Dějiny hasičů

Na území obce Nadějkov dnes působí sbory dobrovolných hasičů Nadějkov (od r. 1880), Brtec (od r. 1924), Starcova Lhota (od r. 1929) a Petříkovice (obnoven 2009).
Vlastní sbor dobrovolných hasičů měly v minulosti také Vratišov a Modlíkov.

Nejstarších záznamy o požárech

Jeden z prvních ohňů v okolí Nadějkova byl zaznamenán v dubnu roku 1420, kdy byl husitskými vojsky vypálen Modlíkov, patřící ke tvrzi Nadějkov.
Dne 15. srpna 1756 byla za vpádu pruských vojsk vypálena celá obec Nadějkov včetně zámku.
Dne 14. srpna 1855 vznikl požár po úderu blesku. Shořela věž a střecha kostela.

Založení hasičského sboru v Nadějkově

Podnětem založení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově byl velký požár 1. září 1880, kdy v blízké Jistebnici oheň zachvátil 54 stavení.
Pražský rodák, nadějkovský lékař MUDr. Jan Moser, se hned obětavě pustil do přípravných prací a už dne 5. září 1880 se konala první poradní schůze, na níž se přihlásilo prvních 22 členů. Za předsedu si zvolili právě Jana Mosera, podpořili jej učitel Jan Ladecký, občané Kaufman, Fišl, bratři Steinerové a hraběnka Karolina Vratislavová – Kokořová.

Zakládající členové:
Výbor: MUDr. Jan Moser, velitel, Adolf Brož, předseda, Václav Chochole, místopředseda, Jan Ladecký, jednatel, Jan Chocholoušek, pokladník, František Duchoň, nadlezec, František Veřtat, I. četař, Jan Dušek, II. četař, František Dvořák, důvěrník
Členové: Josef Rych, Oldřich Kolář, Antonín Duchoň, Jan Jindrák, Jan Hrubant, Jan Koptiš, František Dvořák ml., Jan Pelich, Tomáš Janda, Jan Veřtat, K. Kadoch, Ant. Kolář, A. Cviger, Ant. Pelich, V. Vacek, Fr. Vacek, Leopold Šmelc a J. Kolář z Boučí.
Za členy dále přistoupili: Bruml a Smolka z Květuše, dále František Kejha, Jan Dvořák, Antonín Dvořák a Lad. Berger z Malé Chýšky.

Členové sestavili stanovy sboru a usnesli se, že kromě činnosti budou ročně připlácet peněžní částkou na hasičské náčiní a k tomuto účelu budou žádat o peněžní pomoc i od občanů. Příspěvky počínaje jedním zlatým věnovali podle možností a vztahu k hasičské myšlence občané nadějkovští, obec Naděj­kov, obec Petříkovice, přispěvatelé z Jistebnice, bývalé Malé Chýšky a Klokočova. Přispívali i měšťané z Prahy, rodáci z Nadějkova. Značnými dary přispěla hraběnka Kokořová, velkým příznivcem a pdporovatelem sboru byl také předseda Zemské hasičské ústřední jednoty Království Českého JUDr. Jan Fikar, synovec bývalého nadějkovského faráře Antonína Čechoslava Fikara. Císař František Josef I. věnoval sboru 80 zlatých. Za takto nabyté jmění byla pořízena výzbroj pro 30 mužů, nový stříkací stroj od firmy Hekele z Vídně a nezbytné hadice. Stříkačka byla slavnostně vysvěcena dne 6. ledna 1881. Po 6 let se celý sbor vždy v tento den zúčastňoval služeb Božích.

Již tehdy byl sbor organizačně rozdělen na 4 sbory: 7 lezců s 1 nadlez­cem, 5 bouračů s nadbouračem, na dvě čety stříkačníků a s 10 muži a četu ochranného mužstva. Z režného plátna byl zhotoven oděv mužstva. Aby výzbroj byla úplná, nakoupili přilbice, lezecké pásy, sekyrky, ochranné karabiny na spouštění s výše provazem 12 m dlouhým a speciální žebříky.
Vše bylo pořízeno za 438 zlatých. K ovládání tohoto dosti bohatého vybavení bylo nutno pravidelné cvičení mužstva podle specielního určení a tím byl pověřen podvelitel.

První řádná valná hromada se konala 30. prosince 1880, byla na ní ustanovena noční požární policie a zvoleno nové vedení sboru: Adolf Brož,  předseda, Václav Chochole,  velitel, František Duchoň, podvelitel, Jan Jindrák, jednatel. Zakladatel sboru Jan Moser, který působil jako lékař v Jincích, a JUDr. Jan Fikar byli za své mimořádné zásluhy jmenováni čestnými členy. Touto událostí byla uzavřena samostatná etapa vzniku a založení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově.

Historie SDH Nadějkov v číslech a faktech

Dne 29. 11. 1880 byly místodržitelství v Praze schváleny stanovy sboru a zakoupena výzbroj pro 30 členů a 50 m hadic.
Dne 7. 12. 1880 byla zakoupena hasící ruční stříkačka od firmy Hekele z Vídně za 350 zl., dále 3 plechové přilbice a 4 m gumových hadic. Dříve zakoupené hadice byly konopné a oděv z režného plátna.
Dne 6. 2. 1881 byl uspořádán první hasičský ples.
Dne 3. 3. 1888 byla uzavřena smlouva mezi hasičským sborem a obecním úřadem o převedení hasičského inventáře do majetku hasičského sboru. Při jeho poškození při zásahu hradí opravu obec Nadějkov, v jiných obcích hradí opravu ten obecní úpřad, v jehož obvodu se zasahovalo. Při případ­ném rozpadnutí se sboru přechází inventář zpět do majetku obce.
Dne 10. 6. 1891 obdržel sbor 100 zl. podpory od zemského výboru na zakoupení inventáře.
V roce 1892 měl nadějkovský sbor 30 členů činných, 1 čestného člena, 5 zakládajících a 28 ochranných.
V roce 1901 měl sbor 31 členů činných, 1 čestného, 5 zakládajících a 20 ochranných.
Do 1. světové války bylo odvedeno 16 členů hasičského sboru. Čtyři z nich se navrátili ještě před skončením války, pro nemoc nebo zranění.
V roce 1918 měl sbor 40 členů, z války se v tomto roce vrátilo 6 členů sboru, jeden v roce následujícím, jeden zůstal nezvěstným.
V roce 1920 byl zvolen velitelem Václav Janda, starostou Fr. Dvořák, obuvník, podvelitelem Fr. Švehla, jednatelem Antonín Pilař.
V roce 1929 měl sbor 37 členů činných, 2 přispívající, 3 ochranné. Ženský oddíl čítal 14 členek. Hasiči měli i dramatický odbor, který dvakrát sehrál divadelní představení „Falešná kočička“.
Dne 11. 3. 1931 byly obecní radou schváleny nové stanovy sboru.
K 31. 12. 1931 měl sbor 40 členů, z toho 11 žen. Velitelem byl listonoš Jan Koptiš, starostou pekař Josef Kaprál, pokladníkem pekař Čeněk Zdeněk a jednatelem František Mára st. z  čp. 87.
K 31. 12. 1935 měl sbor 21 členů činných, 9 přispívajících a 6 žen. Náčelnicí žen byla Antonie Duchoňová, švadlena.
V roce 1937 měl sbor 28 členů činných, 12 přispívajících, 10 žen a 6 členů jinošské družiny.
Ke konci roku 1949 byl do hasičské zbrojnice zaveden elektrický proud.
V roce 1951 byl zvolen předsedou František Mára. Sbor měl 45 členů.
V roce 1961 měl sbor 47 členů. Velitelem byl Jan Kvasnička, předsedou Josef Jindrák z čp. 88, cvičitelem Jiří Mendl z čp. 85, preventistou František Mára z čp. 87, jednatelem Bedřich Havel, pokladníkem Antonín Lalák.
V roce 1975 se začalo budovat koupaliště v rybníce Mlýnský, v roce 1977 se započalo s výstavbou nové požární zbrojnice.
Členové sboru odpracovali v šedesátých až osmdesátých letech v obci tisíce brigádnických hodin, např. při budování kanalizace, veřejného osvětlení, stavbě koupaliště, hřbitova, výsadbě parku na náměstí, prodejny potravin, adaptaci zámku na školu, výstavbě polytechnického pavilonu, mateřské školy a dětského hřiště. Podíleli se na rozšíření sálu, obecního rozhlasu, stavbě nové požární zbrojnice. Organizovali řadu kulturních akcí – přednášky, besedy, plesy – a sběr železného šrotu.
Při 100. výročí založení sboru v roce 1980 měl 56 členů, předsedou byl Jaroslav Volšanský, místopředsedou František Votruba a velitelem Jan Votruba.
V roce 1990 měl sbor 53 členů, předsedou byl Karel Mašek, místopředsedou František Votruba a velitelem Jan Votruba.
V roce 2000 měl sbor 68 členů, předsedou byl Karel Janouch, velitelem Pavel Jindrák.
V roce 2010 měl sbor 61 členů, předsedou byl Jan Cimpa, velitelem Josef Matěja.

Požární zbrojnice

Prvé zařízení bylo uskladněno v dřevěné kolně u Horychovy kovárny. Po jejím zboření od roku 1895 v nově postavené kolně při obecním domku čp. 74. Od 12. 12. 1928, kdy byla dostavěna již zděná nová hasičská zbrojnice vedle domku Františka Zdeňka, v této zbrojnici. V roce 1979 byla dostavěna nová prostorná zbrojnice.

Ke stažení:
Proslov jednatele SDH Nadějkov Jana Duška na valné hromadě spolku v r. 1890
Požár v Nadějkově 4. dubna 1893 – zápis P. Františka Teplého ve farní kronice
Zásahy SDH  Nadějkov v letech 1882-2010

Sbor dobrovolných hasičů Brtec

V prosinci roku 1924 byla svolána schůze všech místních občanů a jednohlasně usneseno založit Sbor dobrovolných hasičů. Poté odeslány stanovy k potvrzení. Dne 19. dubna 1925 byla první valná hromada. V ní se přihlásilo 26 činných členů. Dne 16. června byla objednána stříkačka u firmy Stratílek. Místo pro stavbu skladiště daroval František Kolář na své zahradě a pode vsí byl vybudován rybníček. Stříkačka došla 8. ledna 1926, 17. ledna téhož roku byla vyzkoušena ku všeobecné spokojenosti. Cena činila 21 000 kč a výstroj stála 10 000 Kč. Dne 24. května pořádal sbor slavnost založení a svěcení stříkačky. Kmotrami byly Marie Broučková z č. 4 a Josefa Vacková z č. 20. Tyto kmotry daly sboru do vínku každá 500 Kč. Prvním starostou sboru byl Jan Vacek, rolní z č. 20, velitelem Václav Fara z č. 24.
Prvního požáru se sbor zúčastnil 28. října 1925 u Marie Plavcové v č. 6, kde z neznámých příčin vznikl ve stodole oheň, ale v zárodku byl uhašen.
1928 – koncem roku čítal sbor 29 členů činných a 9 členů přispívajících. Stejnokroje – uniformy byly plátěné režné, těch se používalo při slavnostech a hlavně při cvičeních.
1935 – v březnu byl zvolen nový starosta Josef Kortan a ten byl i cvičitelem. Soutěže se prováděly v okrsku. Soutěžilo se v prostných a to hlavně se sekyrkami a požárními žebříky. Naše družstvo mělo 19 členů. Na slavnost chodili členové hlavně do průvodu Božího těla.
1937 –  sbor pořídil vycházkové uniformy, které jim ušil pan František Kříž z Petříkovic.
1938 – 6. března o půl dvanácté hodině v noci vypukl požár u Jana Šerého v Brtci č. 26. Zásluhou místního sboru, který se svojí stříkačkou ohrožená stavení náležitě hájil, bylo zabráněno ještě další katastrofě.
1945 – po odchodu starosty Josefa Kortana a velitele Františka Fary do pohraničí byly nové volby. Starostou byl zvolen Alois Vacek z č. 20 a velitelem Jan Šerý z č. 26.
1948 – 5. dubna 1948 zemřel dlouholetý velitel sboru František Fara po těžké nemoci v nemocnici v Chebu.
1956 – v březnu byli zvoleni předseda Jindřich Fara z č. 25, velitel František Fara z č. 29, strojník František Urban, jednatel Jaroslav Vacek z č. 6, pokladník František Novák z č. 15.
1964 – 1. února dostal sbor motorovou stříkačku PS-8 zn Stratílek. Dále dostal sbor 9 pracovních stejnokrojů.
1966 – místní JZD koupilo 18 vycházkových uniforem v celkové hodnotě 21 600 Kč. Jedna kompletní uniforma stála 1 200 Kč.
1971 – v dubnu dostal sbor jinou stříkačku, opět Stratílek PS-8, ale novější typ.
1973 – 16. srpna zasahovala naše jednotka při požáru skladu slámy v Hubově. Tím způsobem, že si vodu od potoka podávaly 3 stříkačky a to Petříkovice, Brtec a Starcova Lhota.
1974 – 16. dubna večer kolem půlnoci hořelo v Brtci u Čapků. Pro nedostatek vody byly povolány cisterny z Nadějkova a Chyšek. Oheň postupoval velmi rychle, takže cisterny hlavně pak chránily č. 24 a č. 20.
1975 – v březnu sbor dostal další novější stříkačku, a to z Petříkovic se vším vybavením na dvoukoláku.
1996 – po 40 letech odstoupil starosta i velitel. Proto byly zvoleni noví funkcionáři, a to starosta Jaroslav Vacek, velitel Stanislav Hejna, strojník Josef Vacek z č. 6, pokladník Jaroslav Čapek. Jejich zásluhou byl sbor rozšířen o nové mladší členy.
2007 – 1. září se hasiči zúčastnili prvního okrskového cvičení v Nadějkově. Zároveň bylo ustanoveno i družstvo žen. Muži vybojovali II. místo, ženy I. místo.
2008 24. května se zúčastnili okrskového cvičení u Hubova. Naše družstvo mužů obhájilo I. místo ve II. kategorii, ženy obhájily I. místo a obdržely putovní pohár.
2009 – 25. dubna zkoušeli hasiči novou stříkačku „12“, kterou koupila obec Nadějkov za 40 000 Kč. Dále dostali 5 kusů zásahových obleků a 5 párů bot. Dne 13. července vyjížděli k rybníku Pilařák z Hubova, kde hrozilo protržení hráze, zde přečerpávali vodu.
Jindřich Fara, Brtec

Sbor dobrovolných hasičů Starcova Lhota

Sbor byl ve Starcově Lhotě založen v roce 1929. V témže roce si občané svépomocí postavili hasičskou zbrojnici. Když hasiči získali dostatek peněz, zakoupili i stříkačku, a to potahovou na tzv. ruční pohon. V kterém roce není známo. V té době hasiči zasahovali u velkého požáru na Busínech a pak i na Chlumu. Novou, již motorovou stříkačku zakoupili až po válce v roce 1947, kdy ji též nechali vysvětit. Protože původní hasičská zbrojnice nevyhovovala, byla malá, tak se v letech 1972-3 postavila nová, tenkrát v akci Z. Zase to bylo za pomoci občanů a z větší části zaplaceno Místním národním výborem v Nadějkově. Vedle garáže se udělala společenská místnost a autobusová čekárna.
Josef Benda, Starcova Lhota

Prameny:
Kronika SDH Nadějkov (kopie)
Kronika SDH Brtec (kopie)
Požárník
Brožura ke 100., 110. a 120. výročí SDH Nadějkov
130 let SDH Nadějkov, 2010
Příloha Hlasu Nadějkova 3/2009 – 500 let Starcovy Lhoty


<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod