Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1930

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 67 – 75.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1930

Zábavy

Vzhledem k tomu, že je letos dlouhý masopust, je pořádáno hojně zábav. Každé neděle neb soboty pořádán ples. Během měsíce ledna pořádán v hostinci „u Jandů“ ples hasičů nadějkovských, pak vratišovských, „u Pánků“ ples Mládenců a dívek, v únoru „u Pánků“ ples hasičů ze Starcovy Lhoty a v hostinci „u bílého lva“ ples hasičů z Brtce. K těmto přistupují též zábavy o neděli a úterý masopustních.

Udělení koncese

25. února doporučila obecní rada žádost Františka Pánky, hostinského v Nadějkově č. 46 o udělení koncese provozování autodopravy z Nadějkova do Stupčič k příznivému vyřízení.

Oslava narozenin

7. března oslava narozenin prezidentových důstojně provedena sborem učitelským za účinkování žactva v hostinci „u Pánků“. Přednášku o životě presidentově měl říd. učitel Čeněk Bohuslávek. Oslava zahájena sborovou písní „Český lev“, pak vyslechnuta se zájmem přednáška, načež mužský sbor zapěl „Sláva Tobě“ od Smetany. Po té přišly na řadu zpěvy žactva a div. hra: V srdci matčině. Též účinkovalo žactvo „Sokola“ pořadovými cviky a skupinkami za doprovodu sokolských písní. Večer pořádal „Sokol“ schůzi, na níž promluvil starosta spolku MUDr. Jan Blabol. Oslavy školní opakovány v neděli dne 9. března, návštěva byla malá.

Úmrtí Al. Jiráska

12. března zemřel velikán našeho národa, spisovatel a buditel národního uvědomění, Mistr Alois Jirásek, tvůrce „Temna, „Psohlavců“ a jiných vysoce cenných prací belletristických. Pro národ český jest jeho úmrtí velikou ztrátou, neboť tomuto mnoho prospě prací, vykonanou na roli národní.

Dráha

14. března byla v Chýškách schůze obcí okolních stran jednání o projektované dráze Plzeň – Brno a zvoleni do výboru za 11 obcí: Václav Dvořák, mlynář na „Micáskově“, Antonín Souček, obchodník v Nadějkově a Stanislav Horný, ředitel škol v Chýškách, kteří mají sledovati akci obcí ostatních a býti bedlivi, by nebyla propasena příležitost vedení dráhy zdejší krajinou.

Koncese hostinské a autodopravy

30. března usneslo se obecní zastupitelstvo doporučiti k příznivému vyřízení okres. úřadu v Sedlčanech žádosti o koncesi hostinskou a výčepnickou Frant. Pánky, v čp. 46 a Karla Jindráka, kupce v čp. 19 kde až dosud ty živnosti byly provozovány.
Dále zamítlo žádost Jana Špindlera z Jistebnice o udělení koncese na periodickou autodopravu osob a zboží z Jistebnice do Nadějkova a Stupčic, ježto autodoprava byla již povolena Fr. Pánkovi.

Divadlo

21. dubna sehrána Čtenářsko-ochotnickým spolek div. hra „V podkroví i saloně“.

Sčítání zem. a živ. závodů

27. května provedeno sčítání zemědělských závodů a živnostenských závodů. Sčítacími komisaři ustanoveni okresním úřadem pro 1. obvod Karel Jindrák, pro druhý Antonín Souček.
Celková výměra obce činí 530 ha 25 a 57m3. 102 zemědělci obhospodařovali 785 ha 32 a půdy, z čehož v obci Nadějkov 461,79 ham Nosetín 194,36 ha, Petříkovice 13,47 ha, Jetřichovice 3,30 ha, Starcova Lhota 112,02 ha, Pohoří -,38 ha.
Pozemky přespolních hospodářů v obci Nadějkov činí 23,08 ha a nepatřící k zemědělským závodům 45,38 ha.
V obci Nadějkov chová 119 zemědělců: 22 koně, 95 telat, 10 býků k chovu, 4 býky na žír, 70 jalovic k chovu, 3 na žír, 78 dojných krav, 105 dojnic používaných též k tahu, 29 mladých volů, 6 na žír, 22 k tahu, celkem 422 ksů skotu. Dále chovány 4 jehňata, 4 bahnice, tyto daly 7 kg vlny; v obci, zvláště v malých domácnostech chováno 98 kozího bravu, 77 podsvinčat a ve větších 6 plemenných sviň. Drůbež je zastoupena 253 kuřaty, 1346 slepicemi, 659 housaty, 136 husami, 29 káčaty, 16 kachnami, 11 letošními krůtami a 3 perličkami.
Zemědělská půda obce jest složena ze 302,16 ha orné, 99,11 ha luk, 3.48 ha zahrad, 44,04 ha pastvin. Nezemědělská ve výměře 336,53 ha skládá se ze 312,97 ha lesa, 6,40 ha rybníků, 2 arů ostatní vodní plochy, 10,12 ha parků a okrasných zahrad, 6,06 ha ploch zastavěných a 96 arů ostatní neplodné půdy.
V roce 1930 bylo oseto:
pšenicí ozimou 11 ha 77 a, pšenicí jarní 24 a, žitem ozimým 102 ha 26 a, žitem jarním 20 a, ječmenem jarním 41 ha 85 a, ovšem 47 ha 84 a, soureží 50 a, hráchem 10 a, směskou 1 ha, mákem 29 a, bramor. ran. 20 a pozd. 50 ha 60 a, řepou 41 a, zelím 57 a, jetelem 43 ha, luk dočas. 50 a a úhorem zůstalo 56 arů.

Návštěva Jos. Duška, dar škole

17. června přijel navštíviti svou rodnou obec po dvouleté přestávce vzácný náš krajan Josef Dušek. Ubytoval se jako obvykle v hostinci „u Jandů“. Jeho pobyt v Nadějkově jest pro občanstvo velikou událostí a zanechává po sobě znatelných stop ve způsobě obdarování chudých peněžitými dárky. Letos pamatoval vzácný náš krajan také na obecní knihovnu a přislíbil dáti 10 000 Kč na zakoupení knih. Snažili jsme se mu odvděčiti srdečným uvítáním. Jakmile se proslechlo, že „Dušek“ přijel, nad střechami obydlí nadějkovských občanů zavlály prapory a po poledni sešli se „u Jandů“ veřejní činovníci, aby krajana i s chotí jeho pozdravili a uvítali. Po několika slovech kronikářových, při nichž mnohému z přítomných se zarosily zraky, zahrála hudba pod okny hymny a pochod a pak rozpředl se živý hovor s oslavencem. Přišla též gratulantka, Josefa Havlová z č. 77 a s podáním kytice krajanu, pronesla několik blahopřejných veršů. – Krajan pohnutým hlasem děkoval za srdečné uvítání a ve slovech k přítomným zrcadlila se láska k otčině, ku „staré vlasti“, do které prý vždy rád zavítá, třebaže jeho domov je za mořem, kde také jeho vlast. – Hudba hrála dle přání krajanova směs národních písní a on sám, jsa v dobré náladě, pěl „Andulko šafářova…“, „Pode mlejmen nade mlejnem husy se perou… “ a dle způsobu amerických Čechů: „Kde domov můj – kde vlast je má…“ Bylo všem radostno a rozjařeni byli i občané přišedší s hudebníky. K večeru, as o 6 h rozloučil se krajan Dušek s rodnou obcí. Před autem, kterým odjížděl do Tábora, šla kapela, vzadu ostatní doprovázeli hostě k lípám „u sv. Jana“, na silnici k Jistebnici, kde setrvali, volajíce pozdravy za odjíždějícími manželi Duškovými. – Krajan daroval při své návštěvě 500 Kč školním dítkám na výlet.

Biřmování

6. června provedeno za hojné účasti biřmování. Počasí bylo velmi příznivé.

Oslava

5. července uctilo občanstvo jako obvykle památku Mistra Jana Husa průvodem ku hranici na „Homole“, kde měl proslov říd. učitel Č. Bohuslávek.

Dar Josefa Duška

29. července přijel ještě jednou zpět krajan Dušek z lázní Poděbrad, kde trávil dny svého pobytu ve staré vlasti, aby složil pro chudé 25 000 Kč na fond a 5000 Kč na obecní knihovnu v hotovosti. Oněch 25 tisíc Kč byl dar jeho manželky jakožto projev uspokojení nad přivítáním občanstva. Josefě Havlové za přání z minulé návštěvy zanechal krajan 50 Kč.

Účty obecní

21. září schváleny obecním zastupitelstvem účty za rok 1929 a vykazují: příjem 25 102,06 Kč, vydání 24 210,86 Kč, hotovost 891,20 Kč.

Odbývání schůzí

Zároveň usneseno, aby schůze obec. zastupit. byly nadále odbývány v místnostech hostince Václava Jandy, kde jest nejzpůsobilejší místo. Schůze finanční rady a obecní rady mají býti odbývány v hostinci Frant. Pánky.

Divadlo

28. září sehrána členy hasičského sboru divadelní hra „Na manželské frontě klid“.

Jeviště

října odbývána schůze Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“ ve škole, kde jednáno o přemístění jeviště. Schůze byla velmi bouřlivá, ježto byly dvě strany: prvá trvala na ponechání jeviště „u Pánků“, druhá usilovala o přemístění do hostince „u Jandů“, kde je větší sál s podlahou parketovou a též k očekávání větší návštěva o divadlech. Hlasováno lístky a volba dopadla ve prospěch přemístění jeviště. Po provedené volbě vystoupilo, jsouce nespokojeno s výsledkem hlasování osm členů ze spolku.

Divadlo

26. října sehrána členy „Sokola“ za součinnosti členů Čt. och. spolku div. hra „Václav Hrobčický z Hrobčic“ od Lad. Stroupežnického. Před divadlem měl proslov na oslavu 28. října řídící učitel Č. Bohuslávek.
1. listopadu hra opakována.

Večírek mikulášský

6. prosince pořádán „Mikulášský večírek“ spolkem Sokol, účast byla malá.

Daru rozdělení

8. prosince ve schůzi obec. zastupitelstva rozdělen dar krajana Josefa Duška a část úroků z fondu třiceti osobám po 130 Kč a 19 osobách po 60 Kč, celkem rozděleno 5040 Kč. Pro školní dítky věnoval krajan 2000 Kč za které zakoupeny části oděvů a předplaceny polévky „u Jandů“.

Příspěvek nezaměstnaným

26. prosince rozdělen obec. zastupitelstvem vánoční příspěvek ministerstva sociální péče pro dítky nezaměstnaných a sice 4 díly po 30 Kč a 10 dílů po 20 Kč ve způsobě lístků na zakoupení potravin. Téhož dne večer sehrány ochotníky za režie MUDra Jana Blabola tři aktovky s velmi dobrým úspěchem, neboť čistý výnos divadla obnášel na 600 Kč.

Organizace znovuustavení

8. prosince znovuustavena organisace Republikánského dorostu s pčadsedou zvolen Václav Buzek, rolnický syn z Hubova.

Úmrtí

31. prosince zemřel věhlasný profesor a primář všeobecné nemocnice v Praze MUDr. Ladislav Sylaba ve věku 62 let.

Stavby

Během roku přestavěl Václav Janda svůj hostinec nákladem as 2 x sto tisíc kč a sice zřádil poschodí a v něm prostorný sál s parketami. Dne 13. července měl v něm první zábavu, která byla hojně navštívena.

Knihovna

V půjčovacím období od 1./11. 29 do 1./5. 30 bylo učiněno 26 čtenáři 72 výpůjček a půjčeno 214 knih.

Sčítání lidu

Dne 1. prosince provedeno sčítání lidu a výsledky byly v obci Nadějkov následující:
Osada čítá:
Hubov domů: 10, bytových stran: 12, obyvatel: 51
Kališť domů: 20, bytových stran: 28, obyvatel: 110
Nadějkov domů: 95, bytových stran: 136, obyvatel 401
Celkem domů: 125, bytových stran: 176, obyvatel 562

Povětrnost

V lednu byla zima mírná, v únoru počalo mrznouti, ale mrazy nedosahovaly té výše jako loni, bylo průměrně 12°C. V březnu do 10.tého bylo krásné, skoro jarní počasí, pak se zhoršilo, neboť sněžilo a mrzlo po několik dnů. Koncem dubna a počátkem května velmi pěkné počasí přerušeno dne 9.tého sněhem, který celou krajinu přikryl a s ním i chladno se dostavilo. V létě častěji pršelo a podzim byl mírný.


rok 1931 >>>
<<< rok 1929
<<< zpět na Kroniky a matriky