Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1923

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 27 – 33.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Oli Duškové.

1923

Atentát

5. ledna 1923 postřelen byl první ministr financí Dr. Alois Rašín bankovním úředníkem Šoupalem v Žitné ulici, chtěje sedati do automobilu.

Podobenka Josefa Duška

22. ledna obdržel obecní úřad dvě fotografie zdejšího rodáka, v Americe usazeného , p. Josefa Duška. Jedna zarámována a vyvěšena na chodbě školní, by dítky na očích měly obraz svého rodáka, který z ničeho, pouze svou prací a šetrností, domohl se značného jmění a druhá podobenka uložena v obecním archivu.

Schválení obec. účtů za rok 1922

11. února po zprávě o schválení obecních účtů v obecní radě i finanční komisi prozkoumány obecním zastupitelstvem a seznán příjem za rok 1922 8911,06 Kč a vydání 5821,60 Kč. Přebytek 3089,46 Kč vysvětlen zasláním různých daňových přídělů berním úřadem ve Voticích, které v rozpočtu zařazeny nebyly.

Komíny

Dodána byla obcí okresní politické správě stížnost na vysoké sazby za čistění komínů spolu se žádostí o snížení.

Smrt Dr. Aloise Rašína

18. února v neděli dokonal svůj život v sanatoriu v Podole první ministr financí Dr. Alois Rašín, podlehnuv po šestinedělním utrpení zákeřné ráně vražedného brovningu. Ve středu nato bylo tělo za největších poct a veliké účasti obecenstva zpopelněno.

Dar z Ameriky

20. března rodák náš Američan Josef Dušek opět vzpomněl si na místní chudé 5000 Kč.

Svátek Práce

1. května sehrály školní dítky divadelní kus „Otesánek“ a výtěžek věnován na potřeby chudé školní mládeže.

Smrt pí. Karol. Masarykové

13. května zemřela choť prvního presidenta republiky Československé paní Karla G. Masaryková a pohřbena na hřbitůvku v Lánech.

Mřížka

14. června postavena vkusná mřížka železná kolem Lípy Svobody a zeleně natřena. Na zřízení této obec věnovala 500 Kč a čtenářsko–ochotnický spolek „Fikar“ zbytek 381,60 Kč

Pálení hranice

6. července v předvečer jako každoročně pálena byla obcí hranice na Homolích, zúčastnily se všechny místní spolky, mnoho občanstva a i místní hudebníci. U hranice promluvil učitel Čeněk Bohuslávek.

Telefon

15. července
Jelikož místní školní rada, jakož i ostatní okolní obce nepřejí rozkvětu a pokroku a odmítly přispěti na zřízení telefonní stanice v Nadějkově, rozhodlo obecní zastupitelstvo, by obec naše zřízení podnikla sama. Linka původně měla vésti přes Malou Chýšku na Milívsko. Později však seznán výhodnější směr na Jistebnici, proto také o tuto linku v měsíci září žádost podána. Náklad na zřízení rozpočten na 9200 Kč, který má býti uhražen dobrovolnými příspěvky, podílem z daně obratové a poplatky za vydané porážkové lístky, Dosud však zařízen nebyl, ježto není vhodné místnosti pro umístění budky, protože v poštovní úřadovně poštmistr s celou rodinou bytuje.

Cesta a kanál

Sešlá cesta k Toningrovi byla opravena a kanál u Hlavešových předělán, což stálo 150 Kč.

Nadace

Ježto rozdělování peněžitých darů od. p. Josefa Duška působilo vždycky mrzutosti, usneslo se obecní zastupitelstvo poslední dar obrátiti v nadaci pod jménem dárcovým.

Obecní domek

Na konci července dokončena oprava obecního domku, jež stála 1232,68 Kč

Hostinská živnost

24. srpna dostal Josef Reichl povolení ku hostinské živnosti. Jest to v Nadějkově první hostinec, jenž povolen byl za naší republiky.

Volby

16. září obecní volby nebyly, protože čtyřleté období následkem tehdy podaného odvolání neuplynulo.

Osadní volby

23. září byly provedeny osadní volby v Hubově, Kališti i Nadějkově. V Hubově byli zvoleni: Josef Jankovský, Josef Buzek, Jan Kolář, Václav Petr, Jan Říha, Josef Souček, František Zeman, Jan Janoušek ml., Václav Toningr. V Kališti: Josef Kotalík, Josef Stehlík, Václav Maroušek, Jan Šitner, Josef Hulvát, Josef Tomášek, Václav Bláha, František Mol a Václav Bláha ml.. V Nadějkově: Antonín Mára, Josef Mašek, František Mašek, Josef Koptiš, Josef Kaprál, Antonín Pilař, Václav Vacek, Jan Kříž, Eduard Steiner, Jan Blabol, Václav Janda a František Stehlík.

Výslužba

1. října vstoupil do výslužby farář a biskup. notář P. František Žlábek, jenž přes 25 roků ve zdejší farnosti působil. Místo něho ustanoven administrátorem P. Antonín Zikeš.

Volby místních starostů

26. – 27. října provedena volba osadního starosty, jeho náměstka a radních. Starostou v Hubově Josef Jankovský, V Nadějkově Josef Kaprál, v Kališti Václav Maroušek, náměstkem v Hubově Václav Petr, V Nadějkově František Stehlík a v Kališti Jan Šitner. Radními v Hubově Jan Říha a Jan Kolář, V Nadějkově Josef Koptiš a Václav Vacek, V Kališti Václav Bláha ml., František Mol.

Den Svobody

28. října byla přednáška obecního starosty a pak divadelní představení „Krev není voda“.

Rozpočet na rok 1924

18. listopadu prozkoumán rozpočet na rok 1924 a seznán, že jest příznivý, protože přirážky se zmenšily o 15%. Všecky položky schváleny dle návrhu obecní rady a finanční komise. Celková potřeba činí 10.543 Kč 56 h a úhrada 5313Kč 33h, takže nedostatek obnáší 5230Kč 23h. Ku jeho uhražení bude vybírána 17% přirážka ku dani činžovní a 35% ku ostatním daním.

Příděly osadám

Osadám rozdělen obnos 3000 Kč určený na správu obecních cest dle klíče daňového. Hubov dostal 245 Kč, Kališť 135 Kč a Nadějkov 2260 Kč

Kořalna

Toho dne hlasováno lístky o povolení kořalny Josefu Veigrovi; byla by to druhá v obci. Z odevzdaných 13 hlasů bylo však 10 záporných a 3 kladné; z toho viděti, že u nás začíná také svítati.

Obecní schůze

Účast na obecních schůzích byla pěkná, jednání klidné a u všech členů zájem patřičný.

Trafika

1. prosince rozděleny dosavadní dvě spojené trafiky. První ponechána Ferdinandu Pilařovi a druhá udělena Rudolfu Dvořákovi v čís. 66.

Přestavby a stavby

Kostelní věž novým plechem pobita a červeně natřena, což stálo 12.000 Kč. Též byla opravena a nově plechem pobita zámecká vížka za 8.000 Kč. Přestavbu svého domku provedl Ferdinand Pilař, krejčí a trafikant za 37.000 Kč. Novostavby provedli: Josef Fořt, řezník č. 83, Vostřáková Marie čís. 82 a v Kališti Bláha Václav č. 18.

Knihovna

Obecní knihovna mnoho získala darem 550 Kč od spolku „Fikaru“ a příspěvkem obecním 50 Kč, čímž přibylo 60 knih většinou nových, vázaných. Loni měla 343 a letos 403 čísel inventárních. Zaveden byl při půjčování libovolný příspěvek na opravu sešlých knih. Některé obsahově nevhodné a neúplné knihy byly vyloučena a nahrazeny 12 sv. darovanými p. Janem Rubešem, řídícím učitelem a starostou obce. Půjčovalo se každou neděli, četli 43 čtenáři a výpůjček bylo 390.

Vzdělávací činnost

Během roku sehráno 6 divadelních představení, uspořádáno učitelstvem několik přednášek, jako o rodáku Josefu Duškovi, Obrázky z doby římské a jiné, jež se zájmem byly vyslechnuty.

Pohoda

Počasí v tomto roce bylo celkově příznivé – zvláště pro naši krajinu, neboť zůstali jsme ušetřeni každé živelné katastrofy. Roční sklizeň byla pěkná. Zvláště letošní podzim byl nezvykle jasný a teplý. O Dušičkách bylo ještě krásně, takže lidé stále ještě nosili z lesa plné tašky housátek.

Ceny

Ceny různých potřeb se valně nezměnily, tak kupř. 1 q žita stál 124 Kč, pšenice 155 Kč, ječmene 135 Kč, ovsa 90 Kč, brambor 35 Kč, zelí 40 Kč, 1kg másla 20 Kč, 1 l mléka 1,50 Kč; maso hovězí 14-16 Kč, vepřové 18-20 Kč. Mzdy byly: čeledín 2000 Kč, děvečka 1800 Kč a k tomu šaty a dělník 20 Kč. Dovozné ze Stupčic 7-8 Kč a z Bazejovic 5-6 Kč od 1 q.


rok 1924 >>>
<<< rok 1922
<<< zpět na Kroniky a matriky