Příroda

Celé území obce se nachází v přírodním parku Jistebnická vrchovina.
Park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, kde se střídají pole, louky a lesíky a kde se vyskytuje množství malých vodních ploch a toků. Jeho posláním je zachovat krajinný ráz s významnými přírodním a estetickými hodnotami, nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architekturu.

Přírodní památkou byl vyhlášen rybník Zeman u Pohořelice.
Je to malý rybníček, na jehož okraji roste silně ohrožený druh – třtina nachová zprohýbaná.

Z ohrožených druhů rostlin a živočichů se na Nadějkovsku vyskytují:

  • rostliny: vachta trojlistá, prstnatec májový,  kosatec sibiřský, dřípatka horská a třtina nachová
  • ptáci: krahujec obecný,  ťuhýk obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, vlaštovka obecná, rorýs obecný, bramborníček hnědý, lejsek šedý a kopřivka obecná
  • obojživelníci: čolek obecný, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan krátkonohý, blatnice skvrnitá, kuňka obecná
  • plazi: užovka obojková,  ještěrka živorodá, slepýš křehký, zmije obecná
  • ryby: v Nadějkovském potoce pstruh obecný potoční, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný
  • vodní bezobratlí: znakoplavka obecná, klešťanka obecná, bodule obecná, splešťule blátivá, zástupci čeledi potápníkovitých, vážky

V okolí Nadějkova jsou dnes čtyři „oficiální“ památné stromy:

Ale zajímavých stromů, alejí a sadů je tu mnohem víc.  >>>Stromy


<<<zpět