Nová ulice

Části ulice (nad ulicí 5. května) se říkalo „Draha“.

Autorem textu je kronikář obce Karel Jindrák, který v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově.
Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011, pro tento web jsem jej na několika místech doplnila fotografiemi a informacemi z jiných zdrojů (doplněné informace jsou kurzívou).


Dům čp. 47
Domek zděný, taškami krytý, souvislý s čp. 72, je v držení Karla Zdeňka a Boženy, roz. Reichlové, sestry Josefa Reichla, kde držitelé provozují zemědělství. Karel Zdeněk drží také koně, s kterými sváží mléko z několika osad a povozničí, pokud mu zbývá čas. Manželé jsou bezdětní. Na zahrádce přistavěli hospodářská stavení, stodolu a chlév, stáje postavili ještě manželé Reichlovi st. Stavení je první podél cesty na Homole, se vchodem ze dvora.

Dům čp. 72
Domek zděný, taškami krytý, při silnici Homolské, poblíž hřbitova, vlastní manželé Antonín Fara a Marie, rozená Petrychová ze Svoříže, kterým domek předala matka Antonínova, Josefa, vdova po Františku Farovi. Maželé Farovi s dětmi Bohuslavem, Josefem a Jiřinou se v roce 1946 odstěhovali do pohraničí na okres Falknovský, odkud se po provdání dcery Jiřiny přestěhovali na Vlašimsko.
Manželé František a Josefa Farovi měli děti Josefa, který se přiženil do Bezděkova, Františka, který si postavil domek čp. 91, Boženu, provdanou Benákovou z Hodkova, žijící nyní v pohraničí, Antonína, Václava a Jana, který vlastní domek čp. 10 a zastává místo hrobníka.
V jedné místnosti domku bydlí Anna Havlová, svobodná dělnice.

Dům čp. 78
Domek zděný, taškami krytý, proti hřbitovu při silnici na Homole, vlastnila Terezie Hlavešová. Byl postaven před první světovou válkou a Terezie tu žila s manželem Františkem a dětmi. Manžel zemřel v r. 1955 ve stáří 85 let jako výměnkář. Dcera Anežka se provdala za Františka Zdeňka z Plechova a zde hospodaří. František Zdeněk živí se zemědělstvím a pracuje jako stavební dělník u SZS Tábor. Za prací dojíždí.

Dům čp. 88
Domek zděný, taškami krytý, v Nové ulici, postavil Josef Jindrák, zedník. Rovněž jezdil za výdělkem do Prahy a později do Tábora. Pro plicní chorobu není schopen své povolání provozovati a živí se zemdělstvím. Pojal za manželku Marii, roz. Marouškovou z Kaliště, a má dítky Jaroslava, Jiřinu, Marii a Pavla.

Dům čp. 82
Domek v Nové ulici na Draha vedoucí, zděný, taškami krytý, postavila po r. 1920 Anna Vostřáková, manželka a vdova po šafáři Antonínu Vostřákovi. Provdala se za Jana Hůzla a po prodeji domku Františku a Marii Koudelkovým, kteří spravovali Eduardu Steinerovi hospodářství na Nepřejově, odstěhovali se z Nadějkova. Manželé Koudelkovi byli bez dětí a proto, když František Koudelka zemřel, rozhodla se vdova domek prodati Josefu a Boženě Votrubovým z čp. 17.

Dům čp. 81
Domek zděný, taškami krytý, v ulici na Draha, vedle bývalé pastoušky, vlastní Štěpán Dvořák, listonoš, syn Jana a Františky Dvořákových z čp. 30. Za manželku má Josefu roz. Cmuntovou z čp. 40.

Dům čp. 85
Domek zděný, taškami krytý, postavil Jan Mendl, zedník, v Nové ulici. Živí se převážně zemědělstvím, ježto pro nemoc manželky Marie nemůže za prací trvale odjížděti, takže své povolání podomácku provozuje.

Dům čp. 87
Domek zděný, taškami krytý, postavil v roce 1924 František Mára, zedník, syn Antonína Máry z čp. 27. Má děti Františka, Marii a Antonína. Manželka Božena, roz. Součková, dcera hajného ze Zálesí (hájovna u Starcovy Lhoty) zemřela as před dvěma lety. Vlastník jako zedník jezdil za výdělkem do Prahy a hospodařil. V letošním roce předal pozemky ŠS Větrov, kde dcera Marie je zaměstnána, ježto není schopen práce pro plicní neduh. Starší syn je traktoristou u STS v Milevsku a mladší koná vojenskou službu.

Dům čp. 84
Z bývalého panského ovčína postavil tu v Nové ulici zděný domek Josef Jindrák, otec Josefa z čp. 88, který brzo poté zemřel na rakovinu plic. Zděděný majetek, dluhem zatížený, syn Josef prodal, a to jednak Jaroslavu Mendlovi, a druhou část Janu Farovi. Prvý je povoláním zedník,druhý krejčí. Jaroslav Mendl, který vlastní část, nesoucí čp. 84, pracuje ve svém povolání u Zemědělských stavebních závodů v Táboře, kam dojíždí. S manželkou Marií, rozenou Doubkovou z Vlksic, má dvě dítky: Josefa a Marii. Josef po absolvování obchodní školy v Táboře a po skončení vojenské služby je zaměstnán v závodě 1. pětiletky v Milevsku jako plánovač a dcera Marie jako úřednice u plnomocníka min. výkupu v Milevsku.

Dům čp. 10
Bývalý panský ovčín po prvé světové válce koupil Josef Jindrák, původem z Bonkovic, a zřídil z něj obytné stavení. Po jeho úmrtí připadl dceři Anně, ale ta pro zadluženost jej nemohla držeti a proto byl v r. 1937 dražebně prodán a rozdělen. Část obdržela čp. 10, druhá část čp. 84. Čp. 10 koupili manželé Jan a Anna Farovi, čp. 84 se 3 měrami polí Jaroslav a Marie Mendlovi. Oba domy jsou zděné, taškami kryté, v Nové ulici od hřbitova na Draha.
Nynější vlastník čp. 10 Jan Fara pochází z čp. 72, kde otec František a později matka zastávali místo hrobařské, majíce v péči hřbitov. Jan pojal za manželku Annu roz. Křížovou, manželé jsou bezdětní. Živí se zemědělstvím a zastávají rovněž místo hrobařské po rodičích. Jan, vyučený krejčí, šil pro krejčovské družstvo v Jistebnici. Z druhé parcelace v r. 1946 obdrželi příděl 1,24 ha, takže obdělávají celkem 3,24 ha, mají dvě krávy a jalovici.

Jan Fara, krejčí a hrobník

Dům čp. 14
Dům zděný, bývalé obydlí ovčáka panského, koupil roku 1920 František Šváb z Kaliště s manželkou Marií, roz. Bulínovou. Živí se obděláváním pozemků a přivydělává si jako stavební dělník.

Bývalé obydlí panského ovčáka

Dům čp. 27
Domek na Drahách vedle bývalého obecního špýcharu, zděným taškami krytý, předal svému synu Vojtěchovi Antonín Mára, zedník. Vojtěch, kolář, zemřel a po něm převzal domek jeho bratr Alois, kovář a podkovář, který si tu zařídil kovářskou dílnu a živnost provozuje.

Dům čp. 63
Domek související s čp. 28 na Drahách, přestavěn z původního špýcharu, koupeného Františkem Šitnerem z Kaliště asi v r. 1911, který část přenechal svému švagru Josefu Jílkovi a jeho manželce Anně, kteří tu jako dělníci – důchodci žili. Domek předali svému zeti Janu Říhovi a dceři Marii. Ti se živí jako zemědělci a Jan pracuje též jako dělník na státních silnicích.

Dům čp. 28
Bývalý obecní špýchar koupil asi v r. 1911 František Šitner a pořídil tu bydlící stavení. Část špýcharu do něj odkoupil jeho švagr Josef Jílek a tato část obdržela čp. 63. František Šitner postoupil nemovitost synu Bohumilovi, který se živí zemědělstvím.


<<< zpět na domy
<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod