Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1926

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 45 – 44 (v kronice je chybné číslování, po str. 45 následuje str. 42, takže stránky 42, 43, 44 a 45 jsou dvakrát).
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Oli Duškové.

1926

Oslava

7. března v neděli byla ve škole slavnostní besídka na oslavu 76. narozenin pana presidenta Masaryka za účinkování školních dítek a řízení sboru učitelského. Sešli se občané z místa i okolí a naplnili úplně tř. 2.

Účty

10. března obecním zastupitelstvem byly schváleny za minulý rok, kdy příjem činil 11.037,67 Kč a vydání 10.945,97 Kč, k dobru pro příští rok zůstalo 91,70 Kč. Toho dne bylo také oznámeno, že rodák Američan Josef Dušek zasílá pro obecní chudé 2000 Kč a pro školní dítky 500 Kč. K tomuto daru obci připojen úrok 434,20 Kč z Duškova fondu a celý takto získaný peníz rozdělen na 17 dílů po 100 Kč, 14 dílů po 50 Kč a 1 díl 34 Kč.

Svátek Práce

1. května sehrál zdejší Sokol divadelní hru „Kráska ze Šumavy“ se zpěvy, jež pro tuto chudou Jednotu vyneslo 138 Kč užitku.

Škola

1. července nastoupil službu při zdejší škole jmenovaný zem. škol. radou řídící učitel Čeněk Bohuslávek, jenž v místě od r. 1905 co učitel – tedy bezmála 21 rok působí.

Hranice

5. července večer pálena byla obvyklá hranice Husova na Homolích; dříví poskytl zdejší velkostatek, proslov u hranice měl obecní tajemník Karel Jindrák a u Lípy Svobody řídící učitel Čeněk Bohuslávek. Slavnostního průvodu zúčastnila se školní místní mládež, spolky, zástupcové obce a hojnost občanů.

Trhy

10. srpna usneseno ve schůzi obce, by odbývání trhů výročních bylo zastaveno pro nepatrný příhon dobytka a malý počet kupujících.

Hlídky

17. srpna začaly hasičské požární hlídky městečkem konané tím způsobem, že vždy 1 hasič a 1 občan byl ve službě od 10 do 3 hodin ráno.

Opětný dar

3. září došel prostřednictvím banky dar Josefa Duška 5000 Kč, jenž dle přání darovatele rozdělen byl ½ pro obec a ½ pro školu. Tomuto opravdovému dobrodinci bylo přáno obcí i sborem učitelským jak k jmeninám, tak i k Novému roku.

Výstraha

10. září byly upevněny výstražné tabulky o rychlé jízdě vůbec a automobilů zvláště.

Výčep

20. září ve schůzi obecní za přítomnosti 12 členů (Ant. Souček, obchodník a starosta, Ant. Pilař, krejčí, Jan Říha, rolník, Josef Kotalík, rolník, Jan Janoušek, rolník, Alois Volšanský, domkář a cestář, Václav Souček, obuvník, Vincenc Zdeněk, pekař, Václav Janda, řezník, Josef Fořt, řezník, Jaroslav Veselý, lesní a Josef Weiger) bylo rozhodnuto 6 hlasy z 10, aby Antonínu Součkovi, obchodníku v č. 5 v Nadějkově, udělena byla koncese ku oprávněnému výčepu pálených lihovin v drobném prodeji, jelikož potřeba zdejšího občanstva toho vyžaduje (tak zaznamenáno v protokole). Tyto výčepy se mají omezovati a ne ještě nové zřizovati (poznamenává kronikář).

Den Svobody

28. října uspořádal sbor učitelský s dítkami školními odpolední slavnostní akademii, při níž byli nejen rodičové dítek ale i ostatní hosté výkony dětí překvapeny.

Rozpočet

15. prosince byl schválen rozpočet pro příští rok. Schodek 8898,82 Kč bude uhražen 45% přirážkou ku dani činžovní a 10,6 % ku ostatním daním.

Změna majetku

Na podzim prodána usedlost č. 4 Eduarda Steinera; pole rozparcelována a prostý statek koupil Josef Reichl, hostinský, asi za 55.000 Kč.

Knihovna

Knihovna čítala 405 čísel inv. Některé staré a sešlé byly vyřazeny a nahraženy novými. Svázáno bylo 5 knih za 20 Kč, což kryto bylo dobrovolnými příspěvky čtenářů. Půjčovalo se od 1. /XI – 31. /III vždy v neděli od 1 do 2 hod. odpoledne. Čtenáři odváděli dobrovolný příspěvek, což vyneslo 23,30 Kč a 4,10 Kč z roku minulého, činilo 27,40 Kč. Na počátku podzimního půjčování převzal knihovnu Karel Jindrák, obecní tajemník, jelikož řídící učitel, dosavadní knihovník, nemohl vše zastati. Čtenářů bylo 34 a výpůjček 307.

Činnost vzdělávací

O poučení a pobavení pečoval sbor učitelský, spolek „Fikar“ a jednota Sokol. Sehrány byly 4 divadla a uspořádány 2 dětské besídky. Z divadla václavského odevzdal spolek „Fikar“ zdejšímu sboru dobrovolných hasičů 300 Kč na pohřební pokladnu a na hřbitově dal natříti a vyzlatiti kříž u hrobu Fikarova, pomník Chocholouškův vyčistili a písmo vyzlatiti. To provedl natěrač Štosek z Jistebnice za 350 Kč.

Roční pohoda

Počasí v tomto roce bylo prabídné. Zima byla velmi mírná, málo sněhu ale zato v létě stálé deště. V měsíci červenci bylo jenom 8 dní pěkných. V době sen lidé vozili seno za deště a ve žně bylo velikou vzácností dovézti suchou fůru obilí domů. Zato ale podzim byl velmi pěkný, zejména měsíc listopad. Brambor bylo velice málo, mnozí nesklidili ani semeno. Dobývati půl korby brambor půl dne bylo obvyklé.

Ceny a mzdy

Žito stálo 165 Kč, pšenice 220 Kč, ječmen 150, oves 120 Kč a brambory 70 Kč (vždy 1q). Čeledín měl služby 2200 Kč, služka 1400 Kč, dělník 24 Kč.


rok 1927 >>>
<<< rok 1925
<<< zpět na Kroniky a matriky