv! –

Obsazení Č.S.R.

15. března, středa. Za sněhové vánice, kdy sněhový prach chvílemi zatemňoval obzor a za sténání i hukotu meluziny vpochodovalo německé vojsko na dnešek několika proudy na území našeho státu, aby jej obsadilo. Rozhlas vyzývá: s pevným klidem máme stoupnout ku své denní práci a mlčet! – Ve večerních hodinách přijel a vstoupil do hradu českých králů říšský kancléř, Adolf Hitler, se svým štábem. –
Vzpomínám tu na slova Jaroslava Vrchlického: „Tak bráti život, jak se podává – ó, zda v tom není světa moudrost všecka? – Tu sladký smích, tam rána bolavá. Brát s muže klidem vše a s naivností děcka Jít klidně dál a stát v svém okolí – přes potlesk těch a slova jiných rouhavá a každé ráně říci: Nebolí! – V tom jádro jest, vše jiné tvrdá pecka, v tom spása jen – vše jiné otrava! Buď slzná stopa, nebo krvavá – za krokem každým jde, že pravdou zdá se řecká ta zvěst, jež ve tmy věků hlaholí: Líp nezrodit se! Jsi-li však, buď zábava ti vše a nic ať tebe nebolí!“ – Anebo také třeba , říci si se Štefánikem: „K zviezdám, keď ťa čo sviera!“ –

Letáky

16. března přeletělo zde okolo 4 h přes padesát říšských letadel, které shazovaly letáky v řeči německé a slovenské a v řeči jen německé. Dvojjazyčné mimo jiné prohlašovaly: „V tychto krajinách nemaju byť v budoucnosti tak nemci jako slováci od čechov alebo česi a slováci od nemcov potlačení. Každý má mať možnost žít pokojne a vedla seba a spoločně pracovať a tým zajistit svoje šťastie a blahobyt.“ Německé nabádaly, aby občané německé národnosti přispěli ku klidu a pořádku podporováním snah něm.říš. vedení zajistiti všem národnostem v Čechách a na Moravě společný životní prostor a existenci a netrpěli, aby jedna skrze druhou národnost byla potlačována.

Proklamace

Odpoledne as o ½ 2 h přečetl říš. ministr zahraničí, šl. Ribentropp provolání říšského kancléře, Adolfa Hitlera na hradě pražském a zároveň články, týkající se státoprávní úpravy našeho státu k říši německé, pod jejímž protektorátem nadále jsme.

Projev presidentův

Večer o ½ 11 h vysílán rozhlasem projev presidenta Dra Emila Háchy, který nás seznamoval s událostmi posledních dnů a dalšími skutečnostmi: Musíme se přizpůsobiti dané situaci zeměpisné, kterou nám bylo určeno od věků žíti ve stálém spojení s německou říší a žíti v souladu jedni s druhými, abychom ve vzájemném porozumění šli vstříc klidnému budoucímu vývoji. O vnitřní pořádek, dle jeho slov, budeme pečovati sami. „V těsném semknutí nás všech a v řádném plnění národních povinností bude nejlepší záruka naší zdárné budoucnosti!“ – S rozechvěním řečená slova, plná pohnutí, ale i odhodlání, přesvědčovala o jejich poctivosti. –

Měna

V celé říši, tedy i u nás, jest základním platidlem říšská marka, ale v našich zemích také až na další koruna, označovaná pouze K na místě dřívějšího Kč. Za 1 říš. marku se platí 10 K. Zahraniční cena byla 5 K 25 h.

17. března za zvuku pátečních hran projelo tudy první německé auto a vojskem. Nezdrželo se a jeho dál do Sedlce. Pak ještě několik aut projelo bez zastávky.

Zbraně

19. března na výzvu okresního úřadu odevzdány na četnické stanici zbraně i náboje občanstvem z místa i okolí. As 180 loveckých pušek, mimo revolverů a pistolí, po poledni odvezeno do Sedlčan.

Vojsko

22. března přijelo k nám 25 automobilů as s 250 vojíny řískoněmecké armády a zde se ubytovali ve škole, v zámku a v hostinci „u Jandů“. Školním dětem nařízeno rychle opustit školu a vojáci se vyžádali i otevření kabinetu s pomůckami. Jinak mezi občanstvem se chovali slušně a rovněž i občanstvo k nim. Kolem polní kuchyně se seběhly děti i některé zvědavé ženy, které dostaly polévku či omáčku. Neostýchaly se. Vojsko, které druhého dne odjelo do Prahy a pak v noci se navrátilo, odcestovalo do Borotína třetího dne z obavy před nákazou tyfem jehož jeden případ ohlášen z Petříkovic u Kolihů. Někteří z vojáků žádali v domácnostech o kávu a čaj, které jim lidé poskytli. Kupovali hojně housek. Za ubytování bylo placeno 5 K denně za osobu a celkem přijato 1880 K.

Národní souručenství

Po událostech minulých dnů a těsně po zřízení protektorátu nad Čechami a Moravou jmenovám presidentem Dr. Emilem Háchou výbor Národního souručenství z osob širší veřejnosti méně známých za předsednictví Adolfa Hrubého. Po rozpuštění národního shromáždění a všech dosavadních stranicko-politických organisací má N. S. (taková je zkratka nového útvaru) pracovati na úplném sjednocení národních sil a má býti východiskem našeho budoucího politického života. Zdar jeho práci! –
Členem může býti každý poctivý Čech, nikoli svobodný zednář nebo žid. Vedoucím okresu sedleckého jmenován Rudolf Novák, rolník a předseda „Hospodářského družstva v Sedlci, okresu milevského Václav Dvořák, mlynář na Micáskově a člen okresního zastupitelstva v Milévsku.

Kronika rodu

Není zvykem u nás vésti rodovou kroniku, ač vedením jejím po létech dojista ku krásným výsledkům a mnohým poznáním života našeho lidu, jeho povahy, sklonů a názorů by se přišlo a dojista k obohacení naší kultury by přispěly. Zde v okolí ve mlýně Slabově takovou kroniku dobře založil a vedl rozšafný výměnkář, František Kubka, letos zemřelý. Je v ní přehled rodu od 18. stole­tí, přehled rodinných, hospodářských, politických i povětrnostních událostí i mnohá ponaučení možno čerpat potomkům z díla kronikářova, který byl pokrokovým hospodářem i praktickým člověkem. Potřebujeme více takových průbojných lidí, abychom neustrnuli, ale stále kupředu šli s dobou, hledali a čerpali ze vzorů kolem nás pro lepší naplnění praktického i kuleturního našeho života, života našeho českého národa, který takovými vzory veden neskoná, ale všecky doby zlé šťastně překoná! –

Armáda čsl.

31. března byla tímto dnem rozpuštěna. Dojemně se rozloučili čsl. vojáci se svým stavem a posláni zpět do občanského života. V některých posádkách byl jim vojenský oděv ponechán. Těžký okamžik por všechny, kdy loučíme se s čsl. armádou nositelkou velikých odkazů a víry národa v její poslání – záštitu nezadatelných práv národních a politické samostatnosti. –

Albanie

8. dubna obsadili Italové Albanii. Král Achmed Zogu prchl

Oslava

20. dubna po celém Německu vyzněla mohutným holdem kancléři Adolfu Hitlerovi oslava jeho padesátých narozenin. U nás bylo nařízeno, aby všechny státní a veřejné budovy byly ozdobeny prapory ve státních barvách a vlajkami s lomeným křížem. Zde na budovách veřejných úřadů vyvěšeny čsl. prapory a na poštovním úřadě též vlajka s lomeným křížem, kterou úřad obdržel v předvečer od ředitelství. V úřadech i živnostech nařízen nedělní klid.

N.S.

21. dubna v budově nár. shromáždění v Praze mělo první zahajovací schůzi N. S., kde promluvil státní president a Adolf Hrubý o významu, poslání a úkolech tohoto českého politického hnutí. Ze zdejšího okolí se schůze zúčastnili okresní vedoucí.

Nábor

V naší obci jmenován vedoucím místním MUDr. Václav Chyba, který jmenoval členy náborové komise a tito dne 23. dubna v neděli dopoledne roznesli přihlášky do všech domů obce spolu s propagačními letáky. Přihlášky členské po vyplnění se odevzdávají na obecním úřadě od 23. – 27. dubna. U nás se přihlásilo ze 184 mužů od 21. roku 182, nepřihlášeni dva staří, nepřijat 1 žid a 3 trestaní. Z obce Petříkovic z 96 mužů se přihlásili 92.

Divadlo

30. dubna po různých nesnázích, zaviněných událostmi sehrána Čt. ochotnickým spolkem „Fikar“ divadelní hra se zpěvy „Pouťová královnička“ od Vládi Kříže. Hra se líbila a posloužila ku vzpruze ochotnické činnosti. Příjem činil 711 K 40 h, vydání 676,40 K, výnos 35 K.

Svátek

První květen ustanoven nadále státním svátkem. Veřejné schůze zakázány.

K. Hynek Mácha

7. května zakončeny v Praze oslavy Karla Hynka Máchy uložením ostatků básníkových na vyšehradském hřbitově. Praha byla hojně vyzdobená prapory a tisícové zástupy doprovázely rakev k místu nového uložení, kde promluvil básník Rudolf Medek.

Zásobování

Částečně již v září minulého roku jevil se sklon lidu k zásobení se, hlavně potravinami.Když však situace nevyvrcholila válkou, zásoby po většině spotřebovány a nové netvořeny. Neklid zachvátil lidi po zabrání území říšským vojskem, které hojně nakupovalo, hlavně látky a prádlo. U nás na venkově případy nadměrného zásobování byly celkem vzácné. Poptávka sic také stoupla po zboží, jako soli, cukru, rýži, mýdle, mouce, petroleji, benzinu,prádle a látkách, ale nenabyla značnějších rozměrů. Lidé doma peněz mnoho nemají a ani je doma nezadržují. ze záložen vybírají jen dle potřeby. V soli bylo zásobení obchodů dočasně přerušeno nedostatkem vagonů, které s výzbrojí a jiným materiálem byly přemístěny do říše. nedostatkem tu však ještě nikdo netrpí a bohdá, přijdou-li horší časy, že nebudou vedle nasycených hladoví! –

Svátek matek

14. května po dopoledním dešti pořádána odpoledne za účinkování školních dítek oslava svátku matek v hostinci u Jandů. Výnos na vstupném 436 K 25 h a cukrovinky domácně pečené prodány za 547 K 45 h a ještě se jich nedostalo. Vydání činilo 55 K 15 h za přípravy. Teprve po provedení došel zákaz pořádání.

Krupobití

18. května na svátek Na nebe vstoupení Páně přihnaly se mraky od západu a severu, z nichž počaly padati kroupy různé velikosti od velikosti hrachu do slepičího vejce. Krupobití trvalo ¼ hodiny v krajině od mlýna Dolejšího k Liběnicům a od Petrovic k Jistebnici. Poškodily ozimy, jetele, otloukly květy stromů, ba rozbily i tašky na střechách. Listí se stromů padalo jako na podzim a kroupy zůstaly ležeti do pozdních hodin nočních, kdy se ještě přihnala bouře s lijavcem. Proti krupobití málokdo je pojištěn od r. 1929, kdy byly zde zvýšeny sazby pojištění.

Slib N. S.

19. května složili písemný slib do rukou vedoucího nově jmenovaní členové místní skupiny N. S., jimiž jsou V. Souček, starosta, J. F. Dvořák, čet. str. v. v., Karel Krejčí, říd. uč., Josef Reichl, rol., Jan Koptiš a Frant. Fara č. 91, listonoši, Frant. Fara, tesař, Frant. Mára, zedník, Karel Jindrák, obchodník, Josef a Václav Buzek z Hubova, Frant. Dvořák z Kaliště.

Nábor

21. května proveden nábor do mládeže N. S. Zde z celkového počtu 18 hochů přihlásili se všichni a z 15 dívek 13. Dvě dívky nepřihlášeny a 1 hoch nedoporučen ku přijetí. Vedoucími mládeže jmenováni Karel Kaprál, pekařský dělník a Marie Součková, dcera starosty obce.

Úkazy nebeské

1. června od 9 – 10 ½ h večerní spatřili lidé tou dobou venku dlící přes úplňkový měsíc dva světelné pruhy, křížem se protínající a po stranách měsíce i nad ním viděti bylo dvojitou duhu.

Čistota obcí

Téhož dne v t. zv. týdnu čistoty vyhlášeno bubnováním, aby občanstvo ohradilo hnojiště do ulic a silnic a zamezilo vytékání močůvky do dvorků.

Účty

6. června účty obecní za r. 1938 schváleny ob. zast. a vykazují:

Příjem

Vydání

Ústřední správa

K

109,50

K

4.261,75

Obecní jmění

1.049,50

1.382,80

Přirážky, dávky

16.521,35

153,65

Státní příděly

3.305,55

. –

Bezpečnost

7.128,65

9.453,60

Zdravotnictví

. –

5.154,80

Komunikace

. –

457,60

Zemědělství

. –

1.705,-

Sociální péče

416,05

2.808,25

Školství

. –

4864,50

K

28.530,60

K

30.251,95

Počát. a kont. hod.

3.115,35

194,-

Vybráno a uloženo

470,70

1.670,70

K

32.116,65

32.116,65

Odměny

V téže schůzi usneseno dáti starostovi mimořádný příspěvek K 600,- a na příští rok celkovou roční odměnu 1200 K.

Živnosti: sedlář

15. června počal zde provozovati živnost sedlářskou Petr Zákostelecký, bytem u Fr. Máry, zedníka. Přistěhoval se z Dražic a původem je z Kamenné Lhoty u Borotína. Pokud paměť sahá, je to první živnost tohoto druhu v obci zdejší.

Baťa

akc. spol. počala stavěti tovární město u Sezimova Ústí.

Židé

21. června vydán zákon o židovském majetku a jeho soupisu do 31. července.

Brannost

Též vyhlášeno, že zákon o brannosti se vztahuje na říši.

Sebevražda

23. června skončil svůj život ranou z revolveru zdejší četnický štábní strážmistr, František Hák v zámeckém parku ve Štroufech. Odešel ráno o ½ 9 h a nalezen k večeru po dlouhém hledání v parku pod smrčíky. Zanechal dopis manželce a dceři, který byl u něho nalezen. Byl také italským legionářem.

Revise knih

25. června revize knih knihovny obecní provedena pověřeným dozorcem, Jaroslavem Bendou, učitelem, za účelem vyřazení knih komunistického rázu. Závadných knih zde nebylo.

Kněz

2. července sloužil zde prvně mši sv. nově vysvěcený kněz P. Stanislav Brabec ze Starcovy Lhoty.

Mařák Ot.

Téhož dne zemřel v Praze vynikající český pěvec Otakar Mařák.

Komise

pro zabezpečení sil v zemědělství zvolena ob. zastupitelstvem Josef Stehlík a Václav Maroušek z Kaliště, Frant. Horych a Josef Mendl.

Domovské

Do obce pražské přijat Antonín Suchánek, nar. 1905 s manželkou.

Členství

Obec je členem Národohospodářského sboru jihočeského s ročním příspěvkem 20 K.

Sdružení rodáků

12. srpna sešli se u Jandů nadějkovští rodáci z Prahy, kteří zde trávili prázdniny (Jan Švehla, zubní technik a obch. rada, Josef Fořt, řezník a Václav Martina, zam. okres. soudu) aby z podnětu výboru N. S. a vedoucího Dr. V. Chyby pojednali o utvoření sdružení rodáků a přátel Nadějkova. Doba, volající po užším semknutí všech Čechů, volá i nás všechny ku těsné spolupráci ku zdaru místa a kraje, ve kterém jsme se zrodili a v němž k nám drahá naše vlast promluvila mluvou nejsladší. „Rodiště své v paměti vždy mějte, v jeho službách k službám vlasti spějte.“ chtěl bych napsati na štít, který dnes mají zdvihnout na novou cestu pospolité práce a vzájemné družnosti naši rodáci a příznivci v Praze i jinde po světě roztroušení.

„Táborák“

Ku schůzce dostavil se také později Karel Veselý, zubní technik, přešedší z „táboráku“, tj. od táborového ohně, kterážto večerní zábava jest letos výletníky zde dlícími hojně pěstována. Při ohni besedují, zpívají a pojídají vuřty nad ohněm opékané.

Rusko

23. srpna překvapila svět zpráva, že Německo s Ruskem uzavřelo dohodu o neútočení. Zvláště překvapuje, že se tak stalo po dlouhých jednáních generálních štábů farncouzsko-anglických
v Moskvě. Osud Polska visí na vlásku.

Válka

1. září v pátek ráno o 5 h 45 min. bylo, podle hlášení rozhlasu, započato s oboustrannou střelbou na polských hranicích. Gdánsko říšským zákonem přivtěleno k říši německé. Britská vláda zaslala dne 3. září vládě německé ultimatum, aby branná moc opustila polské území. Ultimatum bylo odmítnuto a tak stávají se tyto velmoci válečnými nepřáteli.

Úraz

smrtelný utrpěla v Praze dcera Františka a Jany Stehlíkových z Nadějkova čp. 16, Anna Stehlíková, 18tiletá. Přejelo ji auto dne 1. září a dne 5. září za hojné účasti mládenců a družiček měla zde pohřeb.

Polsko

8. září vstoupily německé voj. oddíly po úspěšných bojích do Varšavy.

Školní

vyučování, započaté 1. září bylo dne 15. září zastaveno na všech školách kromě plzeňska, hořovicka, řeskobudějovicka a jindřichohradecka do 2. října. Jako příčina uvádí se dětská obrna.

Živnost

řeznickou pronajal v hostinci čp. 18 Jan Pejša z Růžené dnem 16. zářím.

Domovské

18. září do svazku obce zdejší znovu přijati na základě zákona o určení domovského práva Josef Jelínek a Fr. V. Šitner s rodinou. Frant. Novák, nar. 1907, krejčovský pomocník přijat do Prahy.

Tabule návěstní

pořízeny v Hubově a Kališti.

Válečná přirážka

19. září byla podle nařízení říšského protektora pro Čechy a Moravu uvalena přirážka na lihoviny, pivo, tabákové výrobky a šumivá vína i cigaretní papír ve prospěch říše. Zásoby sepsány a ohlášeny důchodovému úřadu a zaplaceno z 1 l lihoviny 2 K, z 1 l líhu 10 K, na tabákové výrobky pivo a cigaretní papír jest 20 % přirážka, na lihoviny 10 h na 1° t.j. při 20 % 2 K, při 30 % 3 K atd.

Poukázky

Počíná se jeviti nedostatek u cukru, rýže, kávy, železa, benzín jest na lístky a také na mýdlo budou lístky vydány, což se stalo 26. září, kdy obec. úřadem vydávány poukázky, vlastně kmenové listy na odběr potravin podle kterých každý přednosta domácnosti dle volby vlastní přihlásí se u svých dodavatelů, kteří listy označí na příslušných místech a u nich pak vyjmenované zboží: potraviny: kroupy, krupky, krupičku, kávu, čaj, kávové náhražky, cukr, omastek, vejce, maso, uzeniny a mýdlo obdrží pokud bude. Dne 1. října vydávány vlastní lístky na chléb a mouku, potraviny, mléko, maso, tuky a cukr; toho připadá týdně na osobu 400 gr., mléka ¼ l denně, masa ½ kg týdně a 21 dkg jedlých tuků, mouky pšeničné neb žitné 3 kg 75 dkg na měsíc, 4 kg chleba a 1,60 kg chleba nebo bílého pečiva na měsíc, potravin 15 dkg týdně (krupice, rýže, krup, krupek, těstovin), 4 dkg kávy neb 5 gr. čaje na 14 dnů, 160 gr. káv. náhražek na tutéž dobu. Cukr do poloviny měsíce nebyl téměř žádný v obchodech a lidé dostávali na rodinu i jen ¼ kg. Masných a tukových lístků bylo vydáno málo na prvé období, trvající 4 týdny a to s poukazem na většinu zemědělských samozásobitelů, kteří chovají alespoň 1 krávu, drůbež a případně vepře.

Počet osob

Podle vydaných kmenových lístků činil počet osob v obci k 21. říjnu 624. K témuž dni přihlášeny u místních obchodníků na odběr potravin 1553 osoby a to u Antonína Součka 455, u Boh. Součka 384, u Josefa Kaprála 146, u Josefa Votruby 284 a Karla Jindráka 284 osoby. Prodej textilií jest omezen na 60 % 1/12 z r. 1937 měsíčně a mnohé obchody ve městech jsou větší část dne anebo týdne zavřeny, ježto omezeného množství v prodeji dosáhly.

Sbírka

národní pomoci, uspořádaná N.S. vynesla 566 K a příslib 305 kg brambor.

Tresty

Dne 17. listopadu slyšeli jsme rozhlasovou zprávu, že bylo v Praze zastřeleno 9 vysokoškols­kých studentů a mnoho jich pozavíráno pro demonstrace o pohřbu studenta, podlehnuvšímu zranění z 28. října v Praze. Zároveň vyhlášeno uzavření všech českých vysokých škol na tři léta.

Projev presidentův

Dne 18. listopadu učinil projev do rozhlasu náš president. Vyzýval české spoluobčany, aby se uvarovali shlukování a všeho, co by mohlo sloužiti za (projev) podnět k dalším zákrokům říšských činitelů. Prohlásil, že takové počiny nepřinesly by prospěchu věci národní, ale mohly by ji nedozírně poškoditi.

Vyhlášky

Všude vyvěšeny vyhlášky, dávající výstrahu a ve Velké Praze, Berouně, Kladně a Hořovicích vyhlášeno stanné právo.

Příspěvky

20. listopadu obec. zastupitelstvo usneslo se poukázati Marii Hantákové za prosinec 20 K a od 1. 1. 1940 na ¼ roku 60 K z úroků z fondu Duškova. Rodičovskému sdružení do Jistebnice 30 K.

Domovské

Do Makova přijat František Vacek, do Orlova Marie Kolářová, nar. 1888, Antonínu Kaprálovi, nar. 1878, bytem v Moravských Ledenicích č. 44 určeno domovské právo dle nařízení o příslušnících Protektorátu Čech a Moravy ve zdejší obci.

Příspěvky

Janě Rychové do Prahy zasláno 100 K na byt.

Cestné

Usneseno za cestné do Sedlčan vypláceti 60 K.

Odměna

Na r. 1940 usneseno zvýšiti odměnu starostovi na 1500 K, písaři na 1000 K ročně.

Mzdy

Od 1. prosince zvýšeny mzdy dělnictvu o 10-20 %.

Zábava M.N.S.

3. prosince pořádán mládeží N.S. mikulášský večer v hostinci u K. Nymše bez programu, kromě tance a rozdílení dárků.

Lékař

Dostavil se též okresní tajemník N.S., Václav Honsl po ukončení poradní schůze místních vedoucích u Jandů a vedoucí MUDr. V. Chyba. Ten pak učinil projev na rozloučenou se všemi, s nimiž po 8 let žil a pracoval a zakončil jej asi takto: „Buďte pamětlivi, že jste byli Čechy a zůstaňte jimi i vždy v budoucnu! Po osmiletém působení končím zde svoje poslání jako vedoucí N.S. a to slovy Libušina proroctví, že národ náš nikdy neskoná, on pekla hrůzy překoná!“ – Za jeho působení zde v oboru povolání i práci veřejnou poděkoval v „Podblanickém kraji“ kronikář 28. října a osobně 4. prosince na obecním úřadě spolu se starostou obce a Josefem Reichlem se s ním rozloučil, neboť téhož dne se odstěhoval do Dobříše jako obvodní lékař.

N.S.

Po jeho odjezdu jmenován jako místní vedoucí N.S. Karel Jindrák okresním vedoucím, Rudolfem Novákem.

Pracovní povinnost

Vzhledem ku nastálé změně svolána na 10. prosince pracovní porada místního výboru a tu mimo jiné navržena a projednána občanská pracovní povinnost za účelem ulehčení obecní pokladně, která na výplatách za prohazování sněhu za jeden den vyplatila 500 K. – Každý přednosta domácnosti sám, nebo svým zástupcem, odpracuje ve prospěch obce 16 hodin do 31. března, anebo zaplatí 1,50 K za pracovní hodinu. Četnictvo, jako vojenský sbor (dle prohlášení četnického velitele), starosta obce, lékař a ženy jsou z pracovní povinnosti vyjmuti. Vyhlášením pověřen starosta, vedením záznamů o vykonané povinnosti Jan F. Dvořák v Nadějkově, František Dvořák v Kališti a Josef Buzek v Hubově.

Okrašlování obce

Jan Koptiš, listonoš, pověřen utvořením a vedením okrašlovacího sboru v obci s J. F. Dvořá­kem. Mají propracovati náměty ku zkrášlení obce a s návrhem úhrady postoupiti je obecní samosprávě. (V sezení dne 13. prosince stanovená pracovní povinnost 9 hlasy zamítnuta, ale po objasnění vedoucím N.S. dne 22. prosince za účelnou uznána a odhlasována.)

Novinář

Funkci novinářského zpravodaje ochotně přijal poradě přítomný MUDr. Jan Blabol.

Elektrisace

13. prosince podán elektrárenským svazem v Čes. Budějovicích dlouho očekávaný rozpočet na elektrisaci obce a činí i s přípojkami 319.000 K. Dle usnesení ob. zast. má býti uhražen hotovostí 50.000 K (vkladní knížkou 15.000,- K a výnosem zem. dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí z prodaného velkostatku as 35.000 K) a zbytek výpůjčkou u Zemské banky.

„Selecta“

Na zřízení elektrisace v obci má zájem i „Selecta“, šlechtitelské podniky pro pěstování osiva a sádí, jejíž dvůr Větrov s nově postavenými účelovými budovami byl by na síť připojen. Dne 22. prosince v obecní schůzi nově rozvržena úhrada po příjezdu deputace z Prahy (starosta, Josef Buzek, K. Jindrák) a to tak, že každý zájemce by zaplatil 100 K z 1 žárovky, nejvýše cenu jednoduché přípojky 700 K anebo 150 K, nejvýše 1350 K při kombinované přípojce též na motor, mají-li býti přípojky do obecního nákladu zahrnuty. Ani toto řešení úhrady po uvážení nevyhovovalo a proto na schůzi občanstva, dne 26. prosince konané za účelem schválení či zamítnutí elektrisace, návrh nově upraven odstupňovaně a bez ohledu na cenu přípojky. Firma Selecta přispěla by mimo tohoto lokálního řešení obnosem 14 000 K ve formě doplatku na transformátor pro Větrov a Kališť. Dále měly býti zavedeny dávky z lihovin, ze psů a úředních výkonů. Celkem bylo jednání o elektrisaci spojeno s potížemi i neporozuměním jednotlivců, třebaže na rozpočtený náklad byla přislíbena subvence 40-45 %. Do usnesení podány písemné námitky o něco později a věc odsunuta do r. 1940, kdy vyloučeny z obec. rozpočtu přípojky, jdoucí na vrub zájemců, aby námitkám bylo vyhověno, věc znovu s potížemi projednávána a to co mělo být včas, bylo zpožděno; nedostatek surovin akci zastavil. –

Úroky

18. prosince úroky fondů Duškova a Šebelové 3255 rozděleny na 20 dílů po 60 K a 16 po 40 K; J. Dvořákovi do Dřevčic za X-XII. měsíc poukázáno 150 K, Marii Hantákové z Neznášova od 1./12. měsíčně 20 K jako chudinská podpora.

Domovské

Do zdejší obce přijat Alois Bär s rodinou, jehož rodná obec byla Česká Lípa, ale zde od mládí jako schovanec Anny Proškové žil.

Odměna

Strážníkovi V. Sazimovi zvýšena odměna na r. 1940 příspěvkem na boty částkou 120 K.

Lístky odběrní

21. prosince vydávány obec. úřadem lístky na oděv pro dospělé i děti do 1 roku. Jsou různobarevné dle pohlaví a kdekoliv možno na ně kupovati. Obchodům s textilním zbožím prodej uvolněn bez dřívějšího tržebního omezení. Poptávka stoupla, ale zboží je málo. I na potravinové lístky dávky zmenšeny. Tuku, zvláště másla jest o polovinu méně, dávka umělého tuku zůstává na 7 dkg týdně, ale sádla jest o 2 dkg méně. Výdej kávy od 1. ledna bude zastaven a vydávána jen na lékařský předpis.

Zboží

Od 1. října musí vésti obchodníci záznamní knihy o stavu zásob s týdenním odprodejem. Na některé textilní zboží (pracovní oděv, ložní potřeby a obuv) budou vydávány obecními úřady poukazy od 15. ledna dle nutné potřeby.

Máslo

po provedeném soupisu dojnic musí chovatelé prodávati jen ustanovenému sběrači, který je předá mlékárně (Tábor) a odtud pak dle odběrních listů bude přidělováno zpět obchodníkům pro spotřebitele. Počítáno jest ze ¼ l mléka 1 dkg másla a dle toho držitelé dojnic po odpočtu vymezené vlastní spotřeby máslo odvádějí. Držitelé březích dojnic mohou žádati o odklad dodávky. Cena másla u zemědělce (výkupní) činí 22,- K, prodejní pro spotřebitele 24 K.

Ceny

Ceny po vypuknutí války značně stouply u výroben i přes přísná opatření Nejvyššího cenového úřadu, který ceny stanoví, na ně dohlíží a v případě neúměrného zdražování zdražovatele citelnými pokutami trestá. Průměrné ceny obilí za 1 q: pšenice 168,-, žita 143,-, ovsa 118,-, ječmene 139,-, brambor 40,- K; cukr 1 kg 6,20-6,50, mouka 2,80-3,10; rýže z trhu mizí, také koření, čaj a káva,která stoupla o 35-40 %; také čokoláda a kakao stouply o 20 %, cena mýdla a cikorky do vyčerpání zásob nezměněna. Také je málo petroleje (1 l 2,90 K) benzinu (1 l 4,05 K), nedostatek železa, plechu, drátěnek. Nejvyšší vzestup u vlny, bavlny, lnu a výrobků z nich, které stouply až od 100 %, lího o 300 K na hl mimo vál. přirážky. Mzdy a platy zvýšeny o 20-30%. Uhlí je velmi málo a zima tuhá. Maso hovězí kg 14,- K, vepřové 18 K, dříví palivové kolem 100 K 1 m3, vejce kus 70 hal, mléko 1,40 l.

Ulic označení

Dle nařízení označeny ulice dvojjazyčnými nápisy, německo českými. Náměstí Palatzky Platz – Palackého nám., Fikargasse – Fikarova ul. a tak podobně Jistebnická, Sedlecká, Zámecká a Nová.

Stavby

V Hubově postavil vilový domek č. 10 Jan Říha nákladem as 70 000 K. Velkou stavbu provedla „Selecta“ na Větrově, kde mnoho lidu nalezlo také výdělek.

Změny vlastnictví

Karel Šitner předal svému synu Antonínovi domek čp. 55 s pozemky, Marie Točíková prodala svůj domek čp. 73 společný s domkem č. 57 Jiřímu Proškovi, hokynáři za 6000 K, jmenovaný domky přestavěl v jeden nákladem as 20 tisíc K.

Úmrtnost. Porodnost.

Během 14 prosincových dnů bylo zde několik pohřbů: Frant. Hudece, rol. z Mozolova, Václava Petra, rol. z Hubova č. 4, J. Kocíka, býv. hajného, ze Starcovy Lhoty, Hynka Hloucala, rol. z Petříkovic a Frant. Jaroše, čet. št. stražmistra v Nadějkově. V r. 1939 v obci zemřelo 17 osob. Narodilo se zde 12 dětí, 4 hoši, 4 děvčata.. Deset mužů, 4 ženy, 3 děti zemřeli.

Povětrnost

Počasí počátkem roku bylo proměnlivé, v březnu hojně sněžilo a mrzlo, zvláště v polovině března. Počátkem dubna pěkné jarní dny. Od 9.-22. června pršelo a na Křivoklátsku i jinde způsobily deště zátopy. I jinak bylo počasí nestálé, rok více mokrý, než suchý. V srpnu i počátkem září bylo sucho a teplo, takže se s polí hladce sklízelo. Po 12. září začalo opět pršet. V druhé polovině listopadu mrzlo a sněžilo přechodně, pak deštivo.

Pracovní

8. a 9. prosince hodně sněhu napadlo a muselo 45 lidí prohazovat cesty a silnice, což stálo 540 K. Se sněhem dostavily se i třeskuté mrazy, které potrvaly i v r. 1940.

Úroda

v letošním roce byla podprůměrná. Ovoce nebylo mnoho.

Knihovna

V půjčovacím období 29 čtenářů přečetlo 508 knih; na příspěvcích vybráno 50 K, dotace obecní 150 K; zakoupena kniha: Maria „Nem, nem, soha“ za 114 K a J. Rys: “Židozednářství“ za 62,90 K. Seznam knih čítal 634 čísla.


rok 1940 >>>
<<< rok 1938
<<< zpět na Kroniky a matriky