Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1931

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 75 – 92.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Katce Mikešové.

1931

Nouzové práce

11. ledna usneslo se obecní zastupitelstvo zmírniti nouzi nezaměstaných osob v počtu 52 opravou sešlých cest obecních a o příspěvek na úhradu prací těch zažádati k ministerstvu veřejných prací, které příspěvky takové poskytuje.

Knihovna obecní

18. ledna došly knihy z vazby od Jana Škody v Milevsku pro obecní knihovnu v počtu 210, z nichž 180 zakoupeno z daru amerického krajana, Josefa Duška. Knihy stály 4600 Kč, koupeny od nakladatelství „Knihy dobrých autorů“ (Kamily Neumanové z Prahy) které bylo dárcem doporučeno, docílená sleva činila 600 Kč, vazba pak stála 967 Kč, takže dar 5000 Kč byl téměř úplně vyčerpán. Veškeré knihy z obecní knihovny za pomoci několika čtenářů přeřazeny a očíslovány v bytě (pokladní) knihovníkově a dány pak zpět do skříně, umístěné ve školní budově. Sestaven nový seznam knih, dle kterého čítá obecní knihovna 550 běžných čísel 565 svazků. Knihovna jest pilně vyhledávána čtenáři jichž počet činil k dnešku 42. Půjčuje se v neděli a svátky od 1-2h odpolední. Na titulní listy darovaných knih vytištěno:

(razítko) 
ZAKOUPENO Z DARU
AMERICKÉHO KRAJANA
JOSEFA DUŠKA

Poštovní doprava

23. ledna usneseno v obec. zast. většinou hlasů a za přítomnosti zástupce ředitelství pošt a telegrafů, doporučiti zadání poštovní a osobní dopravy na Stupčice Janu Špindlerovi, povozníku z Jistebnice, jenž již delší dobu dopravu osob na této trati pravidelně obstarává.

Zábava

17. února pořádán u V. Jandy „maškarní věneček“ na rozloučenou s masopustem, kde hojnost masek taneční rej zpestřilo.

Oslava

8. března na oslavu narozenin presidentových uspořádal učitelský sbor školní besídku.

Příslušníci

11. března přijat do svazku domovského obce zdejší Václav Pešek s rodinou, ze Stříteže, (krejčí čp. 21).

Hasiči

Schváleny stanovy Sboru dobrovolných hasičů obec. zastupitelstvem.

Poplatek

K žádosti obecního prohlížitele dobytka a masa, Josefa Weigra, přiznána obec. zast. odměna 1 Kč za prohlídku 1 kusu jatečného dobytka pro prohlížitele a ve prospěch obce 2 Kč za certifikát.

Divadlo

6. dubna provedena Čtenářsko-ochotnickým spolkem „Fikar“ div. hra „Srdce“ s výnosem Kč 449,50.
3. května členové „Sokola“ spolu se členy „Fikara“ sehráli divadelní veselohru od Longena: C.k. polní maršálek, jež vynesla hrubého příjmu 688 Kč.

Baťova prodejna

15. dubna otevřena v čp. 26 prodejna obuvi firmy Tomáš Baťa, Zlín. Jest největším českým a jedním z největších světových podniků svého druhu. Prodejny má nejen v každém městečku v republice čsl., ale i ve všech městech takřka celého světa. Levné ceny Baťových výrobků jsou přístupné nejširším vrstvám, takže dnes téměř každý nosí obuv od Bati. Malé živnostenské provozovny obuvnické zvolna mizí, zatlačovány průmyslem a obuvníci, pokud nejsou zaměstnáni v továrnách, jen ztěží jsou sto žíti z výdělku svého řemesla.
– Heslem Baťových závodů jest služba veřejnosti a on sám veškeru svojí energii ve prospěch veřejnosti obrací, takže tím daleko předstihuje jiné a požívá také v tom směru veliké vážnosti. Prodavačem ve zdejší prodejně jest Josef Smejkal, obuvník z Počátek.

Knihovna

1. května skončilo půjčovací období v obecní knihovně. Učiněno 49 čtenářů 229 výpůjček a přečteno 497 knih, na příspěvcích vybráno 23,60 Kč. Nejčtenější knihy byly : „Otec Kondelík a ženich Vejvara“, „Tchán Kondelík a zeť Vejvara“ od Ignáta Hermana, dále „Paměti lékařovy“, série dobrodružných románů z revoluce francouzské ze století 18. Od Alexandra Dumasa a spisy J. Š. Baara, kněze z Domažlicka.

Stavby

V měsíci květnu přestavěl část domku čp. 59 František Myslivec, novou stodolu a stáje při silnici postavil J. Čipera při čp. 15, chlév k domku čp. 81 přistavěl Josef Říha.

Ceny

Ceny zemědělských plodin, výrobků a dobytka se velmi změnily. Tak ceny obilí od února, kdy stálo žito 75 Kč, pšenice 130 Kč, oves 78 Kč, ječmen 120 Kč, stouply u žita a ovsa až o 90% neboť žito prodáváno na nádraží v Božejovicích neb Stupčicích v prvé polovině května až za 150 Kč 1q, oves za 140 Kč. Ceny byly vysoké, ale hospodáři přebytky dávno prodali za nízké ceny dřívější a nemohli tudíž nyní více utržiti. Ceny dobytka, kterého má každý dostatek, jsou naproti ceně obilí zase velmi malé, takže chovatelé nedostávají ani tolik, zač na podzim koupili a prodávají se značnými ztrátami, 1 kg živé váhy u mladého dobytka do dvou let přichází as na 2,50 Kč. Vepřový brav má cenu kolem 5 Kč za 1 kg ž. v. a ještě ani kupců není. Každý pociťuje hospodářskou tíseň, všeobecně „krise“ nazývanou, která se jeví ve všech odvětví lidského podnikání a lidé s obavami hledí do budoucna, nevěstícího nic dobrého. Obchod a průmysl, podmíněný prospíváním zemědělství, také velmi vázne, neboť lidé omezují své nákupy na míru nejmenší.

Nezaměstnanost

z té příčiny vzniklá, nabývá velkých rozměrů, takže stát byl nucen poskytnouti nezaměstnaným podpory ve způsobě poukázek na odběr potravin v určité, na poukázkách vyznačené hodnotě. I zdejší obec obdržela poukázky, které rozděleny přihlásivším se nezaměstnaným následovně: na měsíc únor přiděleno 50 poukázek po 10 Kč a poděleno jimi 25 osob, na březen 100 pokázek po 10 Kč a poděleno 42 osob po 20 až 30 Kč, na duben 50 poukázek a poděleno 25 osob.

Oslava

5. července pořádána obvyklá oslava uctění památky Mistra Jana Husa pálením hranice na vrcholu homolí o ½ 9h večer, kde měl přednášku K. Jindrák.

Rozpočet obecní

2. srpna schválen obecním zastupitelstvem na rok 1931 se schodkem 8152 Kč, který usneseno uhraditi 62% přirážkou k dani činžovní a 152% přirážkou k daním ostatním.

Příslušníci

25. srpna přijata do domovského svazku Antonie Fořtová, vdova po zdejším řezníku.

Cesty správa

Obecní zastupitelstvo se usneslo vyplatiti 850 Kč co náklad na správu cesty z „Nové“ silnice na Homole Janu Šitnerovi z Kaliště. Též schváleno vyplacení mzdy dělníkům při opravách cesty homolské denně 15 Kč.

Obvod zdravotní

Dále usneseno všemi hlasy nedopustiti přeložení zdravotnického obvodu nadějkovského do Chýšek vzhledem k dlouholetému trvání obvodu v místě, položení Nadějkova ve středu přidělených obcí, jeho poloze a všem ostatním náležitostem, mezi jinými též, že sestává z 11 obcí okresu sedlčanského a pouze tří obcí z okresu milevského.

Slavnost obžinková

30. srpna pořádána „Místní organisací republikánského dorostu“ obžinková slavnost za hojné účasti občanstva a příznivého počasí. Průvod mající v předu členy a členky organisace v národních krojích odebral se s hudbou na pole panské, „Petranice“ kde nejprve měl proslov o obžinkách Josef Buzek, rolník z Hubova a po té svázáno poslední obilí v snopy, zazpíváno a zatančeno.
Závěr slavnosti byla taneční zábava u Jandů.

Čestné občanství

6. září za dlouholetou zdravotní službu jmenován čestným občanem MUDr. Jan Blabol, státní obvodní lékař v Nadějkově.

Divadlo

28. září sehrána Čt. ochot. spolkem „Fikar“ divadelní hra Arnošta z Wildenbruchu: „Chocholouš“ ve prospěch hasičské pokladny. Příjem činil 616,70 Kč.

Besídka školní

13. prosince za účinkování školních dítek všech tříd pořádána u „Jandů“ s výnosem 258 Kč.

Úroky z fondu

16. prosince úroky z fondu Josefa Duška rozděleny k Vánocům následovně: 42 osoby po 80 Kč, 11 osob po 40Kč, dvě chudinské podpory 40 a 30 Kč, zbytek ponechán na rozdělení k sv. Josefu.

Úmrtí Josefa Duška

22. prosince došla tragická zvěst, že mecenáš obce, náš milý a vzácný krajan Josef Dušek z Ameriky, zemřel dne 5. prosince 1931, podlehnuv operaci. Pro obec a zdejší chudé je to rána, která hluboko a bolestně dotkla se srdcí všech, kdož jej znali, kteří jej radostně vítávali při zájezdu k nám i všech, kdož užívali darů, z jeho velikého dobrodiní plynoucích. Buď nehynoucí čest a paměť jeho památce! Památko jeho žij mezi námi, neumírej v srdcích našich, ale svěť jim vždy jasným, nezkaleným světlem té krásné duše, která vždy byla prodchnuta čistým ideálem lidství a křesťanské lásky k bližnímu! Se srdcem zakrváceným vzpomínáme Tebe, náš drahý Dušku, loučíme se s Tebou a sklíčeni v srdcích i v duších, dáváme Tobě, náš milý krajane, poslední S Bohem!

Divadlo

26. prosince sehrána Čtenářsko-ochotnickým spolkem „Fikar“ divadelní hra od Viktora Fraňka: Hřích lesního Křikavy, s výnosem 936,60 Kč mimo hudbu, která stála 200 Kč.

Rozpočet obecní

30. prosince schválen obecní rozpočet na rok 1932 ve schůzi obecního zastupitelstva a schodek 8 986 Kč usneseno uhraditi 62% přirážkou k dani činžovní a 152% přirážkou k daním ostatním.

Obvod zdravotní

Obec. zastupitelstvo usneslo se vyslati do Prahy deputaci, sestávající ze starosty Antonína Součka, předsedy Republikánské strany Josefa Buzka, rolníka v Hubově a Václava Dvořáka, mlynáře na „Micáskově“ (Vratišov). Dále usneseno najmout byt pro lékaře v domě Spořitelního a záložního spolku v Nadějkově čp. 19 za roční nájem 1500 Kč.

Stavby

Během roku postaven přistěhovavším se v minulém roce rodákem zdejším z čp. 33, Janem Dvořákem, četnickým strážmistrem v.v., vilový domek poblíž silnice na Jistebnici vedoucí, nákladem Kč 80 000 dle vlastního vyjádření.

Nouzové práce

V roce 1931 bylo poukázáno ministerstvem sociální péče Kč 11 000.- co příspěvek na obecní nouzové práce nezaměstnaným. Příspěvek usneseno obecním zastupitelstvem ve schůzi ve schůzi dne 22. listopadu konané, rozvrhnouti takto: na cesty nadějkovské 5 000.- Kč, kališťské 2 500.- Kč a hubovské 3 500.- Kč. Denní plat pro dělníka na nouzové práce určen 12 Kč za 8h práce, za roztlučení 1 m3 kamene 16 Kč. Z toho si platí dělník nemocenské a starobní pojištění, jakož i použije svého nářadí. Za dovoz 1m3 štěrku ze Skalnic do Maršov 12 Kč. K rozvržení práce a dohledu při ní ustanoveni: za Nadějkov Antonín Pilař a František Mašek, za Hubov Václav Toninger a za Kališť František Dvořák.

Povětrnost

Sníh, který koncem prosince napadl, ležel až do dubna. Země vespod nebyla zamrzlá a po zmizení sněhu dostavily se mrazy, čím ozimné obilniny přišly z větší části nazmar. Hlavně žito, kterého se zde seje nejvíce, vymrzlo a bylo nutno pole znovu osévati. Polní práce skončily v polovině května. Počátkem května bylo ještě studeno a mokro, později se oteplilo ale velmi málo zase pršelo, takže píce zakrněla. Od 1. srpna do konce září téměř bez ustání pršelo. Obilí na polích vrůstalo a lidé zčernalé domů odváželi. Také brambory mokrem hnily. Teprve v říjnu lidé sklízeli otavy, kdy nastalo pěkné počasí.

Razítka úřední

(otisky razítek 2 strany)

Obecní úřad staré – č.1, 2, nové – č. 3, 5, 6, pečeť č. 4, četnická stanice, živnostenský spolek č. 7, škola, farní úřad č. 11 a 12, poštovní úřad, patronátní úřad, Dr. Jan Blabol, knihovna

spolková
č. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17
Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar, Tělocvičná jednota Sokol, Místní odbor ústřední matice školské, Jednota dobrovolných hasičů, Spořitelní a záložní spolek č.20, 21, 22, Správa velkostatku č. 16

soukromá
č.18, 19, 21, 23
Prodej Vaňkových semen zeleninových i květinových – Josef Kaprál, Karel Vlk – obchod střižní a galanterní, Antonín Souček – obchod koloniální, Ferdinand Pilař – obchodní zástupce, Jindřich Bradáč – truhlářství stavby a nábytku, Karel Jindrák – obchod zbožím smíšeným, Václav Janda – řezník, Prodejna obuvi Baťa (Nadějkov u Stupčic), Josef Krampera – řeznictví, uzenářství hostinec, František Horych – podkovář.

V desátém jubilejním roce založení pamětní knihy této, domnívám se, že by dobré bylo, vždy po deseti létech zachytiti zde činnost veřejných úřadů, spolků i korporacích i to, co snad dosud postřehu kronikářovu ze života našeho během minulého období uniklo a z té příčiny zachytil jsem několik dat, které tuto dále zaznamenávám, co přehled činnosti veřejné. K otiskům razítek na předchozích dvou stranách, podotýkám na bližší osvětlení: Číslo 1 a 2 otisk obecních razítek starých, nyní již nepoužívaných. Nápis do půlkruhu: Katastralgemeinde, ve středu : Obec Nadějkov, č. 3 užívaná razítka na spisy a úřední dopisy, č. 4 toho času platná pečeť, č. 5 a 6 razítka místní obce, č. 7. staré a nové razítko živnostenského společenstva, č. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17 napovídají svému účelu, 11 a 12 jsou pečetě farnosti zdejší s latinskými nápisy: Eccl. paroch. Nadejkovii Sub. Tit. S. S. Trinit a Sigil Eccl: Par. Nadegkoviensis S. S. Trinitatis, což značí pečeť farního úřadu nadějkovského Nejsvětější Trojice, č. 16 jest pečeť patronátní Velkostatku Nadějkov, č. 18, 19, 21 a 23. Taktéž napovídají účeli svému, č. 20 a 20.a jest staré a nové razítko Spořitelního a záložního spolku, totéž u č. 22a.b. dříve vytištěné jest starší, později novější, ostatní razítka jsou soukromá a živnostnická, pokud bylo možno dáti je sem vytisknouti a pokud je dotyční mají a používají za úřední označení svých závodů a ku svým podpisům.

Četnická stanice

projednala během roku 1931 2026 čísel jednacích a pátracích, 16 zatčení a 227 udání. Byla obsazena čtyřmi členy a sice vrchním strážmistrem (praporčíkem) Antonínem Bidlem a strážmistry Františkem Jarošem, Josefem Fialou a Josefem Bískem.

Škola

Školu navštěvovalo ve školním roce 1930/31 95 hochů, 114 dívek, celkem dítek školou povinných a navštěvujících jednak školu zdejší, jednak měšťanskou bylo 109 hochů, 122 dívky z celého školního obvodu. V učitelském sboru byli tito učitelé : Čeněk Bohuslávek, řídící učitel, Emanuel Macháček, Milada Macháčková, Bohumila Jindráková, Ludmila Hejhalová, Jan Karpíšek a Marie Vondrušková, učitelka domácích prací.

Farní úřad

Ve farnosti nadějkovské narodilo se během roku 25 dítek, sňatků bylo 8 a zemřelo 18 osob.

Kampelička

V roce 1931 mělo 542 vkladatelů uloženo s připsanými úroky 1,658.970,50 Kč, nejmenší vklad byl 1,45 Kč, největší 127.180,80 Kč, úroky činily u běžných účtů vkladových 4¾ %, u vkladů pohyblivých 5 % a stálých 5¼ %, z nich pak odpočítány zákonné srážky 3 % daně důchodové a 3 % příspěvku Všeobecnému fondu peněžních ústavů. Ze zápůjček brán úrok 6 % při pololetním úrokování s placením pozadu. Zápůjček bylo 141 v celkovém obnose 802.926,15 Kč, z těch 118 na rukojemství v částce 570. 255,30 Kč 4 hypotekární v částce 11000 Kč, dvě se zárukou cenných papírů v částce 6.760 Kč, na běžné účty 17 v částce 214.910,85 Kč. Členů bylo 188, reservní fond činil 50.719,29 Kč a zisk 848,43 Kč. Spolek vlastní dům čp. 19 v bilanční ceně 88246 Kč, tak též má ve svém vlastnictví 10 akcií Národní banky československé v hodnotě 1000 $ (dolarů) které upsal při jejím založení. Činovníci: Hynek Hloucal rol., Petříkovice, starosta, František Stejskal, rol., Hronova Vesec, náměstek, František Hudec, Josef Frídl, rolníci, Mozolov a Antonín Souček, obchodník, Nadějkov, členové představenstva. Frant. Maroušek, výměnkář, Modlíkov, předseda dozorčí rady, Jan Kofroň, výměnkář, Busíny, místopředseda, František Beneš, rol. Šichova Vesec, Josef Buzek, rol., Hubov, Josef Kohout, vým., Brtec, Frant. Benda, rol. Petříkovice, členové dozorčí rady a Karel Jindrák, obchodník, Nadějkov, pokladník.

Živnostníci

U živnostenského společenstva bylo přihlášeno: (v závorce vyznačen počet místních živnostníků) výčep a prodej lihovin 2 (2), hostinští 8 (3), řezníci 4 (3), obuvníci 3 (3), krejčí 3 (2), pekaři 2( 2), hokynáři 5 (4), dámské krejčové 2 (2), bednář 1 (1), koláři 6 (3), truhláři 4 (4), mimo toho jsou zde dva kováři, 2 trafikanti, 1 holič, 1 kameník, 1 mlynář (panský), 1 cihlář (panský). Byli zde: as do
r. 1870 1 stavitel (Fr. Jindrák), do r. 1913 – 1 hrnčíř (Leopold Šmelc) a 1 sklář (Leopold Vogl) do
r. 1930. Obchodníci jsou čtyři.

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů, který vlastní mimo jiného inventáře 1 pojízdnou ruční stříkačku a jednu novou motorovou stříkačku, měl ku dni 31. prosince 1931 stav dluhu 38.400 Kč a čítal 40 mužů 11 žen členů. Velitelem sboru jest Jan Koptiš, listonoš, starostou Josef Kaprál, pekař, pokladníkem Čeněk Zdeněk, pekař, jednatelem František Mára, zedník čp. 84.

Porodní asistentky

Nynější porodní babička, praxi zde od r. 1920 provozující, jest Antonie Jindráková, vdova po Josefu Jindrákovi, přistěhovalá sem z Bonkovic. Od roku 1895 – 1930 byla zde Karolína Jindráková, rodem z Poličky (Hejhalová) žena, později vdova po Janu Jindrákovi, matka kronikářova. Nepřísluší mi chváliti své, leč přece kladu sobě za povinnost tuto poznamenati, že dobře znalá byla v povolání svém, jemuž sloužila celou duší téměř do posledního dechu. Byla známa a oblíbena širokým okolím, což dokazovaly také zástupy lidu, doprovodší jí na poslední cestě na zdejší hřbitov 16./2. 1930. Soud o ni případnými slovy pronesl nad hrobem zdejší farář, Bohuslav Veselý, když mezi jinými pravil : „Byla to taková dobrá, česká maminka!“ budiž tu tedy na ni také malá vzpomínka!

Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar

čítal koncem roku 45 členů. Hotové jmění činilo 2.273,85 Kč. Mimo to spolek vlastní nové divadelní jeviště z r. 1928 a příslušenství. Od konce roku 1930 umístěno jest v hostinci Václava Jandy čp. 18. Před tím hrávalo se v hostinci u Reichlů“ čp. 46., odkud přemístěno z důvodu většího sálu „u Jandů“. Činovníci byli tito předseda Čeněk Bohuslávek, řídící učitel, jednatel: Emanuel Macháček, učitel, pokladník Jaroslav Veselý, nadlesní, režisér Karel Jindrák, obchodník, garderobiér František Dvořák č. 66, krejčí, (později Jan Herma, kovář), členové výboru Josef Novák (hokynář) a Aloisie Šimáková, kuchařka, revisoři účtů: Josef Reichl, hostinský a Ferdinand Pilař, krejčí a trafikant. Od roku 1898 do 1931 sehráno 126 divadelních her. O předchozích není záznamů.

Tělocvičná jednota „Sokol“

Členů bylo koncem roku 32. Majetek spolku zůstává z hotovosti 551,75 Kč a nářadí: bradel, kruhů, americké hrazdy, 6 cvičebních úborů a drobností. Cvičební a spolková místnost jest v hostinci Václava Jandy. Činovníci byli: starosta MUDr. Jan Blabol, náčelník Emanuel Macháček, náčelnice Milada Macháčková učitelka, jednatelka Aloisie Šimáková, vzdělavatel Karel Jindrák. Spolek založen v r. 1920 jako odbočka jednoty jistebnické, v r. 1926 stal se samostatnou jednotou.

Místní odbor Ú. M. Š.

není toho času v činnosti. Posledním jednatelem byl Ferdinand Pilař, u něhož se razítko a doklady nalézají.

Pošta

Poštovní úřad vede pošmistr Benjamin Šporke z Prahy, který zde dal si postaviti dům v roce 1924 a jedna místnost za úřadovnu zřízena s připojením telefonu. Stát z ní platí …. ročně. Poštu dováží ze Stupčic dvakrát denně autobusem Jan Špindler z Jistebnice. Jednou deně ji roznášejí listonoši: Jan Koptiš z čp. 34, Václav Duchoň z čp. 44, a František Fara z čp. 54. Tito jsou smluvními silami bez definitivy.

Časopisy

V poštovním obvodě zdejším, který sestává z těchto osad a míst: Nadějkova, Kaliště, Hubova, Nepřejova, Starcovy Lhoty, Busínů, Chlistova, Bezděkova, Větrova (dvůr), Mozolova, Šichovy Vesce, Číčovic, Klokočova, Vlksic, Rybárny, Tuskánky, Vratišova, mlýnů Dolejšího, Cmutova, Práchovny, Micáskova, Hromadova, Vozdrakova, Kotaškova, dále Modlíkova, Hronovy Vesce a Petříkovic, bylo v letošním roce odebíráno 48 různých novin a časopisů. Z těchto bylo 13 deníků, 18 týdeníků a 17 měsíčníků.
Deníky: Republika 1 výtisk, Národní politika 3 výt., Nový deník 7, Nový večerník 2, Lidový deník 25, Lid 10, Prager Tagblatt 1, Prager Abendblatt 1, České Slovo 3, A Zet 4, Abendzeitung 2.
Týdeníky: Nedělní Republika 9, Domovina 32, Nový svět 3, Lékařský časopis 1, Neděle 7, Hasičské rozhledy 4, Ilustrovaný zpravodaj 16, List paní a dívek 12, Hvězda 12, Sep 20, Hospodářská bursa 3, Domácí rádce 4, Kopřivy 2, Komár 3, Šejdrem 7, Proud 7, Zemědělské družstevní listy 2, Národní Republika 2 výtisky.
Měsíčníky: Kovářské listy 5, Svatá Hora 7, Český včelař 3, Zájmy trafikantů 4, Kodym 20, Svatý Vojtěch 20, Kříž a Maria 9, Ohníčky mládí 15, Mladý svět 6, Naše Kampelička 10, Obchodní zprávy 4, Věstník výrobců lihovin 1, Divadelní borník 1, Hospodářský obzor jihočeský 1, Trocnov 10, Sokolský věstník 4, Sokol 1.
Jest tedy celkem odběratelů deníků 65, týdeníků 146 a měsíčníků 121.
Žádal jsem po několikáté na poštovním úřadě sdělení ještě jiných dat tohoto úřadu se týkajících, leč nebyla mi sdělena ač povolení k tomu od ředitelství z Prahy bylo uděleno. Z té příčiny omezil jsem se jen na uvedené.

Původ

Jako doplněk k původu uvedenému na počátku knihy této, poznamenávám, že dle zpráv zachovaných v archivu třeboňském a předaných mi pro sepsání kroniky Petříkovic Františkem Žlábkem, farářem na odpočinku v Nadějkově, nadějkovské zboží, po pánech, zvaných Nadějkové z Vyhnanic, po válkách r. 1420-1434 dostalo se v neznámé roce do moci pánů Malovců na Borotíně, kteří na tvrzi a dvoře nadějkovském měli svého služebníka, jenž se roku 1459 jmenuje nějaký Vojtěch, který při měl se sousedem mozolovským, Vodenkem, pro pasení dobytka na panských pozemcích při potoce Smutném ve Štroufech. Bližší o tom v pamětní knize obce Petříkovic.

Včelařství

V obci zdejší pěstovalo v roce letošním 8 včelařů 28 včelstev: 6 z Nadějkova, 1 z Hubova a 1 z Kaliště.


rok 1932 >>>
<<< rok 1930
<<< zpět na Kroniky a matriky