Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1932

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 93 – 106.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Oli Duškové a Mirce Dvořákové.

1932

Zápalky

1. ledna zdraženy zápalky ze 20 haléřů na 30 haléřů za 1 krabičku.

Lékař

29. ledna přistěhoval se z Chýšek do Nadějkova MUDr. Václav Chyba do bytu v domě Spořitelního a záložního spolku čp. 19 v 1. poschodí, který obec zdejší najala na svůj náklad za roční činži 1500 Kč. Úprava bytu a zařízení verandy ku štítné zdi vyžádala si náklad 4162 Kč, na co obec přispěla 2000 Kč. Pro nemoc a stáří posavadního obvodního lékaře, MUDra. Jana Blabola má býti vypsán konkurs na místo toto a tu Dr. Chyba očekává, že jako obvodní lékař nastoupí. Obvodu zdejšího houževnatě se domáhají Chýšky. Tamní deputace byla z té příčiny již vícekráte v Praze. Zdejší byla tam po dvakráte a jest naděje, že obvod zdravotní přemístěn nebude.

Duškova památka

9. února uctěna o valné hromadě Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“ přednáškou jednatele Karla Jindráka, kde stručně zachycen životopis zemřelého krajana. Josef Dušek narodil se v Nadějkově 23/3 r. 1864. Zde počal choditi do školy. Pak žil v Hrádku u Rokycan se svou matkou, která tam sloužila a nemanželského synka tam vzala od dědy Jakuba Duška, zdejšího obuvníka. Ve 13 létech šel vydělávati na šachtu do Mirošova, pak do Neudorfu u Litic, kam se rodiče přestěhovali, tj. matka provdaná za nevlastního otce, Frant. Suchého. V r. 1880 odejel do Ameriky. Trvale se usadil v Chicagu. Ve 22 letech se oženil se služebnou dívkou, Marií Hornovou z Domažlic, Za pobytu v Americe spočátku pracoval jako dělník v továrně na střenky, pak jako podavač zedníkům, řezač kostí. Zřídiv si obchod „grocerní“ s manželkou, která mu vydatně pomáhala, docílil velikých úspěchů v tomto oboru. Z nepatrného, odstrkovaného chlapce stal se po létech svízelů, úsilovné práce a přičinění jeden z největších velkoobchodníků chicagských, člen vysokých společenských a obchodních organisací a místopředseda americké státní banky v Chicagu (Kašparovy.) – Jeho životopis, jím samým vylíčený, uveřejněn v kalendáři amerických Čechů „Amerikánů“ z r. 1923. V závěru svého životopisu napsal: „Za svého, na zkušenosti bohatého života, přišel jsem k nezvratnému přesvědčení, že pouze přičinlivost, poctivost a pevná vůle jsou hlavními základy štěstí a pro chudého člověka jedinou správnou cestou, po níž možno dospěti k samostatnosti! Naučil jsem se s každým správně jednati, což považuji za hlavní základ úspěchu a štěstí jednotlivce i společenstva vůbec.“ V roce 1931 onemocněl rakovinou střev a několikráte dal se operovati, leč bezvýsledně. Zemřel v Chicagské nemocnici 15.12.1931, želen upřímně všemi známými a zanechávaje po sobě světlou památku! Obci zdejší věnoval celkem Kč 175.500 Kč a to obci pro chudé 149.000 Kč, škole pro chudé dítky 16.000 Kč, na kostelní zvony 3500 Kč a na knihovnu obecní 7000 Kč. Tyto obnosy měly býti dle jeho vyjádření ještě zvýšeny, smrt však zmařila další jeho dobročinné záměry a skutky. Přednáška se zájmem vyslechnutá, končila slovy: „Svou dobročinností a láskou na něj, jako na jednoho z nejlepších svých lidí bude dojista vždy vzpomínat a památku jeho ctíti tak, jak si právem náš zemřelý krajan zaslouží!“

Kuřiva zdražení

21. února zdraženo státem kuřivo 10-20 %. Zde na venkově vzhledem ku zdražení kouří se nyní nejlevnější druh tabáku za 110 Kč a cigarety „Zory“ po 10 haléřích, méně cigarety „Dagmary“ po 12 ½ h a ještě méně „Športky“ po 25 haléřích, které až dosud stály 20 haléřů.

Dar

24. února bylo doručeno poštovní spořitelnou Kč 1000,- od manželky Josefa Duška s přáním, aby byly použity na pořízení rámu kol jeho podobizny ve školní budově. Přání vyhověno, rám pořízen za 104,90 Kč a zbytek použit na školní knihovnu.

Nehoda

11. března při vyvážení bláta z rybníka „Kužele“, který byl až po zamrznutí vypuštěn, prolomil se led a klisna Františka Máry z čp.26, který také bláto vyvážel, zabořila se do bahna tak hluboko, že jen hlava byla viděti. Seběhli se lidé a po vynaloženém úsilí klisnu vytáhli.

Přednáška

20. března pořádána „Sokolem“ přednáška u „Jandů“ na thema: „Tuberkulosa a její příčiny“. Přednesl Dr. Václav Chyba.

Ceny

V únoru a březnu stál 1q žita 130 Kč, pšenice 135 Kč, ječmene 95 Kč, ovsa 90 až 100 Kč s dovozem do Stupčic neb Božejovic. Máslo stálo 1kg 12 až 14 Kč, vejce 35-40 haléřů.

Divadlo

28. března sehrána spolkem „Fikar“ div. hra „Děti z hor“ od Pavla Rudolfa. Výnos činil 404,20 Kč.

Obchod

1. dubna otevřen nový obchod střižní v domku čp. 65. Domek pronajal Karel Vlk od Antonína Hamáčka, který domek v r. 1930 koupil od Leopolda Vogla, opravil a jednu místnost zřídil za krám, kde od 1. července 1930 do 1. července 1931 měl svou prodejnu střižního zboží, po které době ji zrušil.

Úroků rozdílení

14. března rozděleny obec. zást. Zbývající úroky z fondu Josefa Duška 32 osobám po 50 Kč, 18 po 20 Kč a 6 v obnose celkovém 200 Kč, úhrnem 2160 Kč. Zbytek 20 Kč ponechán pro případnou dodatečnou přihlášku.

Domovské

Přijata do domovského svazku Marie Točíková z Božejovic.

Stromořadí

20. dubna
Již od října minulého roku jednal výbor Čtenářskoochotnického spolku „Fikar“ o návrhu jednatele, K. Jindráka, na zřízení stromořadí podél náměstí a sice vysazení as 20 stromků. Ku konečnému rozhodnutí došlo o valné hromadě dne 14.2. konané. Rozpočten obnos 450 Kč a opatřením stromků i pracemi s vysázením spojenými, jakož i zřízením mřížek kolem pověřen místní zahradník, člen Alois Koptiš. Ježto na přímluvu zahradníka a správce okresní školky v Sedlčanech, Cyrila Buzka, byl okres ochoten zdarma věnovati na zřízení stromořadí podél silnice v Nadějkově as 50 akátových stromků, o čem spolek vyrozuměn Josefem Buzkem, bratrem jmenovaného z Hubova, upuštěno od koupě stromků a usneseno jich vysaditi více, než zamýšleno. Josef Buzek, jenž mimo předsednictví v místní školní radě, zastává též funkci člena okresního výboru v Sedlčanech jako zástupce zdejšího okolí, požádán o vyřízení záležitosti se stromky dne 15. dubna v počtu 50 příležitostným povozem velkostatku přivezeny. Na vykopání jam pracovali: František Kaprál, obuvník z čp. 70, Václav Šich, domkář z čp. 43 a Antonín Fara, hrobař z čp. 72. Po dvoudenním kopání navezena k jamám zem z hromádek u cest, aby stromky měly půdu pro lepší vzrůst a dnes po 1 h odpolední, (dle zavedeného času po válce, o 13 h) sezvány místní korporace a spolky k slavnostnímu vysázení. Průvod se školními dítkami v čele odebral se k pomníku padlých vojínů, kde zahájil předseda spolku „Fikar“ řídící učitel Čeněk Bohuslávek, proslovem k velkým i dětem, v němž vyzdvihl význam sázení stromků a užitečnost takových podniků. Po přednesu básně o stromech žákyní V. třídy Marií Kotalíkovou z Kaliště a po zpěvu: „Čechy krásné, Čechy mé“, přikročeno k vysazování stromků od dolní strany náměstí. Stromky sázeli školáci za vedení zahradníkova. Z posledních dvou stromků před kostelem, zasadili jeden na straně ke škole hasiči a druhý k faře činovníci spolků Fikaru a Sokola. Každý přítomný člen vhodil ku stromku několik lopat země. Též přítomná manželka velkostatkáře, pí. Teresie Becková s oběma dcerami několik lopat přidaly. Slavnost ukončena opět u pomníku závěrečným proslovem, kde předseda „Fikaru“ poděkoval za účast a doporučil, aby stromořadí na počest a stále živou vzpomínku na zemřelého a o obec zasloužilého krajana, Josefa Duška, bylo pojmenováno stromořadím Duškovým! Návrh ten s potleskem přijat. Na to odevzdal spolek stromky v majetek a ochranu místní obce, žádaje ústy předsedovými, by občanstvo dbalo této okrasy obce a o stromky pečovalo. Místní starosta, František Horych, poděkoval spolku za provedení okrašlovací akce a stromky převzal ve správu místní obce. Po zapění národních hymen „Kde domov můj?“ a „Nad Tatrou se blýská“, slavnost ukončena. Celkem jest vysázeno na náměstí 35 stromků, na drahách 1 a čtrnáct u silnice k Malejováku. Náklad s tím spojený činil 886,20 Kč. Z toho za kopání jam – 13 pracovních dnů po 20 Kč – 260 Kč, latě 171 Kč, 50 kůlů 100 Kč, od tesařské práce zahrádek 70 Kč, za železo a hřeby od Ant. Součka 124.20 Kč, kováři36 Kč, zpropitné povozníkům 25 Kč a zahradníkovi za vedení 100 Kč. Tento se současně zavázal o stromky i nadále pečovati a je zušlechťovati. Velkostatek poskytl povoz zdarma.

Podobizny Duškovy

Došly týž den 2 podobizny Josefa Duška pro školní a obecní kroniku.

Divadlo

1. května za menší účasti sehrána členstvem Sokola divadelní fraška se zpěvy od V. Vrány „Ta myslivecká latina“.

Knihovna

Skončeno půjčovací období, ve kterém, 40 čtenáři učiněno 154 výpůjček a přečteno 513 knih. Na příspěvcích vybráno 30,70 Kč. Nejčtenější knihy byly: Otec Kondelík (Hermann J.), Na Kresách (Tůma F.S.), Svatý ďábel (Müller F.).

Smlouvy

15. května obnoveny s chovateli plemenných býků a to Josefem Reichlem čp.4 a Velkostatkem od 1./VI. 1932 do 31./V. 1933 s ročním příplatkem obce po 800 Kč.

Čestné občanství

V téže schůzi na návrh Václava Petra z Hubova uděleno čestné občanství Janu Rubešovi, býv. Říd. učiteli zdejšímu nyní ve výslužbě v Táboře.

Lékař

1. června pensionován zdejší obvodní lékař MUDr. Jan Blabol. Zatím zastupuje jej lékařka z Borotína.

Krupobití

30. června odpoledne o 5 h. přihnaly se mraky od jihozápadu a z nich při bouři padaly kroupy velikosti lískových ořechů, které místy zůstaly ležeti do druhého dne. Krupobitím postižen jen úzký pruh země, takže mnoho škod nenatropily. U nás otloukly ovoce.

IX. slet všesokolský

3. – 6. července byly hlavními dny IX. Všesokolského sletu v Praze, který konán v nebývalých rozměrech. Také zdejší Sokolové a Sokolky byli na něm v počtu dvanácti při cvičení zastoupeni.

Lékař

5. července ustanoven zdejším státním obvodním lékařem MUDr. Václav Chyba.

Oslava

5. července večer, na uctění památky Mistra Jana Husi uspořádán průvod na Homole, kde u hranice promluvil říd. učitel, Čeněk Bohuslávek.

Smrt T. Bati

12. července zabil se při pádu svého letadla zlínský velkotovárník Tomáš Baťa, který postavil československý průmysl na roveň všem velkopodnikům toho druhu na celém světě, ba v mnohém je i předčil. Tím získal popularitu českému výrobku a jménu za hranicemi. Pro národní hospodářství znamenal závod za Baťova vedení velmi mnoho a jest si přáti, aby v jeho duchu, v duchu opravdového genia byl dále veden. Hybnou pákou tohoto obrovského podniku za vedení T. Bati byl nejen zisk vlastní, ale hlavně prospěch všech, kdo obuvi potřebují i závodního dělnictva.

Obchod

1. srpna přestal provozovati obchod v najatém krámu v domě čp. 86 Alois Florián. Krám zavřen.

Volební schůze

7. srpna konána ve škole. Měla za účel sjednocení stran, které podaly kandidátky k volbám obec. Zastupitelstva. Též zde přicházela v úvahu nepolitická strana občanská s programem reorganisace obecní samosprávy, uplatňující 2 mandáty na jednotnou kandidátku. Jeden mandát postoupila jí „Domovina“, ale „Živnostenská“ a „Republikánská strana“ nechtěla s požadavků svých sleviti. Aby došlo k dohodě bez výloh pro obec, druhý kandidát občanské strany (K. Jindrák) vzdal se kandidatury a tím shoda docílena.

Obecní zastupitelstvo

Zvoleni tudíž za členy obecního zastupitelstva: Václav Souček obuvník, Josef Reichl, rolník, Josef Krampera, řezník, Antonín Souček, obchodník, Josef Weiger, obchodník, Čeněk Zdeněk, pekař, Mára Antonín, zedník, Mašek František, zedník, Jan Dvořák, čet. Strážmistr v.v., Václav Janda, řezník, Josef Mendl, zedník, František Fara, kovář, nyní zemědělec, Jaroslav Veselý, nadlesní, Václav Maroušek a Josef Stehlík z Kaliště, Jan Janoušek z Hubova.

Požární hlídky

18. července ustanoveny požární hlídky počínaje svážením obilí a sice choditi mají vždy ze dvou čísel, počínaje č.1 od 10 h. večer do 3 h. ráno. Kdo by nechtěl nebo nemohl, zaplatí 10 Kč za náhradníka.

Volba starosty a komisí

11. září zvolen starostou Václav Souček, náměstkem Antonín Souček, radní Josef Reichl, Josef Krampera a Václav Maroušek. Do finanční komise Antonín Souček, Josef Reichl, Josef Weiger, František Dvořák a Čeněk Zdeněk, do stavební komise Josef Reichl, Antonín Mára a František Mašek, do pychové komise Václav Maroušek a Jan Janoušek, dohlížitelem nad obecním domkem Josef Krampera, do knihovní komise: Čeněk Bohuslávek, Aloisie Šimáková a Karel Jindrák, knihovník, za znalce dobytka Josef Reichl a Václav Janda, za prohlížitele a vážiče dobytka Josef Weiger a František Mašek, za požárního komisaře Josef Weiger a František Mašek, za policejního komisaře Jan Dvořák, trestní senát tvoří obecní rada, do letopisecké komise zvoleni Čeněk Bohuslávek, Veselý Bohuslav, farář, a karel Jindrák, obchodník jako kronikář.

Oslava Mir. Tyrše

17. září provedeny oslavy 100. výročí narozenin Dra. Miroslava Tyrše, zakladatele sokola místní jednotou zapálením ohně na Homolích a pak schůzí při radiové přednášce v sále u Jandů.

Divadlo

28. září sehrána ve prospěch hasičů členy „Fikaru“ divadelní hra „Ta naše roztomilá Baruška“. Vybráno 659 Kč, vydáno 275,80 Kč, přebytek 384 Kč.

30. října v rámci oslav samostatnosti provedena spolkem Sokol divadelní veselohra od Jaroslava Vrchlického: „Noc na Karlštejně“. Předcházela přednáška předsedy „Fikaru“ Čeňka Bohuslávka. Kulisy ku hře z části zapůjčeny sokolskou jednotou z Jankova, z části namalovány zde Jaroslavem Hochmanem, učitelem a Karlem Veselým, zubním technikem. Hra volena též k uctění památky básníkova 20. výročí úmrtí. Výnos byl nad očekávání příznivý, činil celkem 980 Kč.

Ve dnech 20. listopadu až 10. prosince byla zde divadelní společnost Rudolfa Chodovského, která obden hrála divadla, leč účast byla velmi skrovná.

Včelařský spolek

11. prosince byla konána ustavující schůze Včelařského spolku pro Nadějkov a okolí. K založení spolku na popud několika místních včelařů došlo hlavně zásluhou Jana Koptiše, listonoše, který potřebné počáteční písemnosti obstaral a soupis včelařů okolních, kteří by byli ochotni za členy nově utvořeného spolku přistoupiti, opatřil. Schůze konala se za účasti 28 včelařů a čtyř hostí.

Dar

19. prosince došlo na obecní úřad Kč 200 jako dar pro chudé od Karla Ptáka, vrátného českého zemského musea v Praze v. v. Částka rozdělena dvaceti místním chudým.

Úroky

Zároveň rozděleny úroky z fondu Duškova 29 osobám po 90 Kč, 20 po 45 Kč a 2 po 20 Kč.

Ceny

Ceny obilí k vánocům značně poklesly. Žito, které po sklizni stálo 100 Kč za 1 q, kleslo na 79 Kč, ječmen z 80 Kč na 64 Kč, oves ze 75 Kč na 60 Kč. Pšenice udržela cenu na 135 Kč. Také dobytek měl cenu nevalnou a sice od 2-4 Kč za 1 kg živé váhy. Vepři kupováni řezníky 6 Kč za 1 kg živé váhy. Hovězí maso prodávali řezníci za 8-10 Kč, vepřové 10-12 Kč až 14 Kč za 1 kg. Mléko stálo 1,40 Kč 1L, máslo 14-16 Kč 1 kg. 1 m3 dříví palivového 50 Kč.

Přestavby

Během roku provedena přestavba hostince Františka Pánky nákladem as 20 tisíc Kč. Sál zvýšen a rozšířen, podlaha opatřena parketami. Jmenovaný hostinec pronajal Antonínu Tloušťovi za roční nájem 5000 Kč. Týž se zde oženil s Annou Kocourkovou ze Starcovy Lhoty. Dále provedena oprava ve školní budově. Zřízeno kamenné schodiště a dlažby v chodbách nákladem 7835 Kč 25 hal.

Místní obec

Za účelem zjednodušení administrativy rozhodla se místní obec Nadějkov předati svoji správu do rukou obce politické a na místě místního starosty zvolen člen obecního zastupitelstva, Josef Krampera.

Účet a rozpočet

 

1932

1932

Účet

Rozpočet

PŘÍJEM:

Úřední správa:

RŮZNÉ

6

_

_

_

ZA ÚŘEDNÍ VÝKONY

256

_

_

_

Z Obecního jmění:

ÚROKY Z CEN. PAPÍRŮ

55

05

_

_

NÁJEMNÉ Z DOMKU

420

_

400

_

Z POZEMKŮ

15

_

15

_

Z Přirážek

OBECNÍCH

12050

_

8985

25

DÁVKY ZE ZÁBAV

1371

90

1000

_

“ Z PŘÍRŮSTKU HODNOTY

1255

10

5000

_

“ Z DANĚ DOMOVNÍ

5375

95

1510

_

Z Bezpečnosti:

SUBVENCE HASIČSKÉMU SBORU

3000

_

_

_

Ze sociální péče:

PŘEPLATEK STAROBNÍCH PODPOR

31

20

_

_

Úhrnem

23836

20

_

_

VYBRANÉ VKLADY

8305

05

_

_

HOTOVOST 1./1. 1932

1230

45

_

_

33371

70

16910

25

VYDÁNÍ:

Úřední správa:

STAROSTOVI ODMĚNA

400

_

400

_

ČLENŮM OBECNÍ RADY

180

_

100

_

OBECNÍMU TAJEMNÍKU

600

_

600

_

“ POSLU

400

_

400

_

PSACÍ POTŘEBY A TISKOPISY

115

40

100

_

ÚŘEDNÍ LISTINY, ZÁKONÍKY

286

65

200

_

POŠTOVNÉ, KOLKOVNÉ

114

70

100

_

VOLEBNÍ

9

_

500

_

Na obecní jmění:

BUDOVY, OPRAVY

91

50

KOMINÍK A POJISTNÉ

212

10

1500

_

DANĚ A PŘIRÁŽKY

298

90

EKVIVALENT

24

50

25

_

Na přirážky:

12% ZEMSKÉ DÁVKY ZE ZÁBAV

159

70

150

_

Bezpečnost:

HNANECKÉ VÝDAJE

_

_

50

_

požární

POJISTNÉ HASIČSK. SKLADIŠTĚ

134

10

_

_

SUBVENCE HAS. SBORU

3000

_

_

_

POŽÁRNÍ PŘÍPŘEŽE

62

80

_

_

PŘÍSPĚVEK SBORU HASIČ.

675

_

500

_

tržní:

CEJCHOVNÉ

3

_

50

_

odvodní:

BRANCŮM K ODVODU

30

_

50

_

osvětlování:

PŘÍSPĚVEK MÍST. OBCI

50

_

50

_

Zdravotnictví:

LÉKAŘI BYT A VÝLOHY

3881

30

2000

_

OBECNÍ STUDNĚ: udržování

50

_

50

_

POHODNÝ, KONTUMACE AJ.

120

_

60

_

Komunikace:

NA OBECNÍ CESTY

6938

90

1000

_

PLEMENNÁ STANICE: (Býci) a

1600

_

1000

_

příplatek chovatelům

Na sociální péči:

SCHODEK CHUDINSKÝ

973

45

1591

_

PÉČE O MLÁDEŽ: příspěvek

10

_

50

_

HUMÁNNÍM ÚSTAVŮM

30

_

POVOZY PRO CHUDÉ DO NEMOCNIC

75

_

Školství:

ŠKOLNÍ PŘIRÁŽKY

5280

_

5280

_

“ PAUŠÁL

210

_

210

_

OBECNÍ KNIHOVNA

50

_

50

_

“ KRONIKA

50

_

50

_

Úhrnem

26116

_

16116

_

ULOŽENÉ VKLADY

5305

O5

HOTOVOST 31./12. 1932

1950

65

33371

70

16116

_

 

Nouzové práce

V měsíci červnu na žádost obce byl udělen příspěvek ministerstva sociální péče pro nezaměstnané na nouzové práce v částce Kč 15.000. Obecním zastupitelstvem usneseno použití částky 9500 Kč pro Nadějkov, 2500 Kč pro Kališť a 3000 Kč pro Hubov. Ustanoveno vypláceti za 1 m3 štěrku 15 Kč, 1 m3 štětu 7,50 Kč a za 8hodinový pracovní den 12 Kč, nemocenské a starobní pojištění s dělníky na polovic. K dohledu a řízení prací ustanoveni komisaři: Jan Dvořák, Václav Souček, Jan Pejša ml. Kališť, Jan Janoušek, Hubov. Tito komisaři měli odměnu 1,50 Kč za hodinu dozoru.

Kanalisace

Za obnosy určené na nouzové práce provedeny opravy cest a v Nadějkově „na Drahách“ zřízena (regulace potůčku) kanalisace spodní cestou s přípojkami kanálků ze dvorků, které bylo nařízeno všem tamním sousedům na svůj náklad poříditi. Položené cementové roury však nedostačují v době většího přítoku vody vzhledem k jejímu spádu a tak již v létě se ukázaly některé slabé stránky kanalisace, které jen ztěží a značným nákladem daly by se odstraniti. Práce byly provedeny bez odborné asistence.


rok 1933 >>>
<<< rok 1931
<<< zpět na Kroniky a matriky